Forum Amazonki Net _ Dieta, zdrowa ?ywno??, ?rodowisko _ Dieta ?ródziemnomorska kontra rak ?o??dka

: Al_la 23.01.2010, 11:20

PAP/Rynek Zdrowia

2010-01-18 15:11:00

Jest coraz wi?cej dowodów, ?e dieta ?ródziemnomorska ma wp?yw na zmniejszenie ryzyka nowotworów Hiszpa?scy naukowcy twierdz?, ?e dieta ?ródziemnomorska zmniejszaa ryzyko zachorowania na raka ?o??dka.

Jak informuje American Journal of Clinical Nutrition, cho? pozytywny wp?yw diety ?ródziemnomorskiej, zwi?zany z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych znany jest naukowcom nie od dzi? to dr Carlos Gonzalez z Katalo?skiego Instytutu Onkologii w Barcelonie twierdzi, ?e wci?? ma?o wiadomo na temat wp?ywu tego sposobu od?ywiania na poszczególne rodzaje raka.

Badacz postanowi? skoncentrowa? si? na jednej z najcz?stszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów na ?wiecie, a mianowicie na raku ?o??dka. W tym celu przeanalizowano dane ponad 485 tys. osób z 10 krajów europejskich obj?tych programem badawczym EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition


Badani byli w wieku 35-70 lat. Ka?dej osobie przyznano od 1 do 18 punktów w zale?no?ci od tego, jak bardzo ich dieta zbli?ona by?a do typowej diety ?ródziemnomorskiej, czyli bogatej w ryby, warzywa, owoce, ziarna zbó?, nasiona ro?lin str?czkowych oraz oliw? z oliwek jako g?ówne ?ród?o t?uszczu.

Podczas dziewi?cioletniego okresu obserwacji rak ?o??dka rozwin?? si? u 449 osób. U badanych, których dieta by?a najbli?sza diecie ?ródziemnomorskiej, ryzyko powstania tego nowotworu by?o o 33 proc. ni?sze ni? u tych, których zwyczaje ?ywieniowe najbardziej od niej odbiega?y, przy czym ryzyko raka ?o??dka zmniejsza?o si? o 5 proc. z ka?dym dodatkowym punktem na wyznaczonej przez naukowców skali.

– Wyniki te s? kolejnym dowodem tego, ?e dieta ?ródziemnomorska ma wp?yw na zmniejszenie ryzyka nowotworów i w zwi?zku z tym powinno si? j? promowa? zw?aszcza tam, gdzie zaczyna ona by? coraz rzadziej stosowana – podsumowuje dr Gonzalez.

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)