IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u WYKRYWANIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=3.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Mammografia bez tajemnic
V
b.angel
13.03.2008, 14:22
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919MAMMOGRAFIA BEZ TAJEMNIC
Mammogram jest rentgenowskim obrazem piersi.
Mammografia jest procedur? u?yt? do tworzenia mammogramu.
Wyposa?enie u?yte do wykonania mammogramu, cho? jest podobne do tego, stosowanego w prze?wietlaniu p?uc czy ko?ci, ró?ni si? zasadniczo.

Pier? jest przestrzenn? bry??, kompozycj? tkanek, które maj? podobn? g?sto?? do reszty cia?a. Zmiany zachodz?ce w piersi s? niezwykle subtelne i dlatego nowoczesne mammografy a tak?e stosowane klisze i odczynniki oraz inne towarzysz?ce urz?dzenia s? przystosowane do badania zachodz?cych tam, niezwykle subtelnych zmian. Zdj?cia czyli mammogramy, musz? utrwali? zarówno brak zmian jak zmiany widoczne przy kolejnych badaniach. Badaniem obejmuj? si? ca?? bry?? piersi ??cznie z do?em pachowym.

Aby wykona? prawid?owy obraz mammograficzny, twoja pier? musi by? sp?aszczona poprzez ?ci?ni?cie. To mo?e by? stresuj?ce, ale w ?adnym stopniu nie zaszkodzi Twoim piersiom, natomiast jest bardzo wa?ne, by otrzyma? w?a?ciwy obraz. Dzi?ki temu tak?e, mo?na zastosowa? znaczne mniejsz? dawk? promieni prze?wietlaj?cych.

W normalnym badaniu wykonuje si? dwa obrazy ka?dej piersi – jeden z pozycji pionowej, zwanej cranio i oznaczonej jako pozycja CC, a drugi z pozycji sko?nej zwanej mediolateral oznaczonej jako pozycja MLO. Taki komplet obrazów zapewnia dok?adny przestrzenny obraz piersi.

Zapewne mia?a? sposobno?? spotka? si? z ró?nymi nazwami mammografii, które nie zawsze by?y zrozumia?e. Mówi sie: mammografia bazowa, przesiewowa lub screaningowa czy te? diagnostyczna.
Ró?nice s? proste. Mammografia bazowa to pierwszy mammogram, z którym porównuje si? nast?pne, szukaj?c w?a?nie tych subtelnych zmian. Badania mammograficzne przesiewowe lub screaningowe, to badania osób zdrowych, nie maj?cych niepokoj?cych objawów. S? to badania profilaktyczne. Badanie Diagnostyczne to badania mammograficzne, w których bada si? symptomy zmian i objawów dostrze?onych u pacjenta - stwierdzonych przy samo badaniu, badaniu fizykalnym wykonanym przez lekarza lub w mammografii przesiewowej.(IMG:http://www.mammografia.katowice.pl/zdjecia/1.jpg) Mammogram lewej piersi
w pozycji cronial,
czyli widok z góry
Czy mam si? podda? takiemu badaniu?
Tak. Potraktuj to bardzo powa?nie. Regularna mammografia jest wa?nym krokiem w rozpoznawaniu i utrzymywaniu Twego zdrowia. To proste i coraz bardziej dost?pne obecnie badanie, pomo?e Twojemu lekarzowi w ocenie zmian w piersiach a tak?e wcze?nie dostrzec te zmiany, których nie jest on w stanie wyczu? w trakcie badania fizykalnego (palpacyjnego).
Wskazania do wykonania mammografii:

Wiek

Kobiety z grupy szczególnego rozwoju raka piersi
Ponad 50 lat Badania mammograficzne wykonywane raz w roku W przedziale
40-50 lat Wg opracowa? ameryka?skich preferowane jest badanie co roczne.
Opracowania europejskie wskazuj? na badanie jedno w roku lub na dwa lata.
Twój lekarz powinien precyzowa? ten okres na podstawie rozpoznania i Twojej historii choroby. Poni?ej 40 lat Wi?kszo?? kobiet poni?ej 40 roku ?ycia nie musi wykonywa? bada? raz w roku.Szczególne okoliczno?ci wywo?uj?ce ryzyko zachorowania na raka piersi
Zmiany w piersiach dostrze?one przez Ciebie lub Twego lekarza:
 • Zmiany w budowie (takie jak zgrubienia, guzy)
 • Ró?nica w kszta?cie mi?dzy piersi? lew? i praw?
 • Ból piersi
 • Sfa?dowanie si? skóry
 • Wydzielina z sutka
Wskazania:
Skonsultuj si? z Twoim lekarzem. Mo?e by? wskazane wykonanie mammografii.
Mo?esz by? w wi?kszym stopniu zagro?ona rozwojem raka piersi:
 • Ju? mia?a? raka piersi
 • Specjalnie przed menopauz? masz wyczuwalne grudki i guzki lub masz g?ste piersi.
 • Jeste? genetycznie podatna na raka piersi
 • Masz bliskich krewnych z rakiem
  piersi
Wskazania:
Twój lekarz winien wykonywa? cz??ciej badania fizykalne lub te? wcze?niej zaplanowa? rozpocz?cie okresu zagro?enia rozwojem raka. Powinna? powiadamia? swego lekarza o wszelkich zmianach. Lekarz powinien zna? ka?de zagro?enie jakie si? pojawia.
Mammografia jest wa?n? cz??ci? programu ochrony zdrowia kobiety.
Twój program zdrowotny zwi?zany z piersiami, to: miesi?czne badanie - samokontrola, które musisz wykona? sama (je?li jeszcze nie znasz, to zapoznaj si? z technik? samokontroli), coroczne badanie fizykalne wykonane przez Twojego lekarza, a kiedy uko?czysz 40 lat musisz si? podda? dodatkowo regularnym badaniom mammograficznym.

Chocia? du?o pierwszych zmian piersi kobieta dostrzega przy samo badaniu czy przy badaniu fizykalnym wykonywanym przez lekarza, mammografia jest wa?na poniewa? rak mo?e nie mie? wyczuwalnych dotykiem objawów - czy z uwagi na niewielki rozmiar zmiany czy te? posta? bezobjawow? guzów i podobnych zmian. Mammografia mo?e pomóc rozpozna? te zmiany dwa lub wi?cej lat wcze?niej, zanim rak b?dzie wyczuwalny badaniem fizykalnym.

Badanie fizykalne jest równie? bardzo wa?ne zw?aszcza przy piersiach o tkance g?stej, bardzo g?stej i w?óknistej. Ta g?sto?? mo?e zak?óca? obraz mammograficzny zw?aszcza u kobiet m?odych przed menopauz?.

Je?li zauwa?asz jak?kolwiek zmian? w piersi (grudki, guzki lub zmian? budowy piersi, ból, pojawi? si? wg??bienia, lub wycieki z sutka,) skontaktuj si? niezw?ocznie z lekarzem. W wi?kszo?ci zmiany te s? ?agodne-nie rakowe, w ?adnym wypadku jednak nie nale?y ich lekcewa?y?.


Poznaj wcze?niej, na czym polega to badanie.
Wiedza ta pozwoli Ci si? nale?ycie przygotowa?, zmniejszy? zdenerwowanie i podej?? do badania odpr??ona.

W pracowni mammografii, do której wybierasz si? na badania, spotkasz zapewne zespó? fachowców, których Ci kto? poleci?. Przyst?pisz do badania z zaufaniem, ?e zrobi? wszystko, by badanie by?o w?a?ciwe i skuteczne. Ufasz, ?e masz do czynienia z lud?mi posiadaj?cymi odpowiednie przygotowanie fachowe i bogate do?wiadczenie.

Technik, zwany nieraz operatorem (zazwyczaj kobieta) faktycznie wykonuje mammografi?. Od jego przygotowania i w?a?ciwej wspó?pracy z Tob? zale?y, by by?a wykonana dobrze.
Twoja badana pier? zostaje umieszczona na mammografie pomi?dzy sto?em z kaset? filmow? i p?yt? dociskow?. Docisk odbywa si? pod pe?n? kontrol? technika i systemu automatycznej kontroli urz?dzenia. Docisk musi by? na tyle skuteczny, by badanie by?o prawid?owe i pokaza?o konieczne drobne szczegó?y. Docisk bywa stresuj?cy ale jest niezb?dny. Badanie mo?e by? przerwane w ka?dej chwili. Pami?taj - Czas trwania docisku to mniej ni? 30 sekund.

Na ka?dym wykonanym zdj?ciu zaznaczone b?d? Twoje dane identyfikacyjne, data i godzina badania o tak?e dane technika wraz z danymi mammografii. Wszelkie kwalifikacje i uprawnienia technika s? potwierdzone dokumentami.

Radiolog lub inaczej rentgenolog jest lekarzem, który b?dzie odczytywa? zdj?cia piersi i je?li stwierdzi potrzeb?, mo?e zamówi? dodatkowe uj?cia. Przed odczytaniem zdj?? na pewno wykona staranne badania fizykalne. Wszelkie wnioski, jakie mog? wynika? z badania i odczytu, lekarz na pewno z Tob? omówi a Ty zadaj?c pytania mo?esz rozwia? swoje w?tpliwo?ci.


Jak nale?y przygotowa? si? do badania?
Prostymi sposobami mo?na pomóc, by badanie przebiega?o szybko i sprawnie, a nawet by uzyska? dok?adniejsze wyniki:

 • W dniu badania nie stosuj ?rodków chemicznych takich, jak: mleczka i ?mietanki, perfumy, dezodoranty, zasypki i inne ?rodki przeciw potowe. Wszystkie te ?rodki chemiczne mog? niekorzystnie wp?ywa? na skuteczne dzia?anie prze?wietlenia.
  Niektóre ze sk?adników mog? zaznacza? na filmie myl?ce ?lady, co mo?e da? nieprawid?owy odczyt a nawet spowodowa? konieczno?? powtórzenia badania.
 • Ubierz si? tak, by ubranie sk?ada?o si? z dwóch cz??ci – górnej do pasa, któr? ?atwo zdejmiesz do badania i dolnej od pasa, w której pozostaniesz. Tak przynajmniej dwukrotnie tego dnia b?dziesz si? przygotowywa? do badania. Raz do wykonania zdj?? mammograficznych a drugi czeka Ci? co najmniej dwukrotnie: - raz, przy wykonywaniu zdj?? a drugi raz, przy spotkaniu z lekarzem radiologiem. Badanie USG i inne równie? wymagaj? obna?enia si?, lecz zwykle wykonywane s? one w innych terminach.
 • Przynie? ze sob? na badanie ostatnio wykonywane zdj?cia mammograficzne, by lekarz móg? dokona? porównania zdj?? wykonywanych w ró?nych terminach.
  Nawet znikome anomalia cz?sto dowodz? o gro?nym rozwoju zmiany. Uwidacznia to porównanie zdj?? mammograficznych z ró?nych okresów.
 • Odpr?? si? podczas badania mammograficznego w sposób, umo?liwiaj?cy technikowi w?a?ciwe i swobodne u?o?enie piersi a lekarzowi wnikliwe badania fizykalne. Wszelkie usztywnienia mi??ni bardzo utrudniaj? wykonanie bada?.

Mammografia pod nadzorem
Skierowanie na badanie od Twego lekarza rodzinnego lub ginekologa. Zdecydowanie wolimy, by? odwiedza?a nasz Zak?ad w porozumieniu ze swoim lekarzem.
Powody: Twój lekarz prowadzi indywidualn? obserwacj? ogólnego stanu zdrowia i kompletuje wyniki jako informacj? bie??c?. Jemu zapewne powierzasz systematyczne badanie fizykalne piersi i zdajesz spraw? z bada?, które wykonujesz samodzielnie. Lekarz uk?adaj?c program kontrolny mo?e sprawdza?, w jakim stopniu wykonujesz badania systematycznie.
Mo?esz tak?e sama sobie planowa? program bada? jak i go pó?niej systematycznie realizowa?, przekazuj?c wybranemu lekarzowi swoje w?tpliwo?ci wyniki. Wymaga to jednak staranno?ci i samodyscypliny.


Jak planowa? mammografi??
Mammografi? planuje si? podobnie jak inne konieczne badania specjalistyczno – profilaktyczne, wymagaj?ce zlecania/skierowania lekarskiego.
Kobiety przyzwyczajone do ?cis?ej wspó?pracy ze swym lekarzem rodzinnym a tym samym do bie??cych bada? profilaktycznych, powierzaj? jego nadzorowi równie? terminarz bada? piersi i pewnie otrzymaj? we w?a?ciwym czasie niezb?dne skierowanie. Twój zaufany lekarz, zna Twoje terminy. Program narzucony przez niego winien obejmowa? zarówno badania zwane samokontrolne jak i wykonywane przez niego badanie fizykalne. W programie jest równie? mammografia.

Ty sama równie? mo?esz przygotowa? i narzuci? sobie program bada? (samokontrola, badanie lekarskie, badania mammmograficzne i inne). Musisz jednak tak?e zdecydowa?, któremu lekarzowi przeka?esz wszelkie Twoje wyniki, uwagi i niepokoje.


Co jest mitem a co prawd? w mammografii?

• Mit: radiologiczne badanie piersi jest niebezpieczne

Mówi si?, ?e promieniowanie z mammogramfii jest niebezpieczne. Budzi niepokój. By?o to prawd? zapewne kilkadziesi?t lat temu. Nowoczesno?? rozwi?za? technicznych, automatyzacja zabezpiecze?, rygory technologiczne, zastosowanie specjalnych kaset i innych ?rodków, dokona?o znacznego zmniejszenia dawek promieniowania. Specjali?ci na ?wiecie oceniaj? dzisiaj, ?e nawet rokrocznie wykonywanie mammografii nie jest szkodliwe.

Badania statystyczne dowiod?y, ?e oddzia?ywanie szkodliwe promieniowania radiologicznego zmniejsza si? z przyrostem wieku kobiety. Po 40 roku ?ycia s? nieliczne dowody zwi?kszenia si? zagro?enia na skutek wystawiania piersi na niskie promieniowanie. ?rednio, badania mammograficzne (2 zdj?cia na jedn? pier?) wykonywane na w?a?ciwej aparaturze, maj? dawk? bezpieczn? – mniejsz? ni? 0,3 radu.

Ryzyko zagro?enia ?ycia na skutek promieniowania przy tej dawce wynosi jak jeden do miliona badanych kobiet. ?mier? na skutek raka piersi u kobiet w wieku 50 lat to wielko?? wielokrotnie wi?ksza, w krajach najbardziej rozwini?tych to jedna na dziesi?? kobiet, u których wykryto raka.

Dane te dowodz?, ?e szansa ratowania ?ycia kobiety (przez wczesne rozpoznanie raka piersi badaniem mammograficznym) jest znacznie wi?ksze ni? szansa doznania krzywdy przez mammografi?. Je?li na?o?y? na t? analiz? wyniki zagro?enia ?ycia i zdrowia ludzi na skutek wypadków drogowych i innych, to ryzyko na skutek mammografii jest bliskie 0.
• Mit: „obfito??” piersi jest przeszkod? dla mammografii

Wykwalifikowany technik - operator wykonuj?cy mammografi?, wie jak dobra? parametry nastawienia aparatu dla uzyskania prawid?owych zdj?? i jak u?o?y? piersi, by zobrazowa? wszystkie istotne anomalia, niezale?nie o ró?nych ich rozmiarów, g?sto?ci i kszta?tów. Je?li pier? osoby badanej jest zbyt du?a by? zmie?ci? obraz na pojedynczym arkuszu filmu, obraz musi by? umieszczony na dodatkowym filmie. Odwrotnie, ma?a pier? wymaga starannego zdj?cia i wskazanym jest, by wykonywanie zdj?? odbywa?o si? na tym samym sprz?cie.

Mammografia obrazuje tak?e m?sk? pier? i elementy pachowe. Istotn? cech? w badaniu piersi jest tzw. g?sto?? piersi, która determinuje badanie, a nie jej rozmiar. To g?sto?? tkanki piersi jest powodem, ?e korzystniej jest robi? mammografi? przesiewow? po okresie manopauzy. U wi?kszo?ci kobiet po tym okresie piersi robi? si? mniej g?ste a zatem podejrzane zmiany s? bardziej widoczne.
• Mit: Implanty piersiowe uniemo?liwiaj? wykonanie mammografii

U kobiet, które maj? implanty piersiowe wykonuje si? zwykle cztery obrazy ka?dej piersi - dwa z implantami i dwa z odsuni?tymi. do ty?u implantami, uciskaj?c jedynie przedni? cz??? piersi. To umo?liwia znacznie bardziej gruntown? ocen? tkanki piersiowej. Implanty mog? zaciemnia? jakie? obszary tkanki piersiowej, ale stosowanie przemieszczania implantów przez technika powoduje, ?e obraz jest wystarczaj?co czytelny.• Prawda: „?ciskanie” piersi przy badaniu mammograficznym jest stresuj?ce, mo?e by? nieznaczne lecz na pewno jest niezb?dne

Podczas mammografii pier? jest sp?aszczana przez ?ci?ni?cie mi?dzy kaset? z filmem i plastikow? steryln? p?yt? dociskow?. Szereg kobiet ma przykre do?wiadczenie z samego dociskania. Wynika to zapewne po cz??ci ze starej konstrukcji mammografu, w którym docisk odbywa? si? mechanicznie bez odpowiedniej kontroli, jak i braku do?wiadczenia technika – operatora. Dzisiejsze mammografy maj? podwójn? kontrol? a technicy s? szczególnie wyczuleni, by w najwi?kszym stopniu zmniejszy? dolegliwo??.

Zapami?taj! Ucisk trwa mniej ni? 30 sekund. Ten ucisk na pewno nie spowoduje krzywdy lecz by uzyska? obraz wiarygodny, ten element przygotowania jest niezmiernie wa?ny.

Je?li Twoje piersi s? szczególnie wra?liwe, to zaplanuj badanie w takiej fazie Twego cyklu, kiedy piersi s? najmniej wra?liwe. Zarówno Twój cykl miesi?czkowy jak i/lub terapia estrogenowa mog? mie?.• Mit: „Pier? widoczna na obrazie USG jest obrazem rzeczywistym.”

Ultrad?wi?ki tworz? obraz wewn?trzny o zupe?nie innym charakterze ni? promienie prze?wietlaj?ce tkanki. Ultrad?wi?ki nie obrazuj? wielu podejrzanych zmian, np.: mikro zwapnie? - cz?stek (zwane microcalcifications), które s? czasto wczesn? form? rozwoju raka piersi. Obraz taki jest widoczny na mammogramie natomiast prawie niewidoczny lub niewiarygodnie zobrazowany w USG.

Ró?ne formy zw?óknienia tkanki piersiowej daj? b??dny obraz lub brak obrazu. Np. guz jest niezbyt czytelny w USG natomiast jest do?? dok?adnie widoczny na obrazie mammograficznym.

Je?li masa zw?óknienia jako zmiana, jest widoczna na mammogramie, trudno okre?li? dok?adnie jej charakter. Fale ultrad?wi?kowe mog? by? u?yteczne w okre?lani, czy to jest cia?o sta?e czyli zmiana lita czy wype?niona p?ynem. Badanie to zatem jest wa?nym krokiem w diagnozowaniu anomalii w piersiach.• Mit: Mój mammogram jest bez zmianowy, wi?c nie ma guza i nie musz? si? martwi?

Jest to jedynie czasowe uspokojenie . Zagro?enie istnieje zawsze i do tego nale?y podchodzi? z pe?n? powag? bez samo uspokajania si?.


S?ownik znacze? u?ywanych przy badaniach piersi

Ductografia

Ductografia lub inaczej galaktografia jest badaniem kana?ów mlekowych piersi i wydzielin z sutków. Badanie polega na wprowadzeniu do kana?ów kontrastu a nast?pnie wykonaniu zdj?cia i jego oceny. Kobiety najcz??ciej skar?? si? na wydzieliny z sutków, gdy? to budzi niepokój. Wi?kszo?? jest wynikiem ?agodnych zmian i nie oznacza wyst?powanie raka.Ductoskopia

Nowoczesne, endoskopowi badanie kana?ów mlekowych w piersi. Polega ono na wprowadzeniu do kana?u mlekowego piersi wziernika endoskopowego (?wiat?owodu) o mikrowymiarach. Dokonuje si? nim badania przewodów mlekowych w celu sprawdzenia, czy nie tworz? si? tam jakie? niepokoj?ce zmiany. Stwierdzenia istnienia zmian poparte pobranymi z nich tkankami do dalszego badania, umo?liwia bardzo wczesne wykrycie gro?nej choroby. Te badania maj? zastosowanie g?ównie do piersi o utrudnionym obrazowaniu mammograficznym a szczególnie u osób m?odych i bardzo m?odych a tak?e u osób z grupy szczególnego ryzyka.Pneumocystografia

To badanie przeprowadza si? po badaniach USG i wykryciu podejrzanej cysty. Pilotuj?c przy pomocy USG ig?? wprowadza si? do cysty i usuwa si? z niej p?yn. W miejsce p?ynu wprowadza si? powietrze. Wykonana nast?pnie mammografia ma pomóc zobrazowa? ?cianki cysty.Stereotaksja

Za pomoc? komputera okre?la si? dok?adne po?o?enie podejrzanej zmiany w bryle przestrzennej jak? jest pier?. Obrazy s? pobierane z dwóch k?tów. Maj?c bardzo dok?adn? lokalizacj?, komputer kieruje ig?? lub narz?dziem zbli?onym do ig?y, naprowadzaj?c go na zmian? i pozwala j? dok?adnie usun??. To badanie wymaga miejscowego znieczulenia. Metoda w znacznym stopniu ogranicza zasi?g zabiegu w stosunku do chirurgicznego pobrania biopsji.Biopsja

Jest to procedura w wi?kszo?ci przypadków ambulatoryjna. Pacjentce pobiera si? próbki zmiany tkanki piersiowej i poddaje si? badaniu patomorfologicznemu w celu okre?lenia, czy s? tam komórki nowotworowe czy nie. Zapami?taj, zarówno zmiany o charakterze z?o?liwym jak i ?agodnym wymagaj? biopsji.Biopsja cienko ig?owa

Pobranie biopsji dokonuje si? za pomoc? ig?y. Próbka komórki, cho? bardzo ma?a wystarcza, by dokona? wst?pnej oceny.
Biopsja aspiracyjna lub inaczej punkcja aspiracyjna

Wykonywana jest ig??, któr? wprowadza jej do cysty i usuwania z p?yn. Ta procedura dotyczy usuwania p?ynu z cysty i pobrania próbki ze sta?ej masy torbieli za pomoc? cienkiej ig?y ze strzykawk?. Stosuje si? cz?sto miejscowy ?rodek znieczulaj?cy, by znieczuli? skór?.Biopsja j?dra

Pobranie wi?kszego wycinka – ca?ej podejrzanej zmiany, wykonuje si? pod kontrol? USG lub mammografii (patrz stereotaksja). Poprzez ma?e naci?cie na skórze piersi wprowadza si? rodzaj wi?kszej ig?y cz?sto z dodatkowym wyposa?eniem, które pozwala na pobranie wycinka. W wielu wypadkach jest pobraniem ca?ej zmiany i poddanie tego materia?u badaniom patomorfologicznym do okre?lenia diagnozy.

Inn? form? pobrania takiej biopsji jest pobranie chirurgiczne. Po przygotowaniu anestezjologicznym pobiera si? zmian? poprzez otwarcie chirurgiczne piersi. Pobrany materia? jest wst?pnie badany patomorfologicznie w trakcie zabiegu.Ig?owy znacznik lub lokalizator

Ta procedura jest w niektórych przypadkach wykonywana przez chirurga przeprowadzaj?cego badanie USG przed pobraniem wycinka. W przypadku lokalizacji zmiany niewyczuwalnej przy badaniu fizykalnym przez lekarza (mikro zwapnienie, lub inne zmiany podejrzane), wprowadza si? do niej znacznik ig?owy (w?osowaty drucik z kotwiczk?), pilotuj?c go USG. Znacznik pozostawia si? w piersi pacjentki do chwili wykonania zabiegu usuni?cia zmiany, Jest on jakby „kierunkowskazem” bardzo pomocnym dla chirurga w trakcie zabiegu. Maj?c t? pomoc zabieg mo?e by? bardzo oszcz?dny (ograniczy? znacznie wielko?? pobrania).Biopsja otwarta lub chirurgiczna

Jest to pobranie wycinka a w?a?ciwie ca?ej zmiany poprzez otwarcie chirurgiczne przy znieczuleniu anestezjologicznym. W trakcie zabiegu wykonuje si? badania mikroskopowe – patomorfologiczne. Na wynikach tych bada? chirurg okre?la zasi?g zabiegu.


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
13.03.2008, 14:22
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
b.angel
13.03.2008, 16:39
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919BADANIE RADIOLOGICZNE GRUCZO?U PIERSIOWEGO
Badanie nazywane jest równie?: MAMMOGRAFIA
Nazwa zwyczajowa: Prze?wietlenie sutka

Do badania radiologicznego gruczo?u piersiowego zalicza si?:
- Mammografi? klasyczn?,
- Kseromammografi?,
- Galaktografi? (mammografi? kontrastow?),
- Pneumocystomammografi?.


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Mammografia klasyczna
Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczo?u piersiowego (sutka) z u?yciem promieni rentgenowskich (promieni X). Badanie to wykonuje si? specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf, mammomat), który pozwala na uzyskanie promieniowania mi?kkiego (25-45 kV). Pozwala to na odró?nienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w sutku.

Kseromammografia
Jest to alternatywna w stosunku do klasycznej mammografii, radiologiczna metoda badania sutków, w której inny jest rodzaj detektora promieniowania rentgenowskiego. Opiera si? ona na zjawisku przewodnictwa ?wietlnego w pó?przewodniku (selenie) pod wp?ywem promieni X. Utajony w pó?przewodniku obraz uwidacznia si? za pomoc? rozpylonego na?adowanego elektrycznie proszku, przenosi go na papier i utrwala. Zalet? tej metody, w porównaniu z mammografi?, jest mo?liwo?? uwidocznienia na zdj?ciach profilowych (bocznych) ca?ego sutka wraz ze ?cian? klatki piersiowej. Wad? natomiast, mo?liwo?? pojawienia si? b??dów (artefaktów) w czasie obróbki p?yty kserograficznej oraz koszt badania. Ponadto wprowadzenie do mammografii klasycznej nowych systemów pozwoli?o na redukcj? dawki promieniowania, która obecnie jest mniejsza ni? w najnowszych technikach kseromammograficznych.

Galaktografia (mammografia kontrastowa)
Jest to badanie mammograficzne po??czone z podaniem ?rodka kontrastowego (silnie poch?aniaj?cego promieniowanie rentgenowskie) do wydzielaj?cego przewodu mlecznego.

Pneumocystomammografia
Jest to badanie mammograficzne po??czone z punkcj? torbieli i wt?oczeniem powietrza w miejsce p?ynu. Pneumocystomammografia jest wykonywana wtegy, gdy stwierdza si? guzki, które w badaniu klinicznym i/lub sonograficznym (USG) prezentuj? obraz typowy dla torbieli.
CZEMU S?U?Y BADANIE?
Mammografia klasyczna
Mammografia jest podstawowym badaniem radiologicznym gruczo?u piersiowego. Pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie guzków o ?rednicy oko?o 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Badanie palpacyjne sutka umo?liwia wykrycie guzów o ?rednicy powy?ej 1 cm. Skuteczno?? diagnostyczna mammografii, po??czona z badaniem klinicznym palpacyjnym, oceniana jest na 80-97%. Szczególnie przydatna jest w badaniach przesiewowych. Ponadto badanie mammograficzne pozwala na: pobieranie materia?u do badania mikroskopowego, w?a?ciwe ukierunkowanie biopsji, ?ródoperacyjn? kontrol? wyci?tego materia?u, obiektywn? kontrol? wyników leczenia chemicznego (chemioterapii) i/lub radiologicznego raka sutka.

Kseromammografia
Badanie to jest stosowane alternatywnie do klasycznej mammografii.

Galaktografia (mammografia kontrastowa)
Badanie to pozwala ustali? lokalizacj? niewyczuwalnych i niewidocznych w klasycznej mammografii zmian patologicznych w obr?bie przewodów gruczo?owych. Galaktografia nie pozwala na ró?nicowanie charakteru rozrostu wewn?trzprzewodowego, które powinno opiera? si? wy??cznie na badaniu mikroskopowym. Badanie wykonywane jest wtedy, gdy stwierdza si? wyciek z sutka, zw?aszcza wyciek krwisty, któremu nie towarzysz? zmiany zapalne.

Pneumocystomammografia
Celem badania jest wykluczenie lub potwierdzenie obecno?ci procesu rozrostowego (?agodnego lub z?o?liwego) w obr?bie ?ciany torbieli.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
Badanie profilaktyczne:
U kobiet od 40 roku ?ycia. Przerwa pomi?dzy badaniami powinna wynosi? 2 lata; po 50 roku ?ycia powinno wykonywa? si? mammografi? raz w roku.
<l
i>
U kobiet poni?ej 40 roku ?ycia ze zwi?kszonym ryzykiem raka sutka (np. wyst?powanie raka sutka w rodzinie, dysplazja gruczo?u piersiowego). <l
i>
Przed rozpocz?ciem terapii hormonalnej. <l
i>
Podejrzenie zmiany w sutku: guz, wci?gni?cie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki, ograniczone bóle, torbiel, karcinofobia. <l
i>
Po amputacji sutka jako badanie kontrolne. <li> Po pneumocystografii, jak i po 6 tygodniach od nak?ucia torbieli w sutku. <l
i>
Po radio- i/lub chemioterapii do oceny stopnia regresji guza sutka. <l
i>
W przypadku niejednoznacznych objawów ropnia sutka: przed rozpocz?ciem leczenia, a nast?pnie po 2 tygodniach po uko?czeniu antybiotykoterapii.
Badanie jest wykonywane na zlecenie onkologa, chirurga, ginekologa

BADANIA POPRZEDZAJ?CE
W niektórych przypadkach przed mammografi? wykonuje si? ultrasonografi? (USG) lub biopsj? cienkoig?ow? gruczo?u sutkowego. Badanie galaktograficzne powinno by? poprzedzone wykonaniem klasycznej mammografii. Nale?y przedstawi? wyniki poprzednio wykonanych bada?: USG piersi,, mammografii.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania,, jednak?e zaleca si?,, aby badanie to przeprowadza? w I fazie cyklu miesi?czkowego.

OPIS BADANIA
Mammografia klasyczna i kseromammografia
Do badania pacjentka rozbiera górn? po?ow? cia?a. Zdj?cia rentgenowskie wykonuje si? w dwóch podstawowych projekcjach. W projekcji góra-dó? oraz w projekcji bocznej, pacjentka pozostaje w pozycji stoj?cej. Badana pier? jest uci?ni?ta mi?dzy podstawk? z kaset? rentgenowsk? a plastikow? p?yt? kompresyjn? (ryc. 11-11). W starszych typach mammomatów do wykonania projekcji bocznej wymagana jest pozycja le??ca na boku. Projekcj? boczn? wykonuje si? celem uwidocznienia zmian le??cych g??boko w gruczole, zw?aszcza blisko ?ciany klatki piersiowej - zmian trudnych do badania palpacyjnego. Podstawowe projekcje uzupe?nia si? czasami projekcj? sko?n? w celu uwidocznienia zmian w tzw. ogonie Spece'a i dla oceny pachowych w?z?ów ch?onnych.
W niektórych badaniach przesiewowych stosuje si? wy??cznie jedn? projekcj? - sko?n?


Galaktografia (mammografia kontrastowa)
Pacjentka pozostaje w pozycji siedz?cej lub le??cej z r?koma za?o?onymi za g?ow?. Po odka?eniu (np. jodyn?) brodawki i skóry, do uj?cia wydzielaj?cego przewodu mlecznego wprowadza si? cienk? ig?? lub sond? galaktograficzn? po??czon? ze strzykawk?. Podaje si? ni? oko?o 1ml ?rodka kontrastowego (np. uropolin?), a nast?pnie wykonuje zdj?cia mammograficzne w standardowych projekcjach.

Pneumocystomammografia
Pacjentka pozostaje w pozycji siedz?cej lub le??cej. Po odka?eniu skóry pacjentki (np. jodyn?) nad guzem badaj?cy wykonuje punkcj? typowym zestawem biopsyjnym i opró?nia nak?ut? torbiel z p?ynu, a nast?pnie w to miejsce wprowadza powietrze - obj?to?ciowo nieco mniej ni? ilo?? pobranego p?ynu. Nast?pnie wykonuje zdj?cia mammograficzne w standardowych projekcjach. P?yn z torbieli po odwirowaniu poddaje si? badaniu mikroskopowemu. Podanie powietrza do ?wiat?a torbieli ma - poza badaniem diagnostycznym - tak?e dzia?anie lecznicze. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z do??czonymi kliszami fotograficznymi.

CZAS
Mammografia klasyczna lub kseromammografia trwa kilka minut. Galaktografia lub pneumocystografia trwa 20 - 30 minut
INFORMACJE, KTÓRE NALE?Y ZG?OSI? WYKONUJ?CEMU BADANIE
Przed badaniem
<li> Ci??a.
<li> Wyniki innych bada?:
USG sutków, mammografia.
<li>
Badania radiologiczne - wykonane w ci?gu ostatnich kilku miesi?cy.
JAK NALE?Y ZACHOWYWA? SI? PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zalece?.
MO?LIWE POWIK?ANIA PO BADANIU
Bóle sutka, krwiak podskórny. Ponadto bardzo rzadkimi powik?aniami mog? by?: w przypadku galaktografii - odczyn zapalny oraz wynaczynienie ?rodka kontrastowego, natomiast po pneumocystografii - infekcja torbieli.
Badanie mo?e by? powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentek w ka?dym wieku (z wyj?tkiem dziewcz?t, które nie maj? jeszcze rozwini?tego gruczo?u piersiowego). Nie mo?e by? wykonywane u kobiet w ci??y. Nale?y unika? wykonywania badania u kobiet w II po?owie cyklu miesi?czkowego, u których zaistnia?a mo?liwo?? zap?odnienia.


Birads
Coraz cz??ciej spotkaj? Panie w wynikach opis w skali BIRADS od 0 do 5 Jest to skala oceny zmian wyst?puj?cych w piersiach okre?laj?ca stopie? ryzyka choroby nowotworowej. Celem skali BIRADS jest ujednolicenie opisów bada? ,?atwo?? prowadzenia baz danych Jak i standaryzacja zalece? post?powania z pacjentkami.

Kategoria 0 - wymaga dalszych bada? celem okre?lenia kategorii tzw. diagnostyka nie zako?czona
Kategoria 1 - mammografia prawid?owa
Kategoria 2 - zmiana ?agodna
Kategoria 3
- zmiana prawdopodobnie ?agodna
Kategoria 4 - zmiana podejrzana
Kategoria 5
- zmiana o wysokim prawdopodobie?stwie raka


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Wykrywanie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 10.04.2020 - 11:36