IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> St?uszczeniowe zapalenie w?troby: uczeni stawiaj? na ruch
V
Al_la
9.07.2009, 19:45
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2009-07-03

.Zwi?kszenie aktywno?ci fizycznej przez osoby cierpi?ce na niealkoholowe, st?uszczeniowe zapalenie w?troby prowadzi do poprawy ich stanu zdrowia, niezale?nie od utraty wagi - dowodz? badania, o których informuje pismo Hepatology.

Niealkoholowe st?uszczeniowe zapalenie w?troby jest najcz?stszym przewlek?ym schorzeniem w?troby w krajach rozwini?tych. Jego rozwój jest ?ci?le zwi?zany z oty?o?ci?, a tak?e z zespo?em metabolicznym, insulinoodporno?ci? i cukrzyc? typu II (czyli zwi?zan? z objadaniem si? i oty?o?ci?).

Obecnie lekarze du?y nacisk k?ad? na to, by pacjenci cierpi?cy na t? chorob? zmienili swoje nawyki ?ywieniowe i stracili na wadze. Jednak nie zbadano dotychczas dok?adnie korzy?ci, jakie mog? p?yn?? z samego zwi?kszenia aktywno?ci fizycznej.


Zespó? australijskich naukowców z Sydney West Area Health Service pod kierownictwem prof. Jacoba George’a skoncentrowa? si? na analizie wp?ywu zwi?kszonej aktywno?ci fizycznej na zdrowie 141 pacjentów z niealkoholowym st?uszczeniowym zapaleniem w?troby.

Badani korzystali z konsultacji z ekspertami, którzy przygotowywali dla ka?dego z nich indywidualny program zwi?kszenia wysi?ku. G?ówn? form? aktywno?ci by?o w tym przypadku chodzenie - oko?o 150 minut tygodniowo. Po up?ywie trzech miesi?cy prawdopodobie?stwo, ?e osoby te przeznacz? na wysi?ek fizyczny dodatkowo godzin? lub wi?cej tygodniowo by?o dziewi?ciokrotnie wi?ksze ni? u pacjentów z grupy kontrolnej. Zaobserwowano równie? m.in. zmniejszon? insulinoodporno?? i korzystne zmiany zwi?zane z innymi czynnikami ryzyka, niezale?nie od utraty wagi.

U pacjentów, którzy podczas badania prowadzili siedz?cy tryb ?ycia nie zaobserwowano ?adnej poprawy, nawet wtedy, gdy stracili na wadze.

- Ju? ma?e zwi?kszenie wysi?ku fizycznego mo?e przynie?? korzystne efekty. Aktywno?? fizyczna zmniejsza insulinoodporno?? poprzez zmiany zachodz?ce w metabolizmie kwasów t?uszczowych w tkance mi??niowej, czego nie udaje si? osi?gn?? poprzez ograniczenie dostarczanej energii - podsumowuje prof. George.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 10.04.2020 - 9:39