Forum Amazonki Net _ Dieta, zdrowa ?ywno??, ?rodowisko _ Nie ma jak dobra herbata

: Al_la 30.06.2008, 12:41

Od tysi?cleci robi furor?. Nie bez powodu. To co? wi?cej ni? zwyk?y napój. ?wietnie smakuje, a przede wszystkim zapewnia m?odo??.

Jak g?osi legenda, herbat? odkryto przez przypadek. Trzy tysi?ce lat przed nasz? er? herbaciany listek wpad? po prostu do fili?anki z wrz?tkiem przeznaczonej dla chi?skiego cesarza. Ten wypi? napar i od razu si? w nim rozsmakowa?. I tak herbata zaj??a honorowe miejsce na cesarskim stole.
Pocz?tkowo pijano j? g?ównie w Chinach. Do Europy trafi?a dopiero w XVII wieku dzi?ki Holendrom. Sprytni kupcy chi?scy sprzedali im parti? herbaty sfermentowanej – wed?ug nich zepsutej. Co ciekawe, w?a?nie tak przetworzone li?cie herbaciane robi? na naszym kontynencie karier?.

Pij na zdrowie

Przeci?tny Polak wypija ok. 1,5 szklanki herbaty dziennie. To niewiele, zwa?ywszy na korzy?ci dla zdrowia i urody. Co wi?cej, herbat? najcz??ciej pijemy od razu po jedzeniu, a to b??d! Okazuje si?, ?e aromatyczny napar mo?e utrudnia? przyswajanie bia?ka i ?elaza z posi?ków. Dlatego najlepiej delektowa? si? nim przed posi?kiem lub pó? godziny po nim. Najlepsz? por? na fili?ank? naparu jest poranek. Wtedy herbata pobudza do dzia?ania i poprawia nastrój (picie jej tu? przed snem mo?e utrudnia? zasypianie).

6 zalet herbacianych li?ci

1. Pobudzaj? jak kawa. Zawarta w nich teina dzia?a jak kofeina. Poprawia samopoczucie, pami?? i koncentracj?.
2. Chroni? serce. Herbaciany napar jest bogatym ?ród?em polifenoli. Substancje te wymiataj? z organizmu szkodliwe wolne rodniki. Obni?aj? te? poziom z?ego cholesterolu (LDL). Dzi?ki temu zapobiegaj? mia?d?ycy, chorobom serca i uk?adu kr??enia.
3. Reguluj? trawienie. Napar mocnej herbaty ?agodzi podra?nienia b?ony ?luzowej przewodu pokarmowego. Dlatego jest najcz??ciej stosowany przy niestrawno?ci.
4. Wzmacniaj? z?by. Herbata ma mnóstwo fluoru. Szklanka aromatycznego naparu pokrywa oko?o 10 procent zalecanej dziennej dawki tego pierwiastka. Chroni on z?by przed próchnic?.
5. ?agodz? podra?nienia oczu. Dzia?aj? przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Ch?odny napar zielonej herbaty polecany jest do przemywania oczu przy zapaleniu spojówek oraz zm?czeniu oczu.
6. Dbaj? o urod?. Dzi?ki zawarto?ci przeciwutleniaczy herbata wspomaga regeneracj? cery. Kompres nawil?a i od?wie?a skór?, a p?ukanie w?osów w naparze wzmacnia je i nadaje im po?ysk.

Wybierz kolor dla siebie lub spróbuj wszystkich

- Bia?a eliksir m?odo?ci
Jak si? j? uzyskuje? Bia?? herbat? robi si? z m?odych p?czków krzewu herbacianego. Po zebraniu p?czki wi?dn?, a potem s? suszone. Dzi?ki temu herbaciany susz ma srebrny odcie?, a napar – kolor jasnos?omkowy.
Dlaczego warto j? pi?? To prawdziwa królowa przeciwutleniaczy. Fili?anka bia?ej herbaty ma ich tyle, co 12 szklanek soku pomara?czowego i trzykrotnie wi?cej ni? zielona herbata. Dzi?ki temu opó?nia starzenie si? i chroni przed wolnymi rodnikami. Warto j? poleci? osobom pal?cym papierosy oraz mieszka?com wielkich miast.
Jak parzy?? ?y?eczk? herbacianego suszu zalej szklank? wody o temperaturze 85°C, parz 5–10 minut.

- Czerwona pogromca t?uszczu
Jak si? j? uzyskuje? Li?cie herbaty poddaje si? fermentacji, a nast?pnie d?ugiemu le?akowaniu. Dzi?ki temu powstaj? w nich flawonoidy – substancje, które wspomagaj? odchudzanie, m.in. przyspieszaj?c spalanie t?uszczu.
Dlaczego warto j? pi?? Czerwona herbata (pu-ehr) to nasz sprzymierzeniec w walce z nadwag?. Oczyszcza organizm z toksyn i przyspiesza przemian? materii. Osoby, które regularnie pij? czerwony napar, w ci?gu miesi?ca trac? nawet 5 kilogramów. Co wi?cej, pu-ehr wspomaga prace w?troby i obni?a cholesterol.
Jak parzy?? Czerwon? herbat? zalej wod? o temperaturze 95°C. Parz 3–5 minut. Te same li?cie mo?esz wykorzysta? dwu–, trzykrotnie. Najlepiej nie dodawa? cukru, bo napar traci lecznicze w?a?ciwo?ci.

- Zielona esencja zdrowia
Jak si? j? uzyskuje? Zielon? herbat? otrzymuje si? z li?ci niepoddawanych fermentacji. Tu? po zerwaniu po prostu si? je suszy. Tak przygotowana herbata nie traci naturalnej barwy i zachowuje cenne w?a?ciwo?ci.
Dlaczego warto j? pi?? Napar mo?e zapobiega? nowotworom i pomaga w problemach skórnych. Zaleca si? go diebetykom, poniewa? zapobiega wzrostowi poziomu cukru we krwi. To ?wietny napój dla osób zapracowanych i zestresowanych, poprawia koncentracj? i koi nerwy.
Jak parzy?? Woda przeznaczona do parzenia zielonej herbaty nie powinna mie? wi?cej ni? 70°C. Je?li herbata ma dzia?a? pobudzaj?co, najlepiej parzy? j? krótko – 2–3 minuty. Aby uzyska? napój orze?wiaj?cy, potrzeba 3–8 minut.

- Czarna pot?ga smaku i aromatu
Jak si? j? uzyskuje? Dojrza?e li?cie krzewu herbacianego pozostawia si?, by zwi?d?y. Potem poddaje si? je fermentacji i suszy. Dopiero wtedy herbata zyskuje niepowtarzalny aromat i smak.
Dlaczego warto j? pi?? Zawiera najwi?cej pobudzaj?cej teiny. Dlatego te? najlepiej jest j? pi? rano. Jak pokazuj? badania, czarna herbata zmniejsza ryzyko zawa?u. Usprawnia kr??enie krwi, a tym samym od?ywia mi?sie? sercowy. Jest równie? pomocna w leczeniu niestrawno?ci oraz zatru? pokarmowych.
Jak parzy?? Czarn? herbat? zalej wrz?tkiem o temperaturze 95°C. Chi?sk? parz nie d?u?ej ni? 5–7 minut, indyjsk? i cejlo?sk? – 2–5 minut.


12 herbatek do zada? specjalnych

Zaszczytne miano herbaty zyska?y tak?e napary zio?owe. Z prawdziw? herbat? nie maj? wiele wspólnego, ale w jednym j? przewy?szaj?. Mog? wspomaga? leczenie.
Herbatki zio?owe zyskuj? coraz wi?cej zwolenników. Twierdz? oni, ?e to najlepsze lekarstwo na ka?d? dolegliwo??. Ale s? i tacy, którzy uwa?aj?, ?e ro?linne napary nie dzia?aj?. A prawda? Jak zwykle le?y po?rodku.

Dlaczego pomagaj??
Ro?liny kryj? w sobie substancje, które nadaj? im smak i aromat, ale te? dzia?aj? leczniczo. Na przyk?ad olejki eteryczne z sza?wii i mi?ty maj? w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, olejek z melisy – uspokajaj?ce. Li?cie poziomki zawieraj? natomiast substancje przeczyszczaj?ce i moczop?dne, a kora wierzby – przeciwgor?czkowe i przeciwbólowe. Zio?a to ponadto bogate ?ród?o przeciwutleniaczy skutecznie zwalczaj?cych wolne rodniki, obni?aj?cych poziom cholesterolu, a tak?e opó?niaj?cych starzenie si? organizmu.
Zanim zaczniesz kuracj?
Zio?a maj? wiele zalet, ale nie s? idealne. Dlatego zanim po nie si?gniesz, skontaktuj si? z lekarzem. Je?li bierzesz tradycyjne leki, mo?e si? okaza?, ?e taka kuracja nie jest wskazana. Mi?dzy lekami a zio?ami zachodz? niepo??dane reakcje. Pami?taj te?, by napary pi? zgodnie z zaleceniami specjalisty. Aby by?y skuteczne, nale?y je przyjmowa? co najmniej 4–6 tygodni. Je?li jednak po trzech dniach dolegliwo?ci nie ust?puj?, zg?o? si? do lekarza. Wystrzegaj si? te? chi?skich i mongolskich zió?ek niewiadomego pochodzenia – je?li ci zaszkodz?, lekarzowi trudno b?dzie oceni?, co wywo?a?o zatrucie.
Jak zbiera? zio?a
Zio?a mo?esz kupi? w aptece lub poszuka? ich na ??ce po?o?onej z dala od ruchliwych ulic oraz upraw nawo?onych lub pryskanych pestycydami. Ro?liny ususz i przechowuj w spi?arni. Z pewno?ci? przydadz? si? zim?.
1. Zbieraj tylko te ro?liny, które znasz. Je?li nie jeste? pewna, porad? si? zielarza. Niektóre zio?a mog? by? niebezpieczne, a nawet truj?ce, np. barwinek, bielu?, ostró?ka, szalej jadowity czy ?arnowiec.
2. Listki zrywaj wtedy, gdy s? m?ode, kwiaty – w pe?ni kwitnienia, a owoce – gdy dojrzej?. W po?owie lipca zbieraj: ogórecznik, lawend?, nagietek, melis?, mi?t?, cz?ber, lubczyk i bazyli?. W sierpniu: koper, cykori?, chmiel, nasturcj?, rumianek, arcydzi?giel, gorczyc?, ja?owiec, kminek i kolendr?.
3. Po zio?a wybierz si? rano (gdy obeschnie rosa) w s?oneczny, suchy dzie?. Ro?liny w?ó? do wiklinowego kosza. Oczy?? je z kurzu i piasku, ale nie p?ucz. Pozostaw do wysuszenia w zacienionym i przewiewnym miejscu.

Dla nerwusów
Domowa recepta: Wymieszaj ?wie?e lub suszone zio?a – po 5 ?y?eczek bukwicy, melisy i kwiatostanu lawendy. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku i parz pod przykryciem 10 minut. Gdy jeste? zdenerwowana, wypij szklank? gor?cego naparu. Je?li czeka ci? stresuj?cy okres, pij po pó? szklanki naparu rano i wieczorem.
To mo?esz kupi?: Babcia Jagoda, Melisa z pomara?cz?, Mokate, 2,50 z?, Herbatka dla nerwusów Bio, Dary Natury, ok. 4,5 z?.

Za wysoki cholesterol
Domowa recepta: Wymieszaj po 5 ?y?ek sproszkowanych li?ci pokrzywy, je?yny i ususzonych skórek jab?kowych, po 4 ?y?ki li?ci mi?ty pieprzowej i ziela bratka trójbarwnego, 2 ?y?ki li?ci brzozy i 1 ?y?k? mniszka lekarskiego. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku. Parz pod przykryciem. Pij 3 razy dziennie.
To mo?esz kupi?: Zio?a Mnicha polecane na cholesterol, Bio-Active, ok. 4 z?, Herbatka na cholesterol, Herbapol Kraków, ok. 5 z?.

Na k?opoty ze snem
Domowa recepta: Wymieszaj 3 ?y?ki korzenia koz?ka lekarskiego, ?y?k? ziela mi?ty pieprzowej, 2 ?y?ki ziela melisy, po ?y?ce kwiatów lawendy, kwiatów kuklika pospolitego, ziela pierwiosnka i ziela dziurawca. 2 ?y?ki mieszanki zalej 2 szklankami gor?cej wody, odstaw na 4 godziny. Po?ow? p?ynu odlej do innego naczynia, reszt? zagotuj, zlej razem. Pij szklank? ciep?ego napoju 2–3 razy dziennie rano i przed snem.
To mo?esz kupi?: Herbatka zdrowy sen, Herbapol Kraków, ok. 6,5 z?,Zio?a Mnicha, Melisa z sokiem pomara?czowym, Bio-Active, ok. 3 z?.

Dla diabetyków
Domowa recepta: Wymieszaj po 2,5 ?y?ki ziela rutwicy lekarskiej, str?czków fasoli, po 2 ?y?ki li?ci pokrzywy, li?ci borówki czarnej, po pó? ?y?ki li?ci sza?wii i korzenia mniszka. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wody, ogrzewaj powoli na ma?ym ogniu przez ok. 15–20 minut. Odstaw na 10 minut, przeced?. Pij po szklance p?ynu przed posi?kami.
To mo?esz kupi?: Diabetefix, Herbapol Kraków, 5 z?, Zio?a Mnicha dla regulacji poziomu cukru, Bio-Active, 4 z?.

Na przekór przezi?bieniom
Domowa recepta: Wymieszaj 5 ?y?ek suszonych i sproszkowanych kwiatów bzu czarnego, 5 ?y?ek kwiatów lipy, 5 ?y?ek li?ci babki lancetowatej i 3 ?y?ki li?ci mi?ty pieprzowej. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku. Zostaw pod przykryciem na ok. 15 minut. Przeced?, pij 3 razy dziennie.
To mo?esz kupi?: Zio?a Fix, Bronchial, Herbapol Lublin, ok. 4 z?, Zio?a Fix, Herbatka z?ocista, Herbapol Kraków, ok. 6 z?.

Na napi?cie przedmiesi?czkowe
Domowa recepta: Wymieszaj po 3 ?y?ki li?ci melisy, li?ci mi?ty pieprzowej, po 2 ?y?ki koszyczków rumianku, korzenia koz?ka lekarskiego, po ?y?ce kwiatu jasnoty bia?ej, kwiatu malwy czarnej i li?ci ruty. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku, parz pod przykryciem 10 minut, przeced?. Pij 3 razy dziennie na 5–7 dni przed spodziewan? miesi?czk?.
To mo?esz kupi?: Herbatka Feminifix, Herbapol Kraków, ok. 7 z?, Rumianek, Biofix ok. 2 z?.

Gdy ?o??dek si? buntuje
Domowa recepta: Wymieszaj po 5 ?y?ek li?ci melisy, kwiatu lawendy, ziela bobrka trójlistnego, ziela mi?ty pieprzowej, 3 ?y?ki korzenia koz?ka lekarskiego (waleriany), 2 ?y?ki k??cza tataraku. ?y?k? mieszanki zalej szklanka wody, doprowad? do wrzenia, gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut. Szczelnie przykryj naczynie i zostaw na 10 minut. Przeced?. Pij 3 dziennie, zawsze pó? godziny przed jedzeniem.
To mo?esz kupi?: Sylwetka Lux 1, Malwa, ok. 4 z?, Herbata Verdina Fix, US Pharmacia, ok. 6 z?.

M?ska sprawa – prostata
Domowa recepta: Wymieszaj 5 ?y?ek li?ci pokrzywy, po 4 ?y?ki ?uskanych zmielonych nasion dyni i korzeni pokrzywy, 2 ?y?ki p?czków topoli. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku, gotuj pod przykryciem 3 minuty. Odstaw, przeced?, podaj panom po pó? szklanki 3 razy dziennie, pó? godziny po jedzeniu.
To mo?esz kupi?: Herbatka dla seniora z zielem wierzbownicy, Herbapol Kraków, 6 z?, Herbatka dla dziadka, Dary Natury, 3 z?.

Na pi?kn? skór? i g?adkie cia?o
- Herbatka na cellulit. Przygotuj mieszank?: po 5 ?y?ek li?ci brzozy, li?ci pokrzywy, ziela fio?ka trójbarwnego, k??cza tataraku, k??cza perzu, kory kruszyny, ziela tymianku, kory wierzby, korzenia cykorii. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku. Parz pod przykryciem 10 minut. Pij 3 razy dziennie 20 minut przed posi?kiem.
- Napar na tr?dzik. Wymieszaj 8 ?y?ek suszonego perzu i 4 ?y?ki suszonych bratków. ?y?k? mieszanki zalej szklank? wrz?tku, pozostaw na 10 minut pod przykryciem, przeced?. Pij 3–4 razy dziennie mi?dzy posi?kami.
- Odwar na mocne w?osy i paznokcie. Wymieszaj po 5 ?y?ek ziela skrzypu, korzenia ?opianu, ziela naw?oci, ziela fio?ka trójbarwnego i li?ci brzozy. 2 ?y?ki mieszanki zalej 2 szklankami ciep?ej wody. Pozostaw na godzin?. Zagotuj, odstaw na 15 minut i przeced?. Pij 2–3 szklanki 3 razy dziennie.
- Herbatka na superfigur?. Przygotuj mieszank?: 4 ?y?ki zmielonych owoców kolendry, 2 ?y?ki li?ci je?yny, po 1,5 ?y?ki li?ci pokrzywy i kwiatów rumianku, po ?y?ce li?ci ogórecznika, li?ci poziomki i kwiatów lipy. ?y?eczk? mieszanki zalej szklanka wrz?tku. Przykryj, po 10 minutach przeced?. Napar pij 2 razy dziennie, na czczo i przed snem, przez 21 dni. herbata zaj??a honorowe miejsce na cesarskim stole.
Pocz?tkowo pijano j? g?ównie w Chinach. Do Europy trafi?a dopiero w XVII wieku dzi?ki Holendrom. Sprytni kupcy chi?scy sprzedali im parti? herbaty sfermentowanej – wed?ug nich zepsutej. Co ciekawe, w?a?nie tak przetworzone li?cie herbaciane robi? na naszym kontynencie karier?.

Agnieszka Leciejewska/ "Przyjació?ka"

: Dortek 22.02.2010, 12:21

Bed?c w ?odzi w sklepiku z serii "Czas na herbate" kupi?am pyszn? bia?? herbate -"White Ice Tea", a w ostatni? sobote znalaz?am bia?a herbate z dodatkiem owoców czarnej porzeczki.
Polecam gor?co w?a?nie takie z dodatkami. Czysta bia?a ma dla mnie zbyt gorzko-md?y smak.

: aagunia 22.02.2010, 13:32

a ja w?asnie jestem na etapie zielonej o smaku pigwy. Pychaaaaa:)

: b.angel 22.02.2010, 14:14

CYTAT(aagunia @ 22.02.2010, 13:32) *
a ja w?asnie jestem na etapie zielonej o smaku pigwy. Pychaaaaa:)ja te?//rewelka

a zielonom ju? pij? od nastu lat (prawie wy??cznie) i mój prywatny//?lubny dostawca cz?sto mi dostawia wink.gif zielon? ja?minow? prosto z chin, któr? uwielbiam ..

.... i ja?minowa na razie posz?a w odstawk? .....

z tej serii biofixu s? jeszcze :opuncja ale nie taka dobra i ?urawinowa bodaj?e ale tej jeszcze nie pi?am ....

bia?? jak dot?d pi?am bez dodatków ........

: mag_dag 22.02.2010, 17:51

ja ju? w ogóle nie pij? czarnej herbaty, czerwonej te? nie, tylko zielon?
zielon? ró?n? - z cytryn?, z guaran?, z ja?minem i pomara?cz?, z miodem i cytryn?
a ostatnio bia?? kupi?am pyszn?, gruszkow? i z fig?

lubi? te? mate z ró?nymi dodatkami, ostatnio kupi?am pyszn? z marakuj?
senche te? lubi? sobie zakupi? i zaparza? w czajniczku osobistym, takim na dwie du?e fili?anki
ostatnio owocow? pyszn? mniam

i w ogóle pij? coraz mniej kawy, a coraz wi?cej herbaty - mniam_mniam


: magda 24 22.02.2010, 17:58

a mo?e yerba mate? zamiast kawy... polecam... to odkrycie moje wielkie ostatnio...
np. tu mo?na poczyta?:
http://www.yerbamate.pl/p.php?gr=yerbamate
http://www.yerbamatestore.pl/

: Maja048 22.02.2010, 22:27

Przesz?o rok temu w otwartej Kawiarni mo?na kupi? ró?ne herbaty: ?urawinow?, ?mietankowo-truskawk?,jasminow?, zielon? z dodatkami.Bardzo dobre.A zielon? pij? od kilku lat, teraz dodaje ja?minow? bo kole?anka przywioz?a mi z Anglii.Nie jestem znawczyni? herbat ale je lubi? ...

: agawa 22.02.2010, 22:32

Naczynko mate staje si? kultowe smile.gif Ju? kilkakrotnie widzia?am u znajomych i wszyscy zachwyceni smile.gif
A z herbat najbardziej lubi? zielon? ja?minow? w?a?nie smile.gif Najlepiej po lekkim obiadku. I, koniecznie, nie z torebki, tylko zaparzon?, jak.... Budda przykaza?... w czajniczku wink.gif

: b.angel 22.02.2010, 22:36

bo nieztorebki najlepsiejsza blush.gif

: dani 22.02.2010, 22:50

A ja z herbat,to najbardziej kaw? lubi?... biggrin.gif

: kociak 22.02.2010, 23:04

A Kociak z herbat najlepiej lubi mleczko........ biggrin.gif tongue.gif
dzie? bez miseczki mleczka - to dzie? stracony......

: aagunia 23.02.2010, 7:51

chyba polec? do herbaciarnii po t? zielona ja?minow?. mam nadziej?, ?e maj?...

: Dortek 23.02.2010, 9:47

Zielon? ja?minow? z dodatkiem cytryny tez ch?tnie pijam. Musz? przyznac, ze kiedy? herbata znaczy?a dla mnie g?ównie czarna z cytrynk?. Potem polubi?am owocowe. Od jakiegos czasu odkrywam zielone, biale i czerwone.
Ogólnie, pijam duzo, ale czarna posz?a w znaczn? odstawk?.

: aagunia 23.02.2010, 10:22

Pijam sporo zielonej, ale zim? (szczególnie tak? jak mamy tego roku ) przyznam, ?e najlepiej smakuje mi w?a?nie czarna z cytryn? i miodem, najlepiej rozgrzewa. czerwon? - prawie wcale, bia?? - zdarza si?. ale zieloniutka, mniam!!!

: luska 23.02.2010, 19:50

Ja lubi? bardzo owocowe herbatki.....du?o ich pij? ....zielon? ja?minow? tez mam owszem jest pyszniusia ...parze sobie je w czajniczku takie s? najlepsze nie lubi? expresowych

: elkka 24.02.2010, 16:17

a dla mnie owocowe herbatki - to kompot...
i wole swoje kompoty..... z prawdziwych owocow....

natomiast uwielbiam - zielona pod roznymi postaciami !
i czarna - ale koniecznie z cytryna albo z imbirem rolleyes.gif

: Ajaka 24.02.2010, 17:47

Uwielbiam bia??, czarn?, czerwon?, i zielon?...bez cukru i bez ?adnych dodatków....o ka?dej porze dnia....czasem mieszam je ze sob?...parz? w czajniczku....Bez herbaty nie mog?abym ?y?....

: madzia 61 24.02.2010, 18:05

To tak Ajako jak ja zycia bez herbatki sobie nie wyobrazam czarne same i z dodatkami ,zielona uwielbiam ale przy chorym zoladku nie bardzo ,ale za to biala od czasu chemii nieustannie pije ,uwielbiam zaparzone w czajnieczku tak bo babcinemu ,owocowe ostanio herbapol rozniste produkuje .

: Kat-na 24.02.2010, 19:58

Kiedy? dopad? mnie jaki? ankieter - przedstawiciel producenta "Red Bulla"...(tak to si? pisze?).
Pyta?: co pani pije gdy jest pani bardzo zm?czona...niewyspana...w czasie ostrej zimy...ci??kiego upa?u...silnego stresu...
Na ka?de pytanie odpowiada?am: gor?c? herbat?!

Mam nadziej?, ?e go z pracy nie zwolnili.

Mam bia?y imbryczek, pojemno?ci oko?o 1,5 litra. Zaparzamy herbat?, zapalamy podgrzewacz, pó?mrok w pokoju...
Mo?na wypi? troszk?, mo?na wci?? sobie dolewa?...

: Ella 24.02.2010, 23:32

Bia?y imbryczek! o, to jest to, co tygrysy lubi? najbardziej. Na podgrzewaczu...
Wiedzia?am, ?e czego? brak mi do szcz??cia. Musz? sobie sprawi? taki komplecik smile.gif
Bo herbatki zielone pij? masowo.
Sencha, kukicha i z ró?nymi dodatkami.
Taka np. "Asian temple" smakuje jak akacja. Pami?tam ten smak i zapach z dzieci?stwa, podjada?am czasem kwiatki akacji.
Czerwona roiboos z wanili? te? niez?a.
No i stary dobry Yunnan o grubych listkach nie jest z?y, a nawet wr?cz przeciwnie wink.gif

: Marianna08 25.02.2010, 5:58

Wklejam poni?ej tekst , który znalaz?am na pewnym forum o zdrowym od?ywianiu:


Herbata.
"Je?li dobrze mocno zaparzona, zabezpiecza przed chorobami kr??enia, serca, niewydolno?ci? mózgu, k?opotami z zapaleniem ?luzówek, nawet przed gryp?.
Ekspertem w zaparzeniu herbaty s? ludy Azji. Przez ca?e wieki u?ywano tam samowarów, na których stawiano imbryk z wrz?c? esencj? herbacian?.
Tymczasem w Polsce uwa?a si? ?e herbaty nie nale?y zagotowa?. Nic bardziej b??dnego. Herbata zaczyna by? sob? wyparzona w temperaturze powy?ej 100 stopni. Uaktywniaj? si? wtedy garbniki, które dzia?aj? ?ci?gaj?co i odka?aj?co, wit.B1,B6,zapobiegaj?ce oty?o?ci, wyparza si? puryna i rutyna, która uelastycznia naczynia krwiono?ne.
Do gotowania esencji u?ywamy osobnego, wyparzonego czajniczka. Such? herbat? zalewamy wod?, doprowadzamy do wrzenia, gotujemy przez 2 minuty, po czym zostawiamy na 30 minut ?eby dobrze naci?gn??a.
Stanowczo nie zaleca si? picie herbaty z cytryn?. P?atki herbaciane posiadaj? w swoim sk?adzie mikroskopijn? ilo?? glinu[aluminium], która w sama w sobie nie jest szkodliwa, natomiast pod wp?ywem kwasu cytrynowego chemizuje si? i przenoszony w krwiobiegu - osiada w mózgu, tworz?c sprzyjaj?ce t?o dla choroby Alzheimera."

: aagunia 25.02.2010, 11:59

Ha! dorwa?m zielon? ja?minow?:) Pychniunio pachnie, pewnie smakuje jeszcze lepiej, lece parzy? smile.gif))

: Dortek 9.03.2010, 15:01

CYTAT(Marianna08 @ 25.02.2010, 4:58) *
Wklejam :

Stanowczo nie zaleca si? picie herbaty z cytryn?. ...pod wp?ywem kwasu cytrynowego chemizuje si? i przenoszony w krwiobiegu - osiada w mózgu, tworz?c sprzyjaj?ce t?o dla choroby Alzheimera."


To ju? jasne, sk?d moje k?opoty z pami?ci?... od dziecka pij? herbat? z cytryn?...
Dzi? jednak zasmakowa?am w bia?ej li?ciastej z ... cytrynk? oczywi?cie!

I oczywi?cie s?ysza?am, ?e szutka parzenia herbaty to prawdziwa Sztuka!

: gonia 10 9.03.2010, 22:59

A ja ostatnio pijam zielon? z pigw? firmy Bioactiv tongue.gif
Pychota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

czarnej to ju? malutko pijam bo mój organizm troche zbzikowa?
i po wypiciu herbatki skacze mi ci?nionko i ?epetynka boli laugh.gif

: Dortek 23.03.2010, 10:28

Pami?tam, b?d?c dzieckiem jak mój Tata codziennie rano zaparza? swie?? herbat? w czajniczku. Nie byla to zwyk?a liscista herbata, ale specjalna mieszanka herbat. Potem przysz?a 'moda' na expresówki, ale Tata nieustannie powtarza? swój rytua? i nigdy z niego nie zrezygnowa?.
A teraz ja po latach zakupi?am sobie taki czajniczek i od jakiegos czasu serwuj? domownikom podobne mieszanki.

Gdzies przeczyta?am, ze picie jakiejkolwiek herbaty (czarnej czy zielonej) ma korzystne dzia?anie na nasz organizm.
smile.gif

: aagunia 23.03.2010, 11:57

Jak jade do Te?ciów, to moja te?ciowa prosi zawsze mnie o zaparzenie harbaty w czajniczku. Mówi, ?e najlepiej smakuje w?a?nie jak ja zaparze ( przez grzeczno?c nie zaprzeczam:)), a nie jakies ekspresowe. Tak wiec mieszam, mieszam smaki i wychodzi naprawd? pycha

: roza3 23.03.2010, 14:47

o q.rcze blink.gif ....a wiec to nie sks przez chemi?...tylko alzheimer przez cytryne w herbacie wink.gif

....ale mnie inna nie smakuje

elkka.......te? owocowe uwa?am za kompot sleep.gif

: madzia 61 23.03.2010, 15:07

Herbata z cytryna to profanacja /rzadko takowa pijam ,natomiast zaparzana w czajniczku czy w imbryku /oczywiscie z roznych gatunkow herbat / cud miod na moja dusze /nie wyobrazam sobie zycia bez herbaty ,owocowe pijam ale rzadko /tez uwazam ze troche kompocik przypominaja /,uwielbiam biala ,zielona /ktorej nie moge pic ze wzgledu na chory zoladek/,mam "dziewiczy" elekrtyczny samowar /prezent slubny mojej babci/sluzy jako dekoracja w kuchni kiedys dojrzeje zeby sprobowac z niego herbatki .Rozyczko dowiedzialas sie tym sposobem ze masz jeszcze jedna chorobe tongue.gif ,nie widac na oko blink.gif wub.gif .

: Per?a 26.03.2010, 16:21

Czy kupowa?y?cie gdzie? japo?sk? zielon?? Wszystkie, które testowa?am s? chi?skie, a wyczyta?am w "Zwierciadle", ?e nie ma, jak w?a?nie z Japonii. Maj? podobno "wybitny" aromat:) Kurcze...dziewczyny, ja po tej chemii nie umiem pisa?. Kiedy? lekkie pióro, a teraz zupa w mózgu. Ca?y czas literówki,jaka? taka t?pota stylistyczna...?l?cz? nad paroma zdaniami, e... do d...to wszystko:)

: lidziaz 26.03.2010, 16:44

Pere?ko , pióro to Ty masz zar?biste..... Uwielbiam czyta? wszystko , co wychodzi z pod Twojej r?czki hihhihih

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)