IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

> Rak piersi - wykrywanie, leczenie, rokowania
V
b.angel
14.11.2007, 9:23
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Epidemiologia

Rak piersi jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym u kobiet. W Polsce w 1996 roku zarejestrowano oko?o 10.000 nowych przypadków tego nowotworu oraz 4.700 zgonów z tego powodu. Polska nale?y do krajów o ?rednim wspó?czynniku zachorowalno?ci na raka piersi (30/100.000), ?rednim tempie wzrostu umieralno?ci (oko?o 1,6% rocznie), z?ej strukturze zaawansowania klinicznego (20% w I0, 80% w II0, III0 i IV0) i zwi?zanych z tym z?ych wyników leczenia. Najwi?ksz? zachorowalno?? obserwowano w woj. katowickim, sto?. warszawskim, pozna?skim, gda?skim i krakowskim (1996 rok). Najni?sz? zachorowalno?? obserwuje si? w rejonach wschodnich.

Czynniki ryzyka

Opisywanych jest wiele ró?nych czynników, mog?cych mie? wp?yw na powstawanie raka piersi. Nale?? do nich czynniki genetyczne, hormonalne, ?rodowiskowe, czynniki zwi?zane z diet? prokreacj?, nara?eniem na promieniowanie jonizuj?ce.
Do poznanych czynników ryzyka nale?y:
- p?e?,
- wiek - wzrost zachorowalno?ci po 35 r.?., najwi?cej zachorowa? pomi?dzy 50 - 70 r.?.
- czynniki genetyczne - wyst?powanie raka piersi w rodzinie, szczególnie u krewnych I0 (matka, siostra). Ryzyko wzrasta, gdy nowotwory te wyst?puj? zarówno u matki i siostry, przed 35 r.?. Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci. Mo?e objawia? si? wyst?powaniem tak?e innych nowotworów poza rakiem piersi: jajnika, trzonu macicy, prostaty, jelita grubego. Odpowiedzialno?ci? za powstawanie genetycznie uwarunkowanego raka piersi obarcza si? mutacje genów: BRCA1, BRCA2, p53, ATM. Opisano kilka uwarunkowanych dziedzicznie zespo?ów, gdzie wyst?puj? nowotwory piersi: dziedziczny rak piersi - site specific, zespó? rak piersi-rak jajnika, zespó? Li-Fraumeni, zespó? Lynch II, choroba Cowdena, zespó? Peutz-Jaeghersa, ataxia-teleangiectasia, zespó? Klinefeltera.
- czynniki hormonalne -
1. endogenne - wi?ksze ryzyko obserwuje si? u kobiet, u których pierwsza miesi?czka wyst?pi?a wcze?nie lub pó?ne klimakterium (powy?ej 55 r.?.), wiek pierwszej donoszonej ci??y (ryzyko wzrasta u kobiet które nie rodzi?y lub urodzi?y po raz pierwszy po 30 r.?.)
2. egzogenne - hormonalne ?rodki antykoncepcyjne. Nadal toczy si? dyskusja o zagro?eniu rakiem piersi kobiet przyjmuj?cych ?rodki antykoncepcyjne hormonalne. Uwa?a si?, ?e o ile preparaty zawieraj?ce jedynie progesteron nie wp?ywaj? na ryzyko wyst?pienia raka piersi, o tyle ?rodki zawieraj?ce zarówno progesteron jak i estrogeny mog? mie? wp?yw na powstanie tego nowotworu. Bardziej prawdopodobne jest, ?e mog? by? czynnikiem promuj?cym istniej?ce wcze?niej zmiany przedrakowe. Ryzyko wzrasta u kobiet przyjmuj?cych ?rodki hormonalne d?u?ej ni? 8 lat.
hormonoterapia zast?pcza - stosowana coraz cz??ciej w okresie przekwitania, zwi?ksza ryzyko zachorowania na raka piersi o oko?o 6%, wzrastaj?c do 30% przy hormonoterapii trwaj?cej ponad 10 lat.
- choroby piersi z proliferacj?: ryzyko wzrasta w przypadku stwierdzenia zmian rozrostowych, takich jak hyperplasia atypowa lub LCIS. Rozrost wewn?trzprzewodowy z atypi? jest uwa?any za stan przedrakowy. Nale?y pami?ta? jednak o tym, ?e u 75% kobiet nie wyst?puj? ?adne znane czynniki ryzyka.

Objawy

- guz w obr?bie gruczo?u piersiowego
- wci?gni?cie skóry lub brodawki
- zmiana wielko?ci lub kszta?tu piersi
- zmiany skórne wokó? brodawki
- wyciek z brodawki (zw?aszcza krwisty)
- zaczerwienienie i zgrubienie skóry ("skórka pomara?czowa")
- powi?kszenie w?z?ów ch?onnych w dole pachowym
- poszerzenie ?y? skóry piersi
- owrzodzenie skóry piersi

U oko?o 15% - 25% guz mo?e nie by? wyczuwalny, szczególnie u kobiet, u których podejrzane zmiany radiologiczne wykryto podczas cyklicznych bada? mammograficznych.

Diagnostyka

W celu potwierdzenia b?d? wykluczenia raka piersi nale?y wykona? nast?puj?ce badania:
- badanie palpacyjne
- mammografia, w przypadku wycieku tre?ci p?ynnej z brodawki - galaktografia; badanie USG piersi i mammografia u kobiet poni?ej 35 r.?.
- biopsja aspiracyjna cienkoig?owa (BAC)
- biopsja gruboig?owa.

Klasyfikacja histologiczna raka piersi

I. Raki nienaciekaj?ce: (stanowi? oko?o 15% wszystkich raków piersi)
- rak wewn?trzprzewodowy (carcinoma intraductale in situ - CDIS)
- rak wewn?trzzrazikowy (carcinoma lobulare in situ - CLIS)
II. Raki naciekaj?ce:
- rak przewodowy naciekaj?cy (carcinoma ductale infiltrans)
- rak zrazikowy naciekaj?cy (carcinoma lobulare infiltrans)
- rak galaretowaty (carcinoma gelatinosum)
- rak rdzeniasty (carcinoma medullare)
- rak brodawkowaty (carcinoma papillare)
- rak cewkowaty (carcinoma tubulare)
- rak gruczo?owo-torbielowaty (carcinoma adenoides cysticum)
- rak apokrynalny (carcinoma apocrinale)
- rak z metaplazj? (carcinoma c. metaplasia)


Klasyfikacja TNM

Cecha T
Tx - nie mo?na oceni? guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza si? obecno?ci guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny (in situ): rak przewodowy (DCIS), rak zrazikowy (LCIS), choroba Pageta bez guza w gruczole piersiowym
T1 - guz wielko?ci do 2 cm
T1a - guz poni?ej 0,5 cm
T1b - guz wielko?ci 0,5 - 1,0 cm
T1c - guz wielko?ci 1,0 - 2,0 cm
T2 - guz wielko?ci 2,0 - 5,0 cm
T3 - guz wielko?ci powy?ej 5 cm
T4 - guz ka?dej wielko?ci naciekaj?cy ?cian? klatki piersiowej lub skór?
T4a - naciekanie ?ciany klatki piersiowej (?ebra, mi??nie mi?dzy?ebrowe, mi?sie? z?baty przedni, lecz nie mi??nie piersiowe)
T4b - naciekanie skóry (obrz?k - objaw skórki pomara?czowej, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze tej samej piersi. Za naciekanie skóry nie uwa?a si?: zaci?gni?cie skóry, wci?gni?cie brodawki i inne nie wymienione jako naciekanie; zmiany te mog? wyst?powa? w ka?dym innym stopniu zaawansowania T1, T2, T3)
T4c - T4a i T4b jednocze?nie
T4c - rak zapalny (carcinoma inflamatorium)

Cecha N
Nx - nie mo?na oceni? okolicznych w?z?ów ch?onnych
N0 - nie stwierdza si? przerzutów nowotworowych do w?z?ów ch?onnych (przy wyci?ciu co najmniej 10 w?z?ów ch?onnych
N1 - obecne przerzuty nowotworowe do w?z?ów ch?onnych po stronie guza; w?z?y ruchome
N1a - mikroprzerzuty poni?ej 0,2 cm
N1b - makroprzerzuty powy?ej 0,2 cm
N1bi - makroprzerzuty w 1 - 3 w?z?ach
N1bii - makroprzerzuty w 4 i wi?cej w?z?ach
N1biii - naciekanie torebki w?z?a
N1biv - makroprzerzuty o wielko?ci powy?ej 2 cm
N2 - obecne przerzuty nowotworowe do w?z?ów ch?onnych po stronie guza; w?z?y nieruchome w stosunku do siebie lub/i otoczenia
N3 - obecne przerzuty do w?z?ów piersiowych wewn?trznych po stronie guza

Cecha M
Mx - nie mo?na oceni? przerzutów odleg?ych
M0 - nie stwierdza si? obecno?ci przerzutów odleg?ych
M1 - stwierdza si? przerzuty odleg?e


Tis/T0 T1 T2 T3 T4

N0 M0 0 I II A II B III B
N1 M0 II A II A II B III A III B
N2 M0 III A III A III A III A III B
N3 M0 III B III B III B III B III B
M1 IV IV IV IV IV


Czynniki prognostyczne:
Zasadniczym kryterium prognostycznym w raku piersi jest zaawansowanie wg klasyfikacji TNM. Najsilniejszym czynnikiem rokowniczym jest stan regionalnych w?z?ów ch?onnych. Wielko?? guza jest ?ci?le zwi?zana z prawdopodobie?stwem wyst?pienia wznowy guza, obecno?ci? przerzutów do w?z?ów ch?onnych i zgonu. Cech? korzystn? rokowniczo jest obecno?? receptorów estrogenowych i progesteronowych. Do innych czynników nale?y typ histologiczny, stopie? z?o?liwo?ci histologicznej wg skali Richardsona-Bloom'a. ?aden czynnik, zarówno rozpatrywany pojedy?czo jak i w powi?zaniu z innymi nie jest w stanie dok?adnie okre?li? przebiegu choroby.
W badaniach klinicznych ocenia si? tak?e inne czynniki, o ró?nej warto?ci rokowniczej: protoonkogeny, onkogeny, geny supresorowe orz ich produkty: EGFR, c-erbB-2, c-myc, ps2, p53, MDR-1, BRCA-1, BRCA-2, markery aktywno?ci proliferacyjnej guza: indeks mitotyczny (MI), indeks znakowanej tymidyny (TLI), frakcja komórek w fazie S (SPF), PCNA, Ki-67; ploidia DNA, markery angiogenezy; markery wysokiego ryzyka przerzutowania: katepsyna-D, nm-23, aktywator plazminogenu (UPA).

Leczenie chirurgiczne

Do leczenia chirurgicznego kwalifikuj? si? chore w I0 i II0 zaawansowania klinicznego. Najcz??ciej wykonywanym zabiegiem jest zmodyfikowana amputacja piersi sposobem Patey'a (wyci?cie gruczo?u piersiowego wraz z w?z?ami ch?onnymi pachy, bez usuwania mi??ni piersiowych). Cz??? chorych kwalifikuje si? do leczenia oszcz?dzaj?cego.

Mo?liwo?? taka istnieje w nast?puj?cych przypadkach:
- TisN0M0
- T1N0M0
- T1N1M0
- T2N0-1M0 (guz nie wi?kszy ni? 3 cm w wymiarze mammograficznym)
- Mo?liwo?? wyci?cia guza z marginesem tkanek zdrowych
- Przewidywany dobry efekt kosmetyczny
- Zgoda pacjentki na leczenie oszcz?dzaj?ce
- Brak przeciwwskaza?

Do przeciwwskaza? bezwzgl?dnych nale??:
1. Rak wieloo?rodkowy
2. Wznowa raka po uprzednim leczeniu oszcz?dzaj?cym
3. Uprzednio przebyte napromienianie piersi
4. Brak mo?liwo?ci uzyskania marginesu tkanek zdrowych wokó? guza

Do przeciwwskaza? wzgl?dnych nale??:
1. Ci??a
2. Przewidywany z?y efekt kosmetyczny
3. Choroby uk?adowe (kolagenozy)

Leczenie oszcz?dzaj?ce (BCT - Breast Conserving Treatment) polega na wyci?ciu guza nowotworowego w granicach tkanek zdrowych oraz regionalnych w?z?ów ch?onnych pachy.
Wyró?nia si? nast?puj?ce sposoby wyci?cia guza nowotworowego piersi:

- kwadrantektomia/segmentektomia (ang. tylectomy) - guz usuni?ty z marginesem przynajmniej 2 cm. Je?eli margines od strony mi??ni jest mniejszy ni? 1 cm to nale?y guz usun?? wraz z powi?zi?,

- lumpektomia (ang wide excision, lumpectomy) - wyci?cie guza z 1 cm marginesem makroskopowo niezmienionych tkanek. Margines ten od strony mi??ni mo?e by? mniejszy, ale nale?y wówczas usun?? powi??,

- tumorektomia (ang excisional biopsy, tumorectomy) - wyci?cie guza bez marginesu, ale z intencj? usuni?cia wszystkich makroskopowo podejrzanych tkanek.

Uwaga: optymalnym marginesem jest 1 cm. Nale?y pami?ta?, ?e wraz ze zmniejszaniem marginesu poprawia si? efekt kosmetyczny, ale zwi?ksza mo?liwo?? powstania wznowy miejscowej.

Radioterapia uzupe?niaj?ca po zabiegu BCT - poddawane s? wszystkie chore. Gruczo? piersiowy jest napromieniany dawk? ca?kowit? 50 Gy we frakcjach po 2 Gy (25 frakcji - w ci?gu 5 tygodni). Dodatkowo lo?? po wyci?tym guzie napromienia si? metod? afterloading 192Ir dawk? 10 Gy.

Leczenie uzupe?niaj?ce po zabiegu radykalnym (BCT, mastektomia sp. Patey'a)

Radioterapia uzupe?niaj?ca - wskazania:
- przerzuty w wi?cej ni? 4 w?z?ach ch?onnych
- pT powy?ej 5 cm
- komórki nowotworowe w linii ci?cia
Obszar napromieniany: pacha, okolica nadobojczykowa, ?ciana klatki piersiowej, mostek.
U chorych po BCT napromienia si? pach?, je?li stwierdza si? przerzuty w wi?cej ni? 4 w?z?ach ch?onnych.

Uwaga: Napromienianie przeprowadza si? po zako?czeniu chemioterapii.

Leczenie uzupe?niaj?ce - wskazania
Wszystkie chore z przerzutami do w?z?ów ch?onnych (pN1)
Chore bez przerzutów do w?z?ów kwalifikuje si? do jednej z 3 grup rokowniczych: o rokowaniu dobrym, po?rednim i z?ym:ROKOWANIE Dobre
- guz poni?ej 1 cm - Io z?o?liwo?ci wg Bloom'a
- ER (+) lub PR (+) - wiek powy?ej 35 lat

NIE WYMAGAJA LECZENIA SYSTEMOWEGO

ROKOWANIE Po?rednie
- guz 1 - 2 cm - Io lub IIo z?o?liwo?ci wg Bloom'a - ER (+) lub ER (+)
przed menopauz?:TAM +/CHTH
po menopauzie: TAM


ROKOWANIE Z?e
- powy?ej 2 cm lub:
- IIo - IIIo z?o?liwo?ci, lub: - ER (-) i PR (-), lub wiek poni?ej 35 lat

leczenie: CHTH lub CHTH + TAM gdy ER (+) lub PR (+)
po menopauzie: CHTH lub TAM gdy ER (+) lub PR (+)
wiek podesz?y: TAM


W przypadku obecno?ci przerzutów do w?z?ów ch?onnych:

ER (+) lub PR (+) ER (-) i PR (-)
Przed menopauz? CHTH + TAM CHTH
Po menopauzie TAM CHTH
Podesz?y wiek TAM TAM

Leczenie systemowe nale?y rozpocz?? w ci?gu 4 - 6 tygodni od daty zabiegu radykalnego (je?li zabieg dwuetapowy w przypadku leczenia oszcz?dzaj?cego - od daty limfadenektomii).

Schematy leczenia systemowego

Chemioterapia:
Zobacz wi?cej: Zrozumie? chemioterapi?

CMF (1)
Cyclophosphamid - 100 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Methotrexat - 40 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Nale?y poda? 6 kursów w ci?gu 6 miesi?cy

CMF (2)
Cyclophosphamid - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Methotrexat - 40 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Odst?p mi?dzy cyklami wynosi 4 tygodnie

CMFVP
Cyklofosfamid 100 mg/m2 p.o. d 1 - 14
Metotrexat 40 mg/m2 i.v. d 1 i 8
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d 1 i 8
Winkrystyna 1 mg/m2 i.v. d 1 i 8
Prednizon 40 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Odst?p mi?dzy cyklami wynosi 4 tygodnie

CAF (1)
Cyklofosfamid 100 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Doksorubicyna 25 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Odst?p pomi?dzy cyklami wynosi 4 tygodnie

CAF (2)
Cyklofosfamid 500 mg/m2 i.v. d. 1
Doksorubicyna 50 mg/m2 i.v. d. 1
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d. 1
Odst?p pomi?dzy cyklami wynosi 3 tygodnie

AC
Doksorubicyna 60 mg/m2 i.v. d. 1
Cyklofosfamid 600 mg/m2 i.v. d. 1
Odst?p pomi?dzy cyklami wynosi 3 tygodnie

Hormonoterapia:
Tamoxifen 20 mg/dob? przez okres 5 lat


Badania kontrolne po leczeniu radykalnym:
- co 3 miesi?ce przez pierwsze 2 lata
- co 6 miesi?cy w czasie 2 - 5 lat po zabiegu
- 1x/rok po 5-latach od zabiegu.


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
b.angel
1.10.2009, 6:29
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919http://sky.prohosting.com/1970r/


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post


« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 22.06.2018 - 12:22