- - -
Ciekawostki/nowosci ze swiatowej onkologii
Forum Amazonki Net > Medycyna > Ciekawostki/nowosci ze swiatowej onkologii
1, 2
 1. Beta -blokiery przeciw rakowi piersi (5 )
 2. sukces polskiego lekarza (0 )
 3. Chi?ski cud (39 )
 4. Przyszlosc w badaniach genetycznych (0 )
 5. Po pierwsze chemia (24 )
 6. Nanocz?ski uciszy?y raka (1 )
 7. Ciep?em zimnem, z?otem (1 )
 8. Pet -Gda?sk (2 )
 9. Onkologia w ?odzi b?dzie mia?a PET (0 )
 10. Z powodu raka usuwaja sobie zdrowe piersi (5 )
 11. Rak pod kontrola (0 )
 12. W Gda?sku pracuj? nad nowatorsk? metod? wykrywania raka (0 )
 13. Naukowcy: b?d? skuteczniejsze leki na raka (0 )
 14. Rak zabojca Polakow (1 )
 15. Witamina D zmniejsza ryzyko raka jelita grubego (0 )
 16. Geny wska?? odporne na terapi? antynowotworow? (0 )
 17. Szlakiem bia?ka do nowej terapii przeciwnowotworowej (0 )
 18. Oddech zdradzi raka (0 )
 19. Nadzieja dla chorych z rakiem p?uc (0 )
 20. Lek przeciwzapalny mo?e zapobiega? rakowi skóry (1 )
 21. zapobieganie przerzutom do ko?ci (8 )
 22. Grzyby tak?e mog? pomóc w leczeniu raka (1 )
 23. Naukowcy przejrzeli genomy raka p?uc i czerniaka (0 )
 24. Bia?ko pomaga zahamowa? wzrost naczy? krwiono?nych nowotworu (0 )
 25. Badania USG pomagaj? w diagnozowaniu raka skóry (0 )
 26. Szlaban na raka? (0 )
 27. Nanotechnologia mo?e by? przysz?o?ci? w leczeniu nowotworów (0 )
 28. Badania wskazuj? na nowe mo?liwo?ci leczenia raka piersi (1 )
 29. ?owca informacji o zagro?eniu nowotworami (0 )
 30. Naukowcy znale?li sposób na czerniaka? (0 )
 31. Szczepionka na raka? (0 )
 32. Amazonki chorym na raka - biblioteka (0 )
 33. Skuteczniejsze leki na raka (1 )
 34. Roboty najnowszy sposob na raka (0 )
 35. pikantny sposób na rak piersi (1 )
 36. Kolonoskopia mo?e przegapi? raka (15 )
 37. Szwecja: zamykaj? solaria w obawie przed rakiem (10 )
 38. Ultrad?wi?kami w raka? (0 )
 39. Przesuni?ty: Metoda Absorbcj Neutralnej Infekcji dr Ashkara (-- )
 40. Znikaj?cy rak (1 )
 41. Klub na 3+++ Nadkspresja HER-2/neu nie jest niezale?nym predyktorem gorszej odpowiedzi na pierwotn? chemioterapi? wed?ug programu CMF u pacjentek z op (4 )
 42. Pier? do przodu (0 )
 43. Matka mo?e zarazi? rakiem swoje dziecko? (9 )
 44. Czerniaka dostajemy w spadku po rodzicach? (0 )
 45. Naukowcy: tkliwo?? piersi podczas terapii hormonalnej sygna?em zwi?kszonego ryzyka raka? (0 )
 46. Naukowcy rozpracowuj? gen zwi?zany z zachorowaniami na raka (0 )
 47. Przesuni?ty: Kobiety pij?ce du?o alkoholu, cz??ciej zapadaj? na raka piersi (-- )
 48. Czy bli?ej nam do lepszych wyników w leczeniu raku trzustki? (0 )
 49. Cancer: jad ropuchy pomocny w leczeniu raka (0 )
 50. Terapie celowane w raku p?uca: zmieniaj? si? schematy leczenia (0 )
 51. XAV939 zaburza syngalizacj? sprzyjaj?c? przerzotom raka (0 )
 52. Eksperymentalna metoda leczenia nowotworów (0 )
 53. Dania: tak tu walcz? z rakiem, czyli opowie?ci, jak z bajki (16 )
 54. Odkrycie naukowców: zwi?zek wirusa XMRV z rakiem prostaty (0 )
 55. Szczepionka przeciw HPV zapobiega rakowi piersi? (0 )
 56. Terapia genowa (6 )
 57. Bia?ko, które zwalcza raka (0 )
 58. Metotreksat skuteczny przeciwko rakowi jelita grubego (0 )
 59. Cierpi?cy na nowotwory nie s? skazani na bezdzietno?? (0 )
 60. Bia?ystok: guza zbadaj? w ci?gu czterech dni (1 )
 61. Przeciwutleniacze - hit czy mit (0 )
 62. Opole: termoablacj? w raka w?troby (0 )
 63. Celon Pharma zapowiada rewolucj? w leczeniu nowotworów (0 )
 64. Mo?na powstrzyma? wzrost naczy? limfatycznych (0 )
 65. Nowotwór bardziej osobisty (1 )
 66. Prace nad polskim lekiem przeciwnowotworowym (0 )
 67. Prze?om w leczeniu raka nerki? (1 )
 68. Tlen zwi?ksza efektywno?? terapii radiacyjnej raka (0 )
 69. Wada genetyczna a ryzyko raka jajnika (0 )
 70. Sztuczny wirus skuteczniejszy od chemioterapii (0 )
 71. Dotlenienie komórek nowotworowych pomaga w walce z rakiem (0 )
 72. Grupa krwi a ryzyko raka trzustki (0 )
 73. Lek na cukrzyc? leczy raka trzustki? (0 )
 74. Wirus ma zwi?zek z niektórymi przypadkami raka skóry (0 )
 75. Odkryto nowe geny zwi?kszaj?ce ryzyko raka (0 )
 76. Palenie zwi?ksza ryzyko przerzutów raka trzustki (0 )
 77. Zaka?enie wirusem mo?e zwi?ksza? szanse prze?ycia raka (0 )
 78. Dieta uboga w w?glowodany zmniejsza ryzyko zachorowa? na raka (0 )
 79. Kobiety z wy?szym poziomem insuliny zagro?one rakiem piersi (0 )
 80. Podró?uj?ce komórki rakowe (0 )
 81. Solarium zabija!!!! (6 )
 82. Wy??cznik celowanej chemioterapii (0 )
 83. Czy wycina? w?z?y ch?onne? (20 )
 84. Brytyjscy naukowcy pracuj? nad now? metod? walki z rakiem (1 )
 85. Wroc?aw: nadzieja dla chorych na raka jelita (0 )
 86. Przedwczesna menopauza (3 )
 87. Polscy naukowcy ze Szczecina.... (1 )
 88. Lek stosowany w terapii raka piersi mo?e pomóc chorym na raka ?o??dka (0 )
 89. Nowa metoda na komórki odporne na chemioterapi? (1 )
 90. Bia?ko CA 125 nie poprawia efektów leczenia raka jajnika (2 )
 91. Rak piersi, którego trudno leczy? (14 )
 92. Nowe nadzieje? (0 )
 93. Siwe w?osy chroni? przed rakiem (7 )
 94. Kolejny lek dla chorych na raka nerki (0 )
 95. MikroRNA w raku p?uc (1 )
 96. Olaparib (2 )
 97. Rewelacyjna metoda na raka bez refundacji (5 )
 98. Prewencyjna mastektomia (0 )
 99. Rak piersi nie jest ju? taki jak kiedy? (2 )
 100. Badanie moczu pomo?e oceni? czy palacz jest nara?ony na raka p?uc (0 )
 101. Znaleziono gen predyspozycji do raka p?uc (0 )
 102. Nowy sposób na leczenie raka trzustki - obiecuj?ce wyniki bada? (0 )
 103. Terapia koktajlowa (0 )
 104. Rokowania dla raka (0 )
 105. Lek na raka, zamiast go hamowa?, pomaga mu (0 )
 106. M?ode pacjentki z rakiem piersi bardziej nara?one na nawroty choroby (17 )
 107. Palenie papierosów mo?e bole? (0 )
 108. Jak zmniejszy? ryzyko zachorowania na raka i serce? (0 )
 109. Ani czerwone, ani bia?e wino nie obni?aj? ryzyka raka piersi (0 )
 110. Kobiety z przerzutami - kobiety zapomniane? (0 )
 111. zbawienny enzym (1 )
 112. Nanoleki skutecznie niszcz? komórki rakowe (0 )
 113. Szkolenia psów wykrywaj?cych raka w Instytucie PAN pod Warszaw? (1 )
 114. Chemioterapia zostawia trwa?e ?lady w mózgu (19 )
 115. Post?p w onkologii (2 )
 116. Dziewczynka odporna na raka piersi (1 )
 117. ?wie?a krew u?atwia leczenie nowotworów (0 )
 118. Gen, który mo?e chroni? przed rakiem p?uca (0 )
 119. Nowe pochodne platyny daj? dobre efekty w leczeniu raka (0 )
 120. Opracowano dwa nowe zwi?zki, które niszcz? raka piersi (0 )
 121. Migreny zwi?zane z ni?szym ryzykiem raka piersi (9 )
 122. Podst?pny zabójca kobiet (1 )
 123. Alergia mo?e chroni? przed nowotworami (0 )
 124. Terapia celowana molekularnie szans? dla pacjentów i wyzwaniem dla lekarzy (1 )
 125. Zle geny (1 )
 126. Suplementy os?abiaj? chemioterapi? (0 )
 127. Sk?d si? bierze rak? (0 )
 128. Szczepionka na raka piersi (0 )
 129. Tajemnica powstawania przerzutów raka do p?uc (0 )
 130. Cytologia, b??dne diagnozowanie nad?erek (0 )
 131. Zobaczy? nowotwór (0 )
 132. Pigu?ka pomo?e wykrywa? raka jelit przy pomocy ?wiat?a (0 )
 133. Nowy test wykrywaj?cy raka jajnika (0 )
 134. Mikro markery nowotworowe (0 )
 135. Picie kawy obni?a ryzyko zachorowania na raka macicy (0 )
 136. Analiza nowotworów w pi?? minut! (2 )
 137. o raku bez paniki (3 )
 138. Odkryto mechanizm hamowania podzia?ów komórkowych przez gen supresji nowotworów (0 )
 139. Badanie ko?ci pomaga oceni? ryzyko raka piersi (1 )
 140. Witamina A mo?e przyspiesza? wzrost raka piersi (1 )
 141. Sk?adnik magnolii mo?e pomóc w leczeniu raka (0 )
 142. chemioprewencja (0 )
 143. Angioprewencyjna rola witamin (1 )
 144. Nowa metoda leczenia raka jelita grubego (2 )
 145. Operacyjne leczenie oty?o?ci zapobiega rakowi (0 )
 146. Rak to nie wyrok (0 )
 147. Szykuje si? rewolucja w walce z rakiem? (0 )
 148. przechytrzy? raka (2 )
 149. Zometa (0 )
 150. Samouzdrawianie (4 )
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.