IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u WYKRYWANIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=3.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Mammografia czu usg, czyli któr? metod? bada? wybra?
V
b.angel
20.01.2010, 11:55
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, ?e od marca tego roku ka?da Polka w wieku 50-69 lat b?dzie w ramach bada? okresowych wysy?ana na mammografi?. Jakie to badanie i czy dla ka?dej z nas jest odpowiednie?

Rak piersi jest najcz??ciej wyst?puj?cym nowotworem u kobiet w krajach rozwini?tych, ale jednocze?nie najlepiej poznanym. Uwa?a si?, ?e na nowotwór ten zachoruje jedna na osiem-dziesi?? kobiet. Polki jednak niech?tnie poddaj? si? badaniom przesiewowym piersi takim jak ultrasonografia (USG) czy mammografia. Nie mamy wyrobionych nawyków dbania o zdrowie. Dlatego zmiany w piersiach wykrywamy same (oko?o 70 proc. przypadków raka piersi wykrywane jest przez same kobiety lub ich partnerów). Jednak cz?sto oznacza to, ?e zmiana w piersi jest ju? do?? zaawansowana.

A problem raka piersi dotyczy bardzo wielu z nas. Uwa?a si?, ?e na nowotwór ten zachoruje jedna na osiem-dziesi?? kobiet. Oprócz zwyk?ego zaniedbywania bada? powodem, dla którego na nie nie chodzimy, jest strach. Kobiety najcz??ciej mówi?: "Boj? si?, ?e lekarz co? znajdzie", i odwlekaj? wizyt?.

A to czas w?a?nie najbardziej si? liczy. Nowotwór "z?apany" we wczesnym stadium daje du?? szans? na wyleczenie. Poza tym wi?kszo?? guzków w piersiach jest nieszkodliwa. Mniej wi?cej w trzech przypadkach na cztery zmiana okazuje si? by? ?agodn? torbiel?, w?ókniakiem lub t?uszczakiem.

Kiedy my?limy o badaniach piersi, pierwsze, co nam przychodzi do g?owy, to mammografia. Jednak ta metoda wcale nie jest najlepsza dla ka?dej kobiety. Ma tak?e swoje ograniczenia.

Mammografia

Mammografia to prze?wietlenie piersi, które mo?na z grubsza porówna? do prze?wietlenia p?uc czy z?ba. Tutaj bowiem tak?e wykorzystuje si? promieniowanie rentgenowskie.

Badanie polega na ?ci?ni?ciu piersi pomi?dzy dwiema plastikowymi p?ytkami - jest to konieczne, by zdj?cie by?o dok?adne. ?ciskanie piersi (którego w zwi?zku z mammografi? najcz??ciej obawiaj? si? kobiety) daje pewien dyskomfort. Jak du?y? To zale?y od indywidualnej wra?liwo?ci. Badanie jednak nie powinno by? bolesne.

Kiedy pier? jest unieruchomiona w aparacie, ten przepuszcza przez ni? ma?? dawk? promieniowania. Wa?ne jest, aby na zdj?ciu by?a widoczna ca?a pier?, dlatego czasami odpowiednie jej uk?adanie w mammografie mo?e chwil? potrwa?. Nie z?o??my si?, gdy badaj?cy po raz kolejny ka?e nam zmieni? nieco pozycj? - dobrze zrobione zdj?cie to podstawa dobrej oceny piersi.

Po badaniu radiolog ogl?da i opisuje zdj?cia. Je?li robili?my ju? wcze?niej jakie? badania piersi i mamy wyniki lub zdj?cia, koniecznie we?my je ze sob?. Porównanie ich zawsze jest bardzo pomocne.

Opisu nie dostajemy od r?ki, poniewa? wywo?ywanie zdj?? rentgenowskich wymaga czasu.

Co wida? na zdj?ciach? Zmiany w piersiach s? widoczne w postaci bia?ych plam na tle ciemnoszarej tkanki.

Ale uwaga! Nie dochod?my samemu, czy co? na zdj?ciu jest, czy nie. To mo?e ustali? tylko do?wiadczony radiolog. Na zdj?ciu mog? by? widoczne ró?ne zmiany, niektóre ?agodne, inne zupe?nie naturalne, zwi?zane ze starzeniem si?.

Cz?sto na obrazach mammograficznych mo?na zobaczy? tzw. zwapnienia, czyli mineralne z?ogi wapnia. S? one du?e (tzw. makrozwapnienia) lub ma?e (mikrozwapnienia). Te pierwsze s? ?agodne, ma je po?owa kobiet powy?ej 50. roku ?ycia.

Mikrozwapnienia s? bardziej niebezpieczne - mog? by? wska?nikiem raka piersi lub zmian przedrakowych. Oko?o po?owy wszystkich przypadków raka wykrywanych w mammografii pocz?tkowo wygl?da jak skupisko mikrozwapnie?.

Mammografia mo?e by? wykonywana profilaktycznie, wtedy nazywa si? j? przesiewow?, lub diagnostycznie, gdy co? dzieje si? w piersi. Takie badanie trwa d?u?ej, bo robi si? wi?cej zdj?? piersi oraz tkanek je otaczaj?cych, by uzyska? jak najwi?cej informacji na temat podejrzanie wygl?daj?cych zmian.

Niestety, ujemny wynik badania nie zawsze oznacza, ?e w piersi nie ma raka. Bardzo wiele tutaj zale?y od do?wiadczenia radiologa.

Gdy mammografia wykryje niepokoj?cy guzek, dostaniemy zlecenie wykonania biopsji (patrz ni?ej).

Ultrasonografia

Ultrasonografia to badanie wykorzystuj?ce d?wi?k o bardzo wysokiej cz?stotliwo?ci (nie s?yszy go wi?kszo?? ludzi). Dzi?ki niemu powstaje obraz przedmiotu, podobnie jak to robi sonar na statku. Zalet? USG jest to, ?e w trakcie badania mo?na zmian? ogl?da? pod ró?nymi k?tami, wraca? do miejsc, które niepokoj? lekarza. USG robi to, czego mammografia nie potrafi: odró?nia ?agodn? torbiel od masy b?d?cej z?o?liw? zmian?. Ale za to nie mo?na t? metod? wykry? zwapnie?.

Jak wygl?da badanie?

Pacjentka k?adzie si? na plecach z ramieniem pod g?ow?. Wtedy pier? staje si? bardziej p?aska, co u?atwia uzyskanie dobrego obrazu. Pier? smaruje si? specjalnym ?elem, po czym lekarz przesuwa po niej g?owic?, szukaj?c ewentualnych zmian lub opisuj?c istniej?ce.

USG ma te? wady: mo?e by? mniej przydatne w przypadku guzków znajduj?cych si? g??biej w piersi. Czasami daje te? fa?szywie pozytywne odczyty, które zdaj? si? wskazywa? na istnienie raka, gdy w rzeczywisto?ci nic si? nie dzieje.

Niektórzy lekarze uwa?aj?, ?e USG powinno by? wykonywane dopiero wtedy, gdy ju? znajdzie si? guzek w badaniu fizykalnym lub w po??czeniu z mammografi?.

Kiedy potrzebna jest biopsja

Biopsj? wykonuje si? g?ównie w przypadku ma?ych (nieprzekracz?jcych 2 cm) podejrzanych zmian w piersiach, których istnienie wykaza?a mammografia lub USG. S? dwa jej rodzaje: ig?owa (cienko i gruboig?owa) oraz chirurgiczna. Najcz??ciej wykonuje si? biopsj? gruboig?ow?.

Pacjentka uk?ada si? na wznak (gdy zabieg jest wykonywany pod kontrol? USG) lub na brzuchu (mammografii). Nast?pnie dostaje znieczulenie miejscowe w zastrzyku. Po malutkim naci?ciu skóry do piersi wprowadza si? ig??. Jest ona po??czona ze strzykawk? lub w innej wersji - ze specjaln? aparatur?, która odsysa drobne fragmenty tkanki. Zabieg trwa od 20 do 40 min. Po zako?czonej biopsji rank? na piersi przykrywa si? opatrunkowym plastrem. Czasami potrzebny jest te? zak?adany na dob? mocny opatrunek klatki piersiowej z banda?a elastycznego. Zapobiega to powstawaniu krwiaków.

Przez trzy dni po biopsji nie powinno si? my? piersi wod? z myd?em. Trzeba nosi? obcis?y biustonosz i nie forsowa? si?. Pier? mo?e by? po zabiegu lekko zasiniona i obola?a.

Na wyniki badania czeka si? zazwyczaj dwa tygodnie.

Na badanie lepiej nie wybiera? si? samochodem, chyba ?e mamy kierowc?. Lek do znieczulenia mo?e wp?yn?? na nasz czas reakcji.

Uwaga! W przypadku wyst?pienia krwawie?, bólu lub innych powik?a? nale?y niezw?ocznie skontaktowa? si? z lekarzem.

Do bada? piersi do??czy tak?e cytologia. Ka?da kobieta podejmuj?ca prac? lub ju? pracuj?ca w wieku mi?dzy 25 a 59 lat b?dzie musia?a j? zrobi?. Za oba badania zap?aci Narodowy Fundusz Zdrowia. Co wa?ne, pracodawca nie b?dzie mia? dost?pu do wyników.O czym warto wiedzie? przed badaniem

Zanim udamy si? na badanie, spróbujmy si? dowiedzie?:

- czy b?dziemy mieli swobodny dost?p do wyników wszystkich bada? oraz kopii bada? obrazowych, zw?aszcza, je?li postawione b?dzie nowe rozpoznanie lub zdecyduj? si? na leczenie w innym o?rodku;

- z jakich metod mog? skorzysta? i czy zastosowanie ich jest odpowiednie w?a?nie w moim przypadku;

- jakie do?wiadczenie ma ten o?rodek w stosowaniu ró?nych metod diagnostycznych i jak? ciesz? si? opini?;

- jakie jeszcze badania mog? si? okaza? konieczne po przeprowadzeniu wst?pnych bada? obowi?zkowych.

Rozmowa z dr. Krzysztofem Szafrank?*

Margit Kossobudzka: Jak to w ko?cu jest z tymi badaniami. Dla kogo mammografia, dla kogo USG?

*dr Krzysztof Szafranko: Wybór zale?y od kilku czynników. Tym najwa?niejszym jest wiek. Zak?ada si?, ?e do 40. roku ?ycia podstawowym badaniem w profilaktyce raka piersi jest USG. Wynika to z tego, ?e piersi kobiet przed menopauz? i po niej lub w okresie oko?omenopauzalnym ró?ni? si?. U kobiet m?odych przewa?a tkanka gruczo?owa, u kobiet starszych zaczyna przewa?a? tkanka t?uszczowa. T? pierwsz? lepiej bada? za pomoc? ultrasonografii, drug? mo?na bada? przy u?yciu mammografu.

Istniej? jednak od tego odst?pstwa. U niektórych kobiet nawet po 40. roku ?ycia piersi nadal s? mocno ugruczolone, np. w wyniku stosowania antykoncepcji hormonalnej lub hormonalnej terapii zast?pczej.

Poza tym w tej chwili nieco bardziej ostro?nie podchodzi si? do mammografii.

Dlaczego? Przecie? wszyscy j? zachwalaj?

- Tak, ale nie jest to metoda ca?kowicie wolna od dzia?a? niepo??danych. Trzeba pami?ta?, ?e wykorzystuje ona promienie rentgenowskie. W niektórych - bardzo rzadkich - sytuacjach napromieniowanie piersi mo?e uaktywni? proces nowotworowy.

A USG jest ca?kiem bezpieczne?

- Nie ma ?adnych dzia?a? niepo??danych. Stosuje si? je przecie? u kobiet w ci??y. Moim zdaniem powinno wi?c by? pierwszym badaniem z wyboru u m?odych kobiet.

Czy je?li zatem m?oda kobieta zrobi mammografi?, badanie mo?na b?dzie wrzuci? do kosza?

- Na pewno nie. Jednak u m?odych kobiet mammografia mo?e nie ujawni? w pe?ni zmian nowotworowych. To nie znaczy, ?e nie wykryje guzków, ale mo?e by? nieco mniej czu?a i nie pokaza? skali problemu. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci specjalista wykonuj?cy badanie poleci kobiecie zrobienie badania uzupe?niaj?cego, np. USG.

Mammogram powinien by? odczytywany przez naprawd? do?wiadczonego radiologa - to od niego zale?y, czy w por? dostrze?e zmiany w piersiach, czy nie.

Czy s? inne przeciwwskazania do mammografii?

- M.in. wcze?niejsza choroba nowotworowa. Badania tego nie mo?na tak?e wykona?, gdy piersi s? ma?e, wtedy nie b?dzie ono miarodajne. Za to, gdy piersi s? bardzo obfite, ?le si? je diagnozuje metod? USG.

Mammografia nie jest tak?e odpowiednia dla kobiet z implantami piersi wype?nionymi sylikonem lub sol? fizjologiczn?.

Jest jeszcze jedna metoda, ca?kowicie bezpieczna i najdok?adniejsza - to rezonans magnetyczny. Niestety, takie badanie jest drogie.

Jak cz?sto trzeba bada? piersi?

- Specjali?ci z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zalecaj?, by kobiety profilaktycznie bada?y piersi od momentu uko?czenia 40. roku ?ycia co dwa lata, po uko?czeniu 50. roku ?ycia co rok.

Wcze?niej nie ma obowi?zkowego terminarza. Badania robi si? najcz??ciej z wskaza? medycznych np., gdy kobieta wyczuwa zmian? w piersi lub gdy w rodzinie wyst?powa? rak piersi.

Czy ginekolog mo?e oceni? na podstawie badania piersi, która metoda b?dzie dla pacjentki najlepsza?

- Nie mo?na tego oceni? tylko dotykaj?c piersi. Najlepiej zdecydowa? si? na jedno z bada? i wtedy oka?e si?, czy takie badanie wystarczy, czy nale?y wykona? badania dodatkowe.

*dr Krzysztof Szafranko jest zast?pc? kierownika Kliniki Po?o?nictwa, Ginekologii Onkologicznej i Chorób Kobiecych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie?ród?o: Gazeta Wyborcza


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Wykrywanie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 10.04.2020 - 10:33