IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u WYKRYWANIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=3.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Osteoliza nowotworowa niszczy ko?ci
V
Mamotsa
19.12.2009, 19:23
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,098
25-06 07
Niebieskie Migdaly
2Osteoliza nowotworowa niszczy ko?ciOsteoliza nowotworowa to chorobliwe niszczenie ko?ci wyst?puj?ce w otoczeniu przerzutu komórek nowotworowych, które przedosta?y si? do szpiku kostnego.

Przyczyny osteolizy nowotworowej
Osteoliz? powoduj? przerzuty nowotworowe do ko?ci. Najcz??ciej dochodzi do osteolizy nowotrowej ko?ci w przebiegu szpiczaka mnogiego, raka piersi, raka prostaty, raka p?uca, raka tarczycy, ale przerzuty raka do ko?ci mog? wyst?pi? równie? w innych nowotworach. Komórki nowotworowe po dostaniu si? do ko?ci wydzielaj? tzw. czynniki wzrostu. Czynniki te pobudzaj? fizjologicznie niezb?dne cz?owiekowi komórki ko?ciogubne - osteoklasty - do zbyt szybkiego, a przez to chorobliwego niszczenia struktury kostnej.
Mechanizm osteolizy
W organizmie funkcjonuj?cym prawid?owo proces tworzenia i niszczenia ko?ci jest fizjologicznie zrównowa?ony. W osteolizie nowotworowej dochodzi do jego zaburzenia. Zwykle pojawia si? chorobliwie nasilone niszczenie ko?ci przez w?asne komórki ko?ciogubne zwane osteoklastami. Zwi?zane jest to m.in. z wydzielaniem w tkance kostnej, pod wp?ywem przerzutu nowotworowego specyficznych czynników, które pobudzaj? aktywno?? komórek ko?ciogubnych. Komórki nowotworowe znajduj? bowiem wewn?trz ko?ci warunki dogodne dla rozwoju. Znajduj?cy si? tutaj ko?ci szpik wytwarza substancje pobudzaj?ce rozwój komórek krwi. Nowotwór potrafi bezwzgl?dnie wykorzysta? to ?ród?o zasilania do przy?pieszenia wzrostu w?asnych komórek. Ujmuj?c ten proces skrótowo - choroba polega na nasilonym niszczeniu ko?ci pod wp?ywem rozrastaj?cego si? w niej nowotworu.

Typy przerzutów nowotworowych do ko?ci
Przerzuty nowotworowe mo?na podzieli? na:
- osteolityczne - najcz?stsze, objawiaj?ce si? post?puj?cym ubytkiem masy kostnej (resorpcja ko?ci) wskutek nadaktywno?ci komórek ko?ciogubnych ( osteoklastów)
- osteosklerotyczne - rzadko wyst?puj?ce, powoduj? patologiczn? nadbudow? ko?ci przez komórki ko?ciotwórcze (osteoblasty).
Jak cz?ste s? przerzuty do ko?ci?
Obok narz?dów mi??szowych, takich jak p?uca i w?troba, ko?ci s? najcz?stszym miejscem wyst?powania przerzutów nowotworowych.
Cz?sto?? wyst?powania przerzutów niektórych nowotworów z?o?liwych dochodzi nawet do 80 proc.
Rodzaj raka a cz?sto?? wyst?powania przerzutów nowotworowych do ko?ci:
- rak piersi i rak prostaty - 65 - 75 proc.
- rak tarczycy - 60 proc.
- rak szyjki macicy - 50 proc.
- rak p?cherza moczowego - 42 proc.
- rak p?uca - 30 - 40 proc.
- rak nerki - 20 - 25 proc.
- rak prze?yku - 6 proc.
Jakie s? pierwsze kliniczne objawy osteolizy nowotworowej?
Najcz??ciej zwiastunem osteolizy jest ból ko?ci. Czasami poprzedza on nawet zmian? widoczn? na zdj?ciu rentgenowskim w postaci rozrzedzenia struktury. Osteoliza mo?e prowadzi? do patologicznych z?ama? ko?ci i hiperkalcemii.
Powik?ania osteolizy.
Przerzuty obserwuje si? g?ównie w kr?gos?upie, ?ebrach, miednicy oraz w ko?ciach udowych i ramieniowych. Objawem klinicznym osteolizy jest przede wszystkim ból oraz patologiczne z?amania ko?ci. Choroba ta mo?e doprowadzi? równie? do unieruchomienia pacjenta.
Najcz??ciej spotykanym objawem osteolizy jest ból.
W bardziej zaawansowanych przypadkach osteolizy mo?e doj?? do wyst?pienia z?ama? patologicznych (g?ównie ko?ci kr?gos?upa, udowej, ramieniowej). Z?amania i dolegliwo?ci bólowe uniemo?liwiaj? wykonywanie najprostszych czynno?ci, pogarszaj? mo?liwo?ci ruchowe stawów, a nawet prowadz? do unieruchomienia pacjenta, drastycznie pogarszaj?c jego jako?? ?ycia.
Powik?ania osteolizy - podwy?szony poziom wapnia w surowicy krwi - hiperkalcemia
W przebiegu osteolizy dochodzi równie? do hiperkalcemii - podwy?szonego poziomu wapnia w surowicy - stanu zagra?aj?cego ?yciu. Podwy?szony poziom wapnia ma toksyczny wp?yw na funkcjonowanie narz?dów, co mo?e prowadzi? do ?pi?czki, uszkodzenia nerek oraz gro?nych zaburze? rytmu serca. Mog? wyst?pi? równie? objawy anemii, zaburzenia uk?adu krzepni?cia, zespó? niewydolno?ci jelitowej i z?ego wch?aniania oraz zmiany dystroficzne mi??ni.
Diagnostyka obrazowa osteolizy
W diagnostyce rozsiewu komórek nowotworowych do ko?ci wykorzystuje si? g?ównie badania obrazowe:
- badanie rentgenowskie,
- scyntygrafi? ko?ci,
- poprzeczn? tomografi? komputerow?
- magnetyczny rezonans j?drowy.
Scyntygrafia ko?ci
Ta metoda obrazowania osteolizy wykonywana jest za pomoc? radioaktywnego izotopu technetu. Takie badanie jest dok?adniejsze od rentgenowskiego i wykrywa osteoliz? we wcze?niejszym stadium. Na przyk?ad w raku piersi badanie to mo?e wykry? zmiany w ko?ciach u 84 proc. chorych, natomiast badanie rentgenowskie jedynie u 50 proc. Scyntygrafia w wielu przypadkach wymaga jednak weryfikacji badaniem rentgenowskim, poprzeczn? tomografi? komputerow? lub magnetycznym rezonansem j?drowym.
Poprzeczna tomografia komputerowa
Poprzeczna tomografia komputerowa u?ywana jest do diagnostyki zmian w kanale kr?gowym, je?li badanie scyntygraficzne da wynik pozytywny, a rentgenowskie - nie.
Magnetyczny rezonans j?drowy
Podobne zastosowanie jak Poprzeczna tomografia komputerowa znajduje równie? magnetyczny rezonans j?drowy. S?u?y do wykrywania kompresji rdzenia kr?gowego. Jest to metoda nieinwazyjna.
Zasada kompleksowo?ci metod diagnostycznych
Kompleksowe wykorzystanie metod diagnostycznych w rozpoznawaniu przerzutów do ko?ci pozwala na optymalne leczenie chorych, dopasowane odpowiednio do stopnia zaawansowania choroby.
Leczenie osteolizy nowotworowej
Je?li choroba nowotworowa przebiega agresywnie, czasami nie udaje si? zapobiec przerzutom do ko?ci i osteolizie. Mo?na jednak hamowa? post?p choroby i leczy? jej najcz?stsze objawy.
Leczenie systemowe osteolizy
W leczeniu zwanym systemowym wykorzystuje si? metody chemioterapii i hormonoterapii. Stosuje si? tak?e leki specyficznie dzia?aj?ce na tkank? kostn?, hamuj?ce jej niszczenie (tzw. inhibitory resorpcji ko?ci).
Leczenie miejscowe osteolizy
Leczenie miejscowe obejmuje napromienianie oraz leczenie operacyjne.
Leczenie objawowe osteolizy
Leczenie objawowe sprowadza si? do ?agodzenia bólu oraz objawów hiperkalcemii.
Leczenie osteolitycznych przerzutów do ko?ci
Leczenie nowotworowych przerzutów do ko?ci powinno by? zawsze kompleksowym wykorzystaniem metod leczenia systemowego, miejscowego i objawowego. Zreszt? dziedzina ta wymaga coraz cz??ciej wspó?pracy zespo?owej: chirurga, chemioterapeuty, radioterapeuty.
Post?p w farmakoterapii osteolizy nowotworowej
Grup? nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu systemowym s? ?rodki hamuj?ce aktywno?? komórek ko?ciogubnych - osteoklastów, odpowiedzialnych za niszczenie tkanki kostnej. W ostatnich latach najszerzej stosowane s? bifosfoniany. Zmniejszaj? liczb? z?ama? patologicznych i dolegliwo?ci bólowe, dzi?ki czemu chory mo?e otrzymywa? mniej dodatkowych leków u?mierzaj?cych ból. Bifosfoniany stosuje si? zw?aszcza u chorych na raka piersi, ale pozytywne efekty leczenia stwierdzono tak?e w przypadkach raka prostaty i szpiczaka mnogiego. Leczenie bifosfonianami mo?e by? prowadzone w formie terapii doustnej bez konieczno?ci stosowania uci??liwych wlewów do?ylnych.


--------------------
tylko dzisiaj jest dzisiaj..carpe diem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
19.12.2009, 19:23
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
b.angel
19.12.2009, 21:40
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919http://www.amazonki.net/forum1/index.php?topic=1857.0 (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Wykrywanie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 14.07.2020 - 22:43