IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Rola radioterapii w raku piersi
V
Al_la
2.05.2008, 9:56
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233lek. med. Ma?gorzata Djabe?ek-Macia?
Oddzia? Radioterapii Dolno?l?skiego Centrum Onkologii we Wroc?awiu


Rak piersi pozostaje najcz?stszym kobiecym nowotworem z?o?liwym oraz g?ówn? przyczyn? zgonów pacjentek onkologicznych. Od ponad 80 lat medycyna próbuje ograniczy? rozwój tej choroby. Post?py s? spore i daj? pacjentkom nadziej? nie tylko na d?u?sze ?ycie, ale tak?e na wyleczenie. Radioterapia stanowi niezb?dn? sk?adow? leczenia raka piersi.

Dokonanie optymalnego wyboru taktyki i techniki radioterapii wymaga wiedzy o promienioczu?o?ci i promieniouleczalno?ci nowotworu. Ze wzgl?du na cel leczenia wyró?nia si? radioterapi? radykaln? oraz radioterapi? paliatywn?.

U pacjentek po leczeniu oszcz?dzaj?cym radioterapia jest stosowana obligatoryjnie - zarówno w przypadku rozpoznania raka inwazyjnego, jak i w raku przewodowym przedinwazyjnym. Po radykalnej amputacji piersi decyzja o radioterapii podejmowana jest na podstawie informacji z badania mikroskopowego, z uwzgl?dnieniem stanu miejscowego sprzed zabiegu operacyjnego.

Radioterapia po leczeniu oszcz?dzaj?cym

Napromienianie piersi po chirurgicznym leczeniu oszcz?dzaj?cym ma na celu sterylizacj? mi??szu piersi z ewentualnie pozostawionych po zabiegu operacyjnym komórek nowotworowych, które mog? by? przyczyn? wznowy miejscowej a tak?e przerzutów odleg?ych. W porównaniu z grup? chorych nienapromienianych, radioterapia zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej od 3 do 4 razy.

Radioterapia po leczeniu oszcz?dzaj?cym sk?ada si? z dwóch etapów. W pierwszym napromienianiu poddaje si? gruczo? piersiowy lub gruczo? z w?z?ami ch?onnymi lokoregionalnymi. Stosuje si? dawk? 50 Gy (25 frakcji po 2 Gy w ci?gu 5 tygodni) lub schemat równowa?ny 42,5 Gy w 17 frakcjach. Po zako?czeniu napromieniania ca?ej piersi stosuje si? drugi etap leczenia, tzw. boost (dodatkowa dawka) na lo?? po usuni?tym guzie. Zalecana dawka to 10-20 Gy, w zale?no?ci od szeroko?ci marginesów chirurgicznych okre?lanych w badaniu histopatologicznym oraz obecno?ci komponenty wewn?trzprzewodowej raka.

Boost mo?e by? realizowany z zastosowaniem teleterapii (zewn?trznego ?ród?a promieniowania) lub brachyterapii (boost ?ródtkankowy). Ta druga metoda dost?pna jest w wyspecjalizowanych o?rodkach. Jest ona szczególnie zalecana w przypadku du?ej piersi, z po?o?onym g??boko guzem. Ogranicza wówczas dawk? promieniowania docieraj?c? do tkanki p?ucnej, zmniejsza ryzyko powik?a? popromiennych oraz daje lepszy efekt kosmetyczny. Boost metod? brachyterapii ?ródtkankowej przeprowadzany jest 7-10 dni po zako?czeniu radioterapii ca?ej piersi lub - rzadziej - w okresie pooperacyjnym, przed rozpocz?ciem radioterapii piersi. Dawka podawana jest jednorazowo i wynosi 10-15 Gy.

Napromienianie samej lo?y po guzie jest dopiero na etapie bada? klinicznych.

Je?li pacjentka wymaga równie? chemioterapii, to - w zale?no?ci od rodzaju programu - leczenie prowadzi si? w sposób skojarzony - razem z radioterapi? (chemioterapia wg CMF), lub radioterapia przeprowadzana jest po zako?czeniu leczenia cytostatycznego (chemioterapia z antracyklinami).

Radioterapia po ca?kowitej amputacji piersi

Warto?? radioterapii po mastektomii przez wiele lat by?a przedmiotem kontrowersji. Od dawna wiadomo, ?e napromienianie ?ciany klatki piersiowej i regionalnych w?z?ów ch?onnych zmniejsza kilkakrotnie cz?sto?? nawrotów miejscowych, ale do niedawna nie by?o dostatecznych dowodów, ?e takie leczenie poprawia prze?ycia odleg?e. Dopiero w 1997 roku opublikowano wyniki bada? klinicznych, w których wykazano istotn? statystycznie popraw? prze?y? bez nawrotów i prze?y? ca?kowitych u chorych napromienianych pooperacyjnie.

Wskazaniami do pooperacyjnej radioterapii s?:
- obecno?? przerzutów w 4 lub wi?cej w?z?ach ch?onnych,
- guz o ?rednicy powy?ej 5 centymetrów,
- obecno?? komórek nowotworowych w lo?y operacyjnej lub w?skie marginesy wyci?cia (poni?ej 1 mm).

Obszar napromieniany obejmuje ?cian? klatki piersiowej z blizn?, a u chorych z przerzutami do w?z?ów ch?onnych pachowych napromienia si? równie? przy?rodkow? cz??? okolicy nadobojczykowej. U chorych z przy?rodkow? lub centraln? lokalizacj? guza mo?na dodatkowo rozwa?y? napromienianie w?z?ów zamostkowych. Radioterapia w?z?ów ch?onnych pachowych jest kontrowersyjna, gdy? ryzyko nawrotu nowotworu w tej okolicy jest niewielkie, a ryzyko obrz?ku ramienia - bardzo du?e. Obecnie napromienianie do?u pachowego stosuje si? w przypadku masywnego zaj?cia w?z?ów pachowych z przej?ciem nacieku nowotworowego przez torebk? w?z?a.

Wskazania do uzupe?niaj?cej radioterapii po mastektomii, gdy zaj?te jest od 1 do 3 w?z?ów ch?onnych, s? kontrowersyjne. Niektóre o?rodki zalecaj? napromienianie klatki piersiowej i okolicy nadobojczykowej. Jednak dopuszczalne jest równie? nienapromienianie takich pacjentek.

Pooperacyjna radioterapia obejmuje okolic? ?ciany klatki piersiowej wraz z blizn?. Stosuje si? 50 Gy w 25 frakcjach lub schemat alternatywny 45 Gy w 20 frakcjach. Na pola w?z?owe podaje si? równie? 50 Gy w 25 frakcjach lub 45 Gy w 20 frakcjach.

Je?eli pacjentka wymaga równie? chemioterapii, to radioterapia ordynowana jest po jej zako?czeniu. W przypadku, gdy chora poddana jest hormonoterapii, radioterapia mo?e by? stosowana równocze?nie.

Radioterapia jest natomiast przeciwwskazana w trakcie ci??y.

Objawy uboczne po radioterapii

Powik?ania po radioterapii dzielimy na wczesne i pó?ne. Powik?ania wczesne ostre wyst?puj? w trakcie leczenia i do trzech miesi?cy po jego zako?czeniu.

Ostry odczyn wyst?puje w szpiku kostnym, co objawia si? niedokrwisto?ci?, spadkiem leukocytów oraz p?ytek krwi. W trakcie radioterapii mo?e pojawi? si? te? odczyn o ró?nym nasileniu ze strony ?ródb?onka naczy? i naskórka. Zwykle ma on charakter przej?ciowy i zmiany goj? si? samoistnie w czasie zale?nym od nasilenia odczynu. Odczyn skórny oceniany jest w czterostopniowej skali wg RTOG i EORTC.

Powik?ania pó?ne stwierdza si? od kilku do kilkunastu miesi?cy (a nawet lat) po zako?czonym leczeniu. Cz?stotliwo?? ich wyst?powania jest niewielka. Do objawów pó?nych popromiennych zalicza si? niekorzystny efekt kosmetyczny, teleangiektazje (uszkodzenie drobnych naczy? krwiono?nych) w obszarze napromienianym oraz zw?óknienia (uszkodzenie fibroblastów skóry w?a?ciwej).

W tkance p?ucnej, która znalaz?a si? w polu napromienianym, mog? rozwin?? si? zw?óknienia, które zazwyczaj nie maj? manifestacji klinicznej. U pacjentek z lewostronn? lokalizacj? guza mog? wyst?pi? pó?ne (po wielu latach) objawy kardiologiczne pod postaci? choroby niedokrwiennej serca. Ryzyko odczynów pó?nych ze strony serca mo?na zmniejszy? lub ca?kowicie wyeliminowa? dzi?ki zastosowaniu nowoczesnych technik radioterapii, umo?liwiaj?cych minimalizacj? dawki promieniowania na serce.

Leczenie chirurgiczne z nast?pow? radioterapi? niesie za sob? ryzyko obrz?ku ramienia, który mo?e pojawi? si? po ró?nym czasie od leczenia. W celu jego ograniczenia stosuje si? rehabilitacj? oraz masa? limfatyczny.

Po radioterapii ro?nie tak?e ryzyko karcinogenezy, gdy? ekspozycja na ma?e dawki promieniowania jonizuj?cego (poni?ej 1,5 Gy) mo?e spowodowa? powstanie nowotworów wtórnych (rak drugiej piersi, rak skóry).

Leczenie wspomagaj?ce ?agodzi objawy kliniczne, zmniejsza nasilenie odczynu wczesnego, przyspiesza gojenie. Dzi?ki takiemu leczeniu radioterapia mo?e by? realizowana bez przerw, co jest istotne dla jej skuteczno?ci.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
2.05.2008, 9:56
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Al_la
2.05.2008, 10:06
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Paliatywna radioterapia raka piersi

lek. med. Iwona Wi?niewska
I Oddzia? Radioterapii Dolno?l?skiego Centrum Onkologii we Wroc?awiu

Ujawnienie si? przerzutów odleg?ych oznacza, ?e proces nowotworowy jest uogólniony, a leczenie ma charakter paliatywny. W tym stadium zaawansowania chorej wyleczy? ju? nie mo?na. Leczenie ma wi?c ?agodzi? dolegliwo?ci bólowe oraz wywo?ywa? jak najmniej objawów ubocznych.

W przebiegu raka piersi najcz??ciej stwierdza si? przerzuty do ko?ci, p?uc, w?troby i o?rodkowego uk?adu nerwowego. Nawrót choroby mo?e by? tak?e miejscowy - na ?cianie klatki piersiowej i w okolicy pachy.

Po przeprowadzeniu bada? diagnostycznych i rozpoznaniu przerzutów, to znaczy okre?leniu ich lokalizacji, wielko?ci, ilo?ci i charakteru, podejmuje si? odpowiednie leczenie:
- systemowe (chemioterapia lub hormonoterapia),
- radioterapi?,
- leczenie chirurgiczne (czasem).
Zazwyczaj jest to leczenie skojarzone, ??cz?ce ró?ne metody leczenia.

Radioterapia jest wykorzystywana przy leczeniu przerzutów raka piersi do ko?ci i o?rodkowego uk?adu nerwowego, a tak?e - w nawrotach miejscowych.

Radioterapia w leczeniu przerzutów do ko?ci

Ko?ci s? najcz?stsz? lokalizacj? przerzutów raka piersi. Ocenia si?, ?e zlokalizowane tu przerzuty wyst?puj? nawet u 80% pacjentek leczonych z powodu tego nowotworu. Przerzuty w uk?adzie kostnym najcz??ciej stwierdza si? w:
- szkielecie osiowym (kr?gos?up, miednica),
- ?ebrach i mostku,
- ko?ciach czaszki,
- ko?ciach d?ugich.

Najwa?niejszym i najbardziej charakterystycznym objawem przerzutów do ko?ci jest ból. Narasta on stopniowo, ma t?py charakter, nie ust?puje w spoczynku. Cz?sto wyst?puje noc?, wybudzaj?c chor? ze snu.

Dla potwierdzenia lub wykluczenia przerzutów do ko?ci, w zale?no?ci od indywidualnych wskaza?, wykonuje si? badania obrazowe:
- scyntygrafi? ko?ci,
- zdj?cia radiologiczne bolesnej okolicy,
- badanie TK lub NMR podejrzanej o przerzut okolicy.

Celem leczenia przerzutów do ko?ci jest zmniejszenie dolegliwo?ci bólowych, zapobieganie z?amaniom patologicznym i powik?aniom neurologicznym.

Radioterapia jest metod? leczenia z wyboru w terapii przerzutów nowotworowych do ko?ci. Dawki promieniowania, jakie stosuje si? w tym przypadku, wywo?uj? w zmienionej przerzutowo ko?ci uszkodzenie i martwic? komórek nowotworowych. Pó?niej nast?puje etap rozrostu kolagenu i uwapnienie ognisk litycznych (przerzutowych) w ko?ciach. Ten ostatni proces rozpoczyna si? po oko?o 3-6 tygodniach od zako?czenia napromieniania i osi?ga najwi?ksz? aktywno?? pod koniec drugiego miesi?ca. Po napromienianiu u wi?kszo?ci chorych stwierdza si? zmniejszenie dolegliwo?ci bólowych, a u oko?o po?owy - ca?kowite ust?pienie bólu.

Czas trwania przeciwbólowego efektu radioterapii jest ró?ny - zmienny dla ka?dej chorej. Efekt radioterapii mo?e ujawni? si? ju? w pierwszym tygodniu po napromienianiu zmienionej przerzutowo ko?ci, ale mo?e te? wyst?pi? pó?niej - do 4 tygodni. Zazwyczaj korzystny wp?yw napromieniania utrzymuje si? do oko?o roku (od 3 do 12 miesi?cy).

W radioterapii przerzutów do ko?ci stosuje si? ró?ne dawkowanie radioterapii - tak zwane napromienianie frakcjonowane (kilka frakcji) lub napromienianie jednorazowe (jedna frakcja). Uwa?a si?, ?e efekt przeciwbólowy ró?nych dawek paliatywnej radioterapii jest porównywalny.

Przy stwierdzeniu wieloogniskowych przerzutów do ko?ci, którym towarzysz? nasilone dolegliwo?ci bólowe, mo?na rozwa?y? napromienianie po?owy cia?a. Jest to tzw. HBI (ang. half body irradiation). W zale?no?ci od umiejscowienia przerzutów, dawk? jednorazow? napromienia si? górn?, ?rodkow? lub doln? cz??? cia?a. Metoda ta nie jest dost?pna we wszystkich o?rodkach radioterapii.

W przypadku mnogich przerzutów do ko?ci (liczne przerzuty w ko??cu o ró?nym umiejscowieniu) mo?na rozwa?y? równie? zastosowanie izotopu promieniotwórczego - strontu lub samaru. Leczenie to jest prowadzone przez pracownie izotopowe.

Radioterapia w leczeniu przerzutów do o?rodkowego uk?adu nerwowego

Dosy? cz?stym miejscem przerzutów w przebiegu nowotworu piersi jest o?rodkowy uk?ad nerwowy. Pierwszym objawem jest zazwyczaj stopniowo nasilaj?cy si? ból g?owy, któremu mog? towarzyszy? nudno?ci. Inne objawy to: os?abienie si?y mi??niowej ko?czyn, napady padaczki, zaburzenia psychiczne, afazja, niedow?ady. Badaniem, które stanowi podstaw? rozpoznania, jest TK lub NMR g?owy.

Zasadnicz? metod? leczenia przerzutów do mózgu jest radioterapia. Zazwyczaj stosuje si? napromienianie w 5 lub 10 frakcjach. U niektórych chorych mo?na rozwa?y? ponowne napromienianie mózgu. W przypadku stwierdzenia pojedynczych przerzutów do mózgu jest zalecane leczenie operacyjne. Pooperacyjna radioterapia jest jednak post?powaniem rutynowym.

Dla pojedynczych i ma?ych przerzutów do mózgu mo?na zastosowa? tzw. napromienianie stereotaktyczne, które polega na leczeniu tylko miejsca przerzutu do mózgu za pomoc? kilku w?skich wi?zek promieniowania. Takie leczenie wymaga dok?adnego systemu unieruchamiania za pomoc? ramy stereotaktycznej. Dawka podawana jest jednorazowo i wówczas mówimy o stereotaktycznej radiochirurgii (SRCH). Je?eli natomiast podaje si? kilka frakcji, wtedy mówi si? o stereotaktycznej radioterapii frakcjonowanej (SFR). SRCH i SFR s? dost?pne w wysokospecjalistycznych o?rodkach radioterapii.

Bardzo wa?nym elementem leczenia przerzutów do mózgu jest odpowiednio prowadzone leczenie przeciwobrz?kowe, w tym sterydoterapia.

Radioterapia we wznowie miejscowej

W ró?nym okresie od zako?czenia leczenia raka piersi mo?e pojawi? si? wznowa miejscowa. Mo?e ona wyst?pi? na ?cianie klatki piersiowej lub w regionalnych dla raka piersi w?z?ach ch?onnych (najcz??ciej pachy i nadobojcza, rzadziej - zamostkowych). Sposób post?powania zale?y od otrzymanego wcze?niej leczenia. Preferowan? metod? jest operacyjne usuni?cie wznowy (je?eli tylko jest to technicznie mo?liwe). Radioterapia po usuni?ciu wznowy ma zastosowanie przede wszystkim u chorych, które nie by?y wcze?niej na?wietlane. Natomiast ponowna radioterapia u pacjentek, poddanych wcze?niej leczeniu promieniami po pierwotnym zabiegu operacyjnym, jest rozwa?ana indywidualnie. Przy kwalifikacji do ponownej radioterapii bierze si? pod uwag? czas, jaki up?yn?? od pierwszego napromieniania, umiejscowienie i wielko?? wznowy oraz wyst?pienie ewentualnych powik?a?. Indywidualnie jest te? rozpatrywany obszar, który b?dzie poddany napromienianiu i dawka radioterapii.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malina
4.06.2008, 21:27
#3


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
7
4-06 08
LEGNICA
660
Numer GG: 1436254Czy w leczeniu wspomagaj?cym, ?agodz?cym m.in. skutki uboczne na?wietlania mo?na zastosowa? enzymy? Mam na my?li konkretny suplement diety Wobenzym f-my Mucos, stosowany z powodzeniem (wyniki bada? naukowych na grupach pacjentów) w Niemczech czy USA? [size="3"][/size]


--------------------
[font="Book Antiqua"][/font][size="2"][/size][color="#008000"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MInie
26.09.2008, 11:14
#4


Guru na forum


Wspiera forum
610
23-09 08
954
Numer GG: 8428387wielki dzieki za ten art. dowiedzialam sie dzis ze mama bedzie miala radioterapie tez...myslalam ze sa przezuty-taki stres sobie zafundowalam-ale ona miala wlansie jedno z powodo wymienionych z ktorych dokonuje sie radioterapie,,,dzieki wielkie troche sie uspokoilam...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bo?enka
10.10.2008, 11:33
#5


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
48
22-06 08
697dzi?ki za ciekawy artyku?!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
betik
14.05.2009, 5:44
#6


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
183
3-12 08
1,301
Numer GG: brakno wlasnie, dzieki Wam dziewczyny mozna sie cos KonkretnegO dowiedziec, u mnie to nikt nic nie wie, a klamia jak z nut .... ciekawe co bedzie z moja radio ???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 9.04.2020 - 4:47