IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Eksperci o problemach leczenia raka piersi w Polsce
V
b.angel
11.12.2007, 8:21
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919PAP 2007-12-10 08:00
Eksperci o problemach leczenia raka piersi w Polsce


O problemach w leczeniu raka piersi w Polsce oraz specyfice opieki specjalistycznej nad pacjentami onkologicznymi mówili w pi?tek na konferencji prasowej specjali?ci z Centrum Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Warszawie. Organizatorem spotkania by?o Polskie Towarzystwo Bada? nad Rakiem Piersi (PTBRP), a prowadzi?a je dr Barbara Czerska z Polskiej Unii Onkologii.

"W leczeniu nowotworu piersi bierze udzia? ca?y zespó? lekarzy, a nie jedna osoba - powiedzia?a dr El?bieta Brewczy?ska z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej dzia?aj?cej przy Centrum Onkologii. - S? to chirurdzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, piel?gniarki wyspecjalizowane w opiece nad chorymi z rakiem piersi, rehabilitanci i psychoonkolodzy". Jak doda?a, w proces terapeutyczny powinny by? te? zaanga?owane osoby wspieraj?ce chorych w ich ?rodowisku rodzinnym i zawodowym.

Specjali?ci zgodnie podkre?lali, ?e w Polsce brakuje wyspecjalizowanych lekarzy onkologów, a ?rodki na leczenie s? niewspó?mierne do ilo?ci nowo wykrywanych przypadków raka piersi. "Relacja pomi?dzy ilo?ci? zachorowa?, a ilo?ci? lekarzy jest taka, ?e mo?emy mówi? o znacznym niedoborze tych drugich" - powiedzia?a Czerska.

Wed?ug ekspertów, trzeba te? przygotowa? standardy post?powania, które zosta?yby wprowadzone we wszystkich o?rodkach leczenia raka w Polsce. Zdaniem Czerskiej, jednym z nich powinno by? zapewnienie pacjentkom z nowotworem piersi opieki wyspecjalizowanych piel?gniarek. "Takie piel?gniarki wiedz?, jak ogromny wp?yw na dalszy przebieg choroby ma rozmowa z pacjentk? przy pierwszej zmianie opatrunku po operacji usuni?cia piersi, czy te? przygotowanie jej do chemioterapii - powiedzia?a. - Przeszkolone piel?gniarki chroni? kobiety przed l?kiem i szokiem, który mog? efekty takiego leczenia".

"Wa?ne te?, aby odpowiednio przygotowa? pacjenta onkologicznego do operacji - doda?a Brewczy?ska. - Trzeba przedyskutowa? z nim wszystkie za i przeciw i +wci?gn??+ w proces decyzyjny. On musi czu?, ?e nie traci panowania nad sytuacj?".

W czasie pi?tkowej konferencji specjali?ci zwrócili te? uwag? na problem dost?pno?ci polskich pacjentów onkologicznych do skutecznych metod terapii, ze wzgl?du na wysokie ceny leków, urz?dze? medycznych i fachowej opieki. "Na li?cie dost?pno?ci do leków onkologicznych jeste?my na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej" - podkre?li?a dr Czerska. Jak doda?a, s?usznie nazywa si? Polsk? "onkologicznym wyrzutem sumienia Europy".

Brewczy?ska natomiast zwróci?a uwag? na du?y rozd?wi?k pomi?dzy nowymi przypadkami chorób nowotworowych a nak?adami na ich leczenie.

Podczas spotkania eksperci przedstawili te? wyniki bada? nad nowym lekiem przeciwko rakowi piersi - bewacizumabem - b?d?cym obecnie w fazie testów klinicznych. Dzia?anie tego specyfiku polega na zahamowaniu procesu angiogenezy, czyli powstawania sieci naczy? krwiono?nych, które dostarczaj? nowotworowi substancje od?ywcze i tlen i, dzi?ki którym mo?e on rozprzestrzenia? si? po ca?ym organizmie tworz?c przerzuty. Lekarze wi??? z nim du?e nadzieje ze wzgl?du na szybki czas dzia?ania kosztem - stosunkowo niewielkich - efektów ubocznych.

Polskie Towarzystwo do Bada? nad Rakiem Piersi powsta?o w 2005 r. Jego g?ównym celem jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby, opracowywanie programów nauczania dla osób zawodowo zwi?zanych z leczeniem raka piersi oraz zach?canie polskich naukowców do podejmowania bada? po?wi?conych temu zagadnieniu.

W sk?ad organizacji wchodz? lekarze ró?nych specjalno?ci, biolodzy molekularni, psycholodzy i socjolodzy zwi?zani z tematyk? raka piersi. Jednym z kluczowych zada? Towarzystwa jest w tej sytuacji prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej.


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
11.12.2007, 8:21
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
gabii
17.12.2007, 16:31
#2


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
298
8-12 07
Gdynia
202
Numer GG: 13634488witam cie serdecznie i dziekuje za pomoc caluski pa (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 16.07.2020 - 4:09