IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> Depilacja!
V
Mamotsa
19.06.2008, 14:55
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,098
25-06 07
Niebieskie Migdaly
2Bogini w bikini

Zjawisko zwane "idealnie g?adkie cia?o" dotyczy ju? nie tylko nóg, pach czy okolic bikini, ale tak?e tego, co skrywamy pod figami.

Znów przed kolejn? depilacj? zadajesz sobie pytanie: po co to robi?? Odpowiadamy: ka?da kultura wytwarza wzorce, których przyczyn nie sposób racjonalnie wyt?umaczy?. Chcemy by? nowoczesne, wi?c poddajemy si? modzie. A historia depilacji jest przecie? w stu procentach histori? mody. Staro?ytny Egipt wylansowa? pó?przezroczyste stroje, eksponowa?y one nagie ramiona i nogi. Idea?em pi?kna by?a zatem kobieta ca?kowicie pozbawiona ow?osienia. W ?redniowieczu, gdy odziano nas w ci??kie barchany, nikt nie patrzy?, czy mamy poro?ni?t? k?aczkami ?ydk?. Oburzano si? raczej na to, ?e j? bezwstydnie pokazujemy.

Tak min??o kilkaset lat i znów nast?pi? prze?om. Tym razem za spraw? magazynu "Harper's Bazaar" reklamuj?cego na pocz?tku XX w. sukienki bez r?kawów i... pachy g?adkie jak aksamit. Pomys? ten od razu spodoba? si? producentom maszynek do golenia. A dalej ju? posz?o g?adko! Coco Chanel upowszechnia ma?? czarn? - golimy nogi. Louis Reard prezentuje na pokazie w Pary?u dziewczyn? w bikini - depilujemy uda. Kto? w latach 90. wpada na pomys?, by zamiast majteczek nosi? sznureczki - zaczynamy my?le? o depilacji brazylijskiej. I tak moda na pozbawianie si? w?osków zatacza coraz szersze kr?gi. Dlatego w?a?nie, je?li lubisz nosi? stringi, topy i krótkie spódniczki, nie pozostaje ci nic innego ni? depilacja.
Ekspresowo - maszynk?
Metoda jest ?wietna, je?li si? ?pieszysz, np. przed spontanicznym wypadem na pla?? lub niespodziewan? randk?, a depilowane miejsca b?dziesz ods?ania? jeszcze tego samego dnia (lub wieczoru).
Zalety i wady: To najszybszy, tani i bezbolesny sposób usuwania zb?dnych w?osków. Jednak twoja skóra nie pozostanie g?adka zbyt d?uga. Po dwóch dniach wszystko zacznie odrasta?, a w?oski b?d? wtedy k?uj?ce i ostre. Mog? si? te? zrobi? wokó? nich czerwone, nie?adne krostki. A po kilku goleniach b?dzie ci si? wydawa?, ?e w?osków jest coraz wi?cej!
Jak to robi?: Mocz w?oski w ciep?ej wodzie, najlepiej przez 3 minuty - tak zmi?kczone ?atwiej goli? tu? przy skórze. Nie sied? w wannie zbyt d?ugo, bo rozpulchnisz cia?o i trudno ci b?dzie docisn?? ostrze maszynki i dok?adnie zgoli? w?oski. U?yj ?elu lub pianki do golenia, to u?atwi maszynce prze?lizgiwanie si? po skórze. Tnij maszynk? przeznaczon? dla kobiet, nie jest tak ostra jak m?ska, wi?c si? nie zatniesz. Pami?taj, by goli? si? zawsze z w?osem, wprawdzie pod w?os zrobisz to dok?adniej, ale mo?esz naci?? naskórek.

?ele i kremy dla delikatnych
Depilacja chemiczna to najlepszy sposób dla kobiet wra?liwych na ból lub maj?cych problemy naczynkowe.
Zalety i wady: Po pierwsze, metoda jest zupe?nie bezbolesna. Po drugie, kremy i pianki do depilacji zaburzaj? struktury w?osów i po zabiegu robi? si? one delikatniejsze i zaokr?glone. Dlatego pó?niej odrosty s? bardziej mi?kkie i pojawiaj? si? dopiero po 5-7 dniach (a przy systematycznym u?ywaniu takich kosmetyków staj? si? cie?sze i s?absze). Niestety, ?rodki chemiczne zawarte w tych preparatach mog? podra?ni? wra?liw? skór?. Przed ich u?yciem zrób wi?c prób? uczuleniow?.
Jak to robi?: Przed depilacj? chemiczn? nie mo?na robi? peelingu! Kosmetyk nak?adaj grub? warstw? na such?, nieposmarowan? balsamem skór? - w?oski dok?adniej si? rozpuszcz?. Je?li instrukcja nie mówi inaczej, odczekaj 5-10 minut i zgarnij rozpuszczone w?oski szpatu?k?. Nie przekraczaj czasu dzia?ania podanego przez producenta. Zmyj cia?o letni? wod?. Uwaga! Preparatami do depilacji nie smaruj miejsc podra?nionych lub skaleczonych!

Wosk: próba wytrzyma?o?ci
Jest jedn? z najskuteczniejszych metod. Warunek: nie jeste? nadwra?liwa na ból i masz pewn? r?k?.
Zalety i wady: Wosk usuwa ow?osienie wraz z wi?kszo?ci? cebulek. `wystarcza na 4-5 tygodni, a regularne jego stosowanie powoduje os?abienie w?osków, ktore staj? si? delikatniejsze i rzadsze. Niew?tpliw? wad? jest towarzysz?cy zabiegowi ból. Same jednak si? przekona?y?my, ?e i do tego mo?na si? przyzwyczai?. Je?li stosujesz t? metod? przez ca?y rok, a nie tylko w wakacje, za ka?dym kolejnym razem w?oski wychodz? coraz ?atwiej.
Jak to robi?: Nie stosuj wosku, gdy masz okres. Skóra jest wtedy delikatniejsza i zabieg mo?e by? bardziej bolesny. Je?eli wybra?a? wosk na ciep?o, podgrzej go w kuchence mikrofalowej i na?ó? szpatu?k? na skór? - nie mo?e by? zbyt gor?cy. Kiedy troch? stwardnieje, po?ó? na nim pasek tkaniny, przyci?nij i zerwij go. Aby zniwelowa? ból, natychmiast po zerwaniu plastra przy?ó? do nogi d?o?. To dzia?a! Gotowe plastry woskowe najpierw ogrzej w d?oniach. Nast?pnie przyklej na such? skór? zgodnie z kierunkiem wzrostu w?osa. Wyg?ad? go i doci?nij, a potem energicznie zerwij ruchem w przeciwn? stron?. Pozosta?o?? wosku usu? oliwk?.
epilator elektryczny - ekonomiczny
Mimo ?e kosztuje sporo (od 230 do 500 z?), to na pewno mniej ni? laser lub np. comiesi?czne wizyty u kosmetyczki, i kupujesz go tylko raz. Urz?dzenie wyposa?one jest w spr??ynki, które jak p?seta chwytaj? i usuwaj? w?oski.
Zalety i wady: Poniewa? depilator wyrywa wi?kszo?? cebulek, skóra po takim zabiegu jest g?adka przez mniej wi?cej 4 tygodnie. Wad? tego sposobu jest oczywi?cie towarzysz?ce mu uczucie bólu, cho? producenci coraz cz??ciej montuj? do depilatorów nak?adki masuj?ce lub ch?odz?ce albo tworz? akcesoria pozwalaj?ce np. na usuwanie ow?osienia prawie bezbole?nie pod wod?. Depilatory elektryczne lepiej radz? te? sobie z w?oskami krótszymi - do 5 mm.
Jak to robi?: Zabieg najlepiej rób przed snem, po wieczornej k?pieli. Zmi?kcz w?oski w ciep?ej wodzie i "podnie?" je, masuj?c np. szorstk? r?kawic? - depilator ?atwiej je z?apie. Wykonuj ma?e, okr??ne ruchy, nie przyciskaj?c urz?dzenia mocno do skóry - b?dzie mniej bola?o. By jeszcze bardziej zniwelowa? ból, sch?ód? skór? kostkami lodu w foliowej torebce albo... przerwij zabieg i doko?cz nast?pnego dnia.

Laser - decyduj?ce starcie
?wiat?o lasera jest poch?aniane przez barwniki skóry i w?osów - melanin?, która zamienia je w ciep?o i niszczy cebulki w?osa raz na zawsze!
Zalety i wady: Metoda wymaga wielu zabiegów. Nasze w?osy maj? bowiem 3 fazy wzrostu: aktywn?, obumierania oraz spoczynku - kiedy mieszek jest pusty. Je?li cebulka w czasie usuwania w?osków znajduje si? w fazie spoczynku, zabieg trzeba b?dzie, niestety, powtórzy?, gdy w?os znów zacznie rosn??. I tak a? do skutku. I tu uwaga! Jedna wizyta kosztuje ok. 800 z?.
Jak to robi?: Nie decyduj si? na laser, je?li bierzesz leki i substancje uwra?liwiaj?ce skór? na ?wiat?o, np. leki na nadci?nienie, kardiologiczne, stosowane w chorobach neurologicznych, antybiotyki lub zio?a. Zabieg wykluczaj? równie?: ?wie?a opalenizna (trzeba odczeka? miesi?c od ostatniej k?pieli s?onecznej), choroby skóry, uczulenie na ?wiat?o oraz ci??a. Najpierw spotkaj si? z lekarzem - przeprowadzi z tob? wywiad. Mo?liwe, ?e wykona test na ma?ej powierzchni skóry. Gdy uzna, ?e bezpiecznie mo?esz podda? si? tej operacji od razu, wykona go podczas pierwszej wizyty. Przed zabiegiem przygotuj skór?. Musi by? czysta, sucha, bez ?adnych perfum i balsamów. Laser boli, a czasem daje te? uczucie pieczenia, dlatego przed wizyt? mo?esz znieczuli? cia?o kremem emla - nasmaruj si? nim godzin? przed wizyt?.
ryzury intymne - wakacyjna fantazja
To nie tylko propozycja dla odwa?nych. W wakacje przecie? ka?da z nas mo?e zaszale? i w oryginalny sposób podkre?li? swoj? kobieco??, depiluj?c w?oski w kszta?t serca, ma?ego trójk?cika lub w?ziutkiego paseczka. Bikini najlepiej depilowa? w salonie - nadawanie konkretnego kszta?tu wymaga do?wiadczenia oraz szablonu. Koszt: od 20 do 100 z?. Fryzura przetrwa ok 3 tygodni. Wydepilowana delikatna skóra wymaga jednak piel?gnacji, np. cz?stych peelingów, które zapobiegn? wrastaniu w?osków.

Depilacja brazylijska
Podczas zabiegu kosmetyczka usuwa za pomoc? wosku ow?osienie z ?ona, po?ladków oraz okolic odbytu. Najcz??ciej pozostawia z przodu w?ski pasek w?osków. Ten rodzaj depilacji rozs?awi?o 7 sióstr Padilha z Brazylii, otwieraj?c w 1987 r. w Nowym Jorku J. Sisters International Salon, który jako pierwszy w historii oferowa? w?a?nie tak? us?ug?. Zabieg zyska? w USA w latach 90. du?? popularno??, a moda na niego trwa do dzi?. Eva Longoria, znana z serialu "Gotowe na wszystko", zdradza, ?e regularnie mu si? poddaje: "Ka?da kobieta powinna j? robi?. To sekret mojej seksualno?ci".


--------------------
tylko dzisiaj jest dzisiaj..carpe diem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agnieszka
19.06.2008, 16:12
#2


Guru na forum
******

Zarejestrowana
630
6-11 07
lubuskie
37Ten ostatni sposób okropny!!!!! Za ?adne pieni?dze...Nie chc?. Dla mnie njalepszym sposobem jest maszynka i pianka do u?ycia przy codziennym prysznicu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ajaka
19.06.2008, 16:25
#3


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41
Numer GG: 4306037Raz w ?yciu da?am sobie na?o?y? wosk na nogi.....o rany.....jak bola?o ?ci?ganie tych plastrów!!!! Dar?am sie tak jakby mnie ze skóry obdzierano......zanim kosmetyczce uda?o si? zerwa? mi wszystkie plastry min??o chyba ze dwie godziny!!!!! Nigdy wi?cej!!!!! A jak pomy?l? sobie o miejscach intymnych albo w?sach? Jak to musi bole?!!!!!! Kiedy? stosowa?am kremy....ale to chemia a ja jej unikam.....teraz tylko depilator/tez troch? boli,ale do zniesienia/ ew.zwyk?a maszynka......


--------------------
"Jeszcze nigdy tak nie by?o, ?eby jako? nie by?o" ..... Szwejk
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
19.06.2008, 18:28
#4


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64A ja przed choroba usuwalam ( kosmetyczka) wlosy woskiem z nog,rak,czasem wasik,pachy! ( najbardziej bolesne) i bikini!Po chorobie juz tylko gole!Faktem jest ze wosk jest najlepszy i starcza na dlugo.Polecam mlodym bo po jakims czasie wlosy prawie nie odrastaja.Acha!Corke dala sie namowic na nogi ale tyle wrzasku bylo ze juz jej nie naklaniam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
elkka
19.06.2008, 19:25
#5


Guru na forum


Wspiera forum
1,491
6-11 07
W-wa,Braunschweig
34
Numer GG: 560533Przyznam szczerze - ze spodobalo mi sie - "byc lysa"


ps - nie mowimy o glowie !!! (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MOTYL
20.06.2008, 9:30
#6


Guru na forum


Wspiera forum
1,025
6-11 07
okolice Bydgoszczy
42.....zastanawia mnie czy wolno wyrywa? w?osy pod pach? po stronie operowanej.....czy nie zrobi si? obrz?k.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mamotsa
20.06.2008, 12:57
#7


Guru na forum


Wspiera forum
1,098
25-06 07
Niebieskie Migdaly
2W moim przypadku to niemal niekonieczne /jakos dziwnie to brzmi?/, chyba w wyniku radio nie rosna mi wloski pod jedna pacha
Na nogi polecam depilator, po wielu latach stosowania nie ma mowy nawet o lekkim bolu, nic.


--------------------
tylko dzisiaj jest dzisiaj..carpe diem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
22.06.2008, 19:37
#8


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233A pod moj? "chor?" pach? rosn? jak oszala?e (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) I jeszcze nie mog? dok?adnie zgoli?, bo jaki? do?ek si? zrobi?.
Depilator jest te? skuteczny (woskiem nie próbowa?am i nie zamierzam (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) i wcale nie boli, gdy si? to robi cz?sto.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dakota
23.06.2008, 15:13
#9


Guru na forum
******

Zarejestrowana
909
10-11 07
Niemcy
118Podobnie jak Mamotsa mam spokoj z jedna pacha....radio zrobilo swoje
.....na nogi stosuje depilator, od czasu do czasu krem depilujacy....wcale nie boli,
ale efekt jest krotkotrwaly...


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marlena31
2.07.2008, 20:34
#10


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
82
30-06 08
725
Numer GG: 13317779Jak bra?a chemie to by?am ?ysa na ciele, podoba?o mi si? to a teraz te niechciane odrastaj? ze zdwojon? si??, a na g?owie ju? 2,5 m-ca od zako?czenia solarki ?ba i ani ?ladu moich w?osków, jest to dla mnie dokuczliwe bo zawsze nosi?am d?ugie rozpuszczone w?osy (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) czu?am si? wtedy bardzo kobieco
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MOTYL
2.07.2008, 21:15
#11


Guru na forum


Wspiera forum
1,025
6-11 07
okolice Bydgoszczy
42....odrosn?.....od nóg zaczynaj?.....te? tak mia?am (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rene
2.07.2008, 21:15
#12


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
104
25-02 08
422ja depiluje woskiem nogi bikini pachy te?( s? os?abione cienkie to ju? tak depilacja nie boli) pod chor? pach? rosn? w?oski ale o wiele mniej ni? normalnie i depiluj? woskiem a co naj?mieszniejsze wcale mnie tam nie boli bo nie mam czucia pod ta pacha hihi obrz?k te? si? nie robi (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marlena31
2.07.2008, 21:37
#13


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
82
30-06 08
725
Numer GG: 13317779Ale czy po radioterapii g?owy odrosn???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ajaka
2.07.2008, 22:14
#14


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41
Numer GG: 4306037Marlenko ró?nie z tym bywa,ale mojej kole?ance po na?wietlaniu ca?ej g?owy odros?y......d?u?ej na nie czeka?a i pocz?tkowo ros?y plackami,ale teraz/w sierpniu minie rok od solarium/ ma zupe?nie ?adne w?osy..........wspomó? troch? cebulki od?ywk?...mo?e by? WAX.......przy okazji zrobisz sobie masa? g?owy. (IMG:http://www.amazonki.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ......niestety cierpliwo?? to jest to co trzeba mie? w tej chorobie.....


--------------------
"Jeszcze nigdy tak nie by?o, ?eby jako? nie by?o" ..... Szwejk
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 22.04.2018 - 7:49