- - -
1% Podatku dla Kubusia
Forum Amazonki Net > Witamy serdecznie > Przedstaw si?
1, 2
Eva
Kochani...podobnie jak w roku ubieg?ym postanowi?am poprosi? Was o przekazanie 1% podatku dla Kuby.
Wczoraj dzi?ki uprzejmo?ci naszego admina w reklamach forum pojawi? si? banner Kubusia, który po klikni?ciu przenosi na jego stron?. Jednak dopiero dzisiaj strona zosta?a zaktualizowana i dodane s? ju? wszystkie informacje dotycz?ce przekazywania podatku z mo?liwo?ci? przes?ania emilem naszego apelu. Jest te? opcja drukuj.....ale mnie po klikni?ciu wyskakuje jaki? b??d huh.gif
Mog? równie? wys?a? taki plik bezpo?rednio na Wasze skrzynki.
Nauczona do?wiadczeniem roku ubieg?ego w zbieraniu tego procenta opr? si? tylko na znajomych i znajomych znajomych oraz rodzinie dzi?ki min. Waszym wp?atom sfinansowali?my dwa turnusy rehabilitacyjne za co jeszcze raz dzi?kujemy wub.gif

Odwied? moj? stron?-Kuba
Gra?yna1
Ewuniu - ode mnie i mojego m??a masz "jak w banku". Teraz mobilizuj? swoich znajomych Buziaczki.
Al_la
My?l?, ?e Szpaku nie b?dzie mia? mi tego za z?e, bo to dla dobra sprawy.
Przenosz? ten w?tek w miejsce bardziej widoczne.

Zaraz zamieszcz? apel Ewy.
Al_laKa?dego roku p?acisz podatki i tak naprawd? nie wiesz, gdzie one trafiaj?. Po raz kolejny mo?esz zadecydowa? o 1% swojego podatku i przekaza? go KUBUSIOWI

Jak to zrobi??

/instrukcja w za??czniku/
W celu powi?kszenia klikn?? na czarny pasek nad zdj?ciem
Hala
ode mnie te?
pozdrowienia
Ana
ja mam ju? praktyk? wink.gif oboje z m??em w zesz?ym roku 1% przekazali?my Kubuniowi,

w tym roku te? tak zrobimy .... b?dzie wi?cej i to sporo, bo dosta?am w roku podatkowym odpraw? po przej?ciu na emerytur?
dunia
Prosz? o o?wiecenie:
- rozumi? ?e, oprócz nazwy fundacji i Kuby nazwiska trzeba równie? wpisa? nr.konta fundacji coby skarbówka wiedzia?a
gdzie przes?a? kas?
Eva
CYTAT(dunia @ 5.01.2008, 17:41) *
Prosz? o o?wiecenie:
- rozumi? ?e, oprócz nazwy fundacji i Kuby nazwiska trzeba równie? wpisa? nr.konta fundacji coby skarbówka wiedzia?a
gdzie przes?a? kas?


Dunieczko nr. konta urz?dy skarbowe b?d? mia?y....wystarczy wpisa? to co poda?am czyli nazw? fundacji z adresem, nr. KRS i nazwisko i imi? dziecka.
Bardzo wam dzi?kuj?...i tym wprawionym wink.gif i tym, którzy dopiero si? ucz? wink.gif jeste?cie kochane wub.gif
Amor
Ewka mozesz znow liczyc na nas i naszych bliskich!
Maja048
Alu mam serdeczn? prosb?, prze?lij mi ten apel o 1% ze zdj?ciem na mojego e'maila bo chc? do??czy? do czego? co ju? napisa?am w tej sprawie. Dzi?ki ale niech to bedzie jako za??cznik bo ja nie bardzo jeszcze kumata jak to inaczej zrobi?, jeszcze sie nie wzie?am za to - nie mam czasuuuuuuuuuuuuuuuuuu rolleyes.gif
Al_la
Maju, ja od Ewy dosta?am w formie maila, a nie za??cznika.
Jutro to przerobi? na za??cznik, ale ?eby by?o porz?dnie to potrzebny mi m??a komp (bo tam jest skaner i drukarka), wi?c b?dziesz mia?a jutro.
Wy?l? taki za??cznik ka?demu, kto b?dzie sobie ?yczy? smile.gif
Mamotsa
Ja tez mam dobre wiadomosci, zaprosilam dzis przyjaciol na kolacje, wydrukowalam im info o Kubusiu i podarowalam ksiazki na zachete, mysle ze niedlugo bedzie wozek... wink.gif
Gra?yna1
Alu, gdyby? mog?a mi wys?a? taki za??cznik to b?d? wdzieczna.
justa1970
Ewu? masz moje % i werbuj? innych
Eva
Wys?a?am apel do wszystkich, których mia?am na li?cie ...nie zabijecie?
Jeste?cie kofane wub.gif
Eva
Komunikat w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji po?ytku publicznego za po?rednictwem urz?dów skarbowych
2007.12.21 15:52

Zmiana zasad zasilania kont organizacji po?ytku publicznego 1% podatku nale?nego wynikaj?cego z zezna? podatkowych sk?adanych przez osoby fizyczne zosta?a wprowadzona ustaw? z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowi?zuje od 1 stycznia 2007 r.

Jej celem by?o uproszczenie mechanizmu alokacji 1% przez darczy?ców polegaj?ce na tym, aby to urz?d skarbowy a nie podatnik dokonywa? wp?aty na rachunek bankowy organizacji po?ytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubieg?ych.

Powy?sza zmiana zasad przekazywania wp?at z tytu?u 1% nie oznacza, ?e darczy?cy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazania. Nadal to podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji po?ytku publicznego, której organizacji oraz jak? kwot?. Taka sama regu?a obowi?zywa?a w poprzednim stanie prawnym. Zgodnie z istniej?cym do ko?ca 2006 r. art. 27d w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio art. 14a w ustawie o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne, zmniejszenie podatku nale?nego przys?ugiwa?o z tytu?u dokonania wp?aty na rzecz organizacji po?ytku publicznego dzia?aj?cej na podstawie ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie. Zatem wprowadzona zmiana dotyczy jedynie mechanizmu przekazywania 1%. Nie ogranicza natomiast prawa podatnika do obdarowywania organizacji po?ytku publicznego. Nie pomniejsza równie? roli jak? organizacje po?ytku publicznego odgrywaj? w ?yciu spo?ecznym.

W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzieli? si? 1% swojego podatku z organizacj? po?ytku publicznego, nie musi sam dokonywa? wp?aty na konto tej organizacji, a jedynie w sk?adanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) poda? wysoko?? wnioskowanej (zadeklarowanej) wp?aty, która nie mo?e przekroczy? kwoty odpowiadaj?cej 1% podatku nale?nego, oraz dane pozwalaj?ce na w?a?ciwe zidentyfikowanie organizacji po?ytku publicznego, tj. jej nazw? oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego. Podatnik ma prawo wybra? tylko jedn? organizacj?, z zamieszczonych w wykazie og?oszonym do ko?ca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci.

Powy?sz? zmian? zasad przekazywania 1% na konto organizacji po?ytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zezna? podatkowych za 2007 r.

Jednocze?nie, podatnik w sk?adanym przez siebie zeznaniu podatkowym mo?e równie? poda? dodatkowe informacje, które w jego ocenie mog? mie? wp?yw na dystrybucj? ?rodków gromadzonych przez organizacj? po?ytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informacj? t? podatnik b?dzie móg? zamie?ci? w rubryce „Inne informacje, w tym u?atwiaj?ce kontakt z podatnikiem”, znajduj?cej si? bezpo?rednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku nale?nego, odpowiednio w:
poz. 135 – PIT-28,
poz. 311 – PIT-36,
poz. 107 –PIT-36L,
poz. 123 – PIT-37,
poz. 59 – PIT-38.

Powy?sze informacje zostan? przes?ane organizacji po?ytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegó?owienie przekazanych kwot.

Nale?y jednak pami?ta?, ?e rozdysponowanie ?rodków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wy??cznej gestii organizacji po?ytku publicznego i powinno odbywa? si? w zgodzie z przedmiotem dzia?alno?ci organizacji okre?lonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowi?zuj?cego.Zród?o
Selena
Ewuniu, nasz tzn. mój, m??a i mojej córki 1% masz zapewniony...my?l?, ze uda?o mi sie zwerbowa? jeszcze kilka osób... smile.gif
MirkaW
Nasz 1% te? masz zapewniony, i po znajomkach rozsy?am wici wink.gif
kicia
By?am dzi? w Klubie Amazonek - dawali pi?knie wydukowane ulotki w sprawie 1% na rzecz Klubu, wzi??am i........ oznajmi?am, ?e ... nie dam... biggrin.gif
mgie?ka
Evuniu, ja jestem pe?na podziwu dla Was, a Kubusiem jestem zauroczona, zachwycona i w ogóle... Poczyta?am sobie (jaki? czas temu) Wasz? histori? i od tamtej pory komu mog? daj? link, opowiadam, zach?cam. Od nas ten procent masz zapewniony, ju? wydrukowa?am m??owi co trzeba i dopilnuj?, aby na czas do ksi?gowego zaniós?.
Buziaki serdeczne, szczególne dla Kubusia wub.gif
luska
Ja te? ju? rozda?am Twój link mam nadzieje ?e 1% niebawem wp?ynie
elizka
Ewa ode mnie oraz od mojego meza Kubus % dostanie,.
Eva
Mam pro?b? ?eby w rubryce inne informacje wpisywa? 1% OPP- Ostasz Jakub a nie tak jak poda?am poprzednio tylko nazwisko i imi?. Sama ju? nie wiem ...fundacja mówi, ?e to wystarczy ale wielu rodziców twierdzi, ?e pracownicy US mog? nie wiedzie? o co chodzi bo w rubryce wpisa? mo?na ró?ne rzeczy.
Alu popraw je?li mo?esz w swoim po?cie z apelem Kuby cool.gif
Szpaku
w poniedzia?ek jade z?o?y? PIT i ju? powiedzia?ek ksi?gowej ?eby w rubryce inne wpisa?a 1% OPP- Ostasz Jakub smile.gif
Jako ?e rozliczam si? z Myszk? to b?dzie nasz wspólne przekazanie wink.gif
Selena
Ewuniu, dzisiaj z?o?y?am PIT-y w Urz?dzie Skarbowym i przekazali?my z m??em 1% podatku dla Kubusia...rozliczamy sie wspólnie...
Dowiedzia?a sie o tym moja córka i tez przekaza?a mu swój 1%...
Ana
uprzejmie donosz?, ?e w dniu dzisiejszym (jeszcze dzisiejszym) z?o?yli?my ze ?lubnym PIT-ty w skarbówce ...
oba ze starym swój 1 % dla Kubunia przekazali?my .... (a i zwrotu nam sporo odliczyli ... happpy )
remont pokoju M?odej b?dzie ze zwrotu zaliczki podatkowej .... meble te? wink.gif

PS.

wczorajszym jednak ... pisa?am o minut? za d?ugo wink.gif
MirkaW
No, w ko?cu dzi? ZUS przes?a? mi PITa i zaraz pobieg?am do biura z?o?y? papiery do rozliczenia, rozliczamy si? wspólnie z m??em, oczywiscie 1% na Kubusia pójdzie laugh.gif
Powinna by? niez?a sumka chyba, bo odliczam wszystko co przy grupie inwalidzkiej mo?na plus ulga na dziecko plus internet plus nadp?acony podatek m??owski, bo omy?kowo go na wy?szy próg podciagn?li w zesz?ym roku wink.gif

....Ewu?, a podobno niektóre lunarki (z szipszopu),m.in. te co w zesz?ym roku wp?aca?y, te? na Kubusia swój procent przeznacz? laugh.gif Ja link do stronki Kubusia ciagn? za sob? po wszystkich postach tongue.gif
Jolar
I ja przekaza?am 1% dla Kubusia... przykro mi tylko,?e tak ma?y, ale ja..... niestety rozliczam si? sama sleep.gif (do tego bud?etówka), ale ciesz? si?, ?e cho? w ma?ym stopniu, ale przyczyni? si? do ... zakupu wózka dla Kubusia smile.gif , bardzo go lubi? i ?ycz? mu wszystkiego co najlepsze na tym ?wiecie... du?y buziak dla Kubusia wub.gif
Eva
Dzi?kuski dla wszystkich wp?acaj?cych i podaj?cych dalej wink.gif wub.gif
Jolu jak ju? pisa?am Kubu? dosta? pieni??ki na wózek z WO?P ale na pewno wykorzystamy je na co? równie bardzo potrzebnego smile.gif
Parabola
Dzisiaj z?o?y?am pita i 1% przekaza?am na Kubusia.
Paru znajomych z N.S. i okolic tez obieca?o wp?aci?....
Buziaczki dla dzielnej Rodzinki biggrin.gif
madzia 61
Wlasnie maz zaniosl rozliczenie nasze i corki do urzedu .1% przeznaczone dla Kubusia .Przytulam mocno dzielna mame i Kubusia.
sylwia
17.03. i moje rozliczenie zosta?o dokonane i 1% równie? rozdysponowany w wiadomej sprawie. wink.gif
Renata_70
Ja rowniez chce pomoc Kubusiowi
1% podatku przekazalam dla wlasnie dla niego .
Anna_07
Ewuniu .... rozliczy?am PIT i 1% przekaza?am Kubusiowi .Serdecznie pozdrawiam ,a Kubusia mocno ca?uj? smile.gif
Janina.S
Wczoraj wype?ni?am - odpisa?am 1% dla Kubusia a jutro id? zanie?c do US.
Eva
Zako?czy? si? okres rozlicze?...bardzo Wam wszystkim dzi?kuj? za nawet najmniejszy procent podatku przekazany dla Kubusia. Mamy ju? pierwsze wp?aty zaksi?gowane na koncie biggrin.gif W tym roku pieni?dze przekazuj? Urz?dy Skarbowe , na ogó? nie podaj? Fundacji nazwisk osób, od których pochodzi przekaz. W wykazie tranzakcji podane jest jednie "wp?ata 1% OPP -US i miasto" dlatego dzi?kuj? wszystkim, którzy wspomogli nas w tym roku , przeka?cie nasze wyrazy wdzi?czno??i rodzinom i znajomym bo wiem, ?e dzi?ki Wam wp?aci?o wiele nieznanych mi osób.
Szpaczkowi dzi?kuj? te? za banerek biggrin.gif
goska
Ewuniu...niewiele, ale jest....wskaza?am konto Kubusia...

Pozdrawiam Was serdecznie...tzn. pozdrawiamy...
Maja048
Ewuniu, jak wróc? z bada? to przeka?? reszt? za ksi??k? - dzisiaj by?am na zebraniu i zabra?am reszt? ksi??ek i sprzeda?am . Ale dzisiaj ju? jestem zm?czona i id? spa? bo rano jad? do Poznania. Kurde, chyba mi zbraknie, ale zadzwoni? w razie czego ... Buziaczki i Pozdrowienia dla ca?ej Rodzinki
Al_la
Zako?czy? si? nast?pny rok i znów ponawiamy apel o finansowe wsparcie dla synka naszej kole?anki Evy i przekazanie 1% podatku na fundacj?, do której nalezy Kubu?. Poni?ej kopiuj? informacj? uzyskan? od Evy, gdzie znajdziecie wszelkie dane potrzebne do rozliczenia.

Ka?dego roku p?acisz podatki i tak naprawd? nie wiesz, gdzie one trafiaj?. Po raz kolejny mo?esz zadecydowa? o 1% swojego podatku i przekaza? go KUBUSIOWI

Jak to zrobi??

- Obliczy? wysoko?? podatku nale?nego (po odliczeniu wszystkich innych ulg),
- Znaj?c wysoko?? podatku obliczy? warto?? jego 1%,tak wyliczon? kwot? zaokr?gli? do dziesi?tek groszy w dó? (czyli je?eli 1% Twojego podatku wynosi 32,54 to wpisujesz 32,50),
- Podatnik nie musi sam dokonywa? wp?aty, przelewu dokonuje urz?d skarbowy. Wystarczy poda? deklarowan? kwot? 1% podatku nale?nego w sk?adanym przez siebie zeznaniu podatkowym ( PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38),
- Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si? na ko?cu ka?dego zeznania rocznego
- Nie mo?na pomyli? si? w nazwie i numerze KRS:
Fundacja Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?" ul. ?omia?ska 5 01-685 Warszawa
Nr KRS 0000037904

- W rubryce ?Informacje uzupe?niaj?ce? znajduj?cej si? bezpo?rednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku odpowiednio w:
PIT-28, poz.133 PIT-36, poz.309 PIT-36L, poz.109
PIT-37, poz.128 PIT-38, poz.62

nale?y wpisa? 1 % OPP- Ostasz Jakub bez tego pieni?dze nie zostan? przekazane na rehabilitacj? Kubusia lecz wp?yn? do wspólnej kasy fundacji.
Wed?ug nowych zasad 1% mog? przekaza? równie? p?atnicy podatku liniowego, rycza?towcy oraz podatnicy graj?cy na gie?dzie.
Emeryci i renci?ci, którzy otrzymuj? PIT roczny z ZUS, nie maj? obowi?zku sk?ada? dodatkowego rozliczenia rocznego. Je?eli chc? jednak przekaza? 1% swojego podatku, powinni z?o?y? PIT-37 i z?o?y? nie pó?niej ni? 30 kwietnia 2009 r.
Osoby rozliczaj?ce si? kart? podatkow?, niestety nie mog? przekaza? 1% podatku organizacjom po?ytku publicznego, czyli nie mog? w ten sposób wesprze? równie? Kubusia.
Ka?da suma jest dla nas wa?na, b?dziemy wdzi?czni nawet za przys?owiow? z?otówk? - wp?acona przez wiele osób pozwoli nam kontynuowa? rehabilitacj? Kubusia.

Wszystkim Darczy?com z ca?ego serca dzi?kujemy: Ewa i Sylwester Ostaszowie - Rodzice Kubusia.

Fakt, ?e nasz syn jest podopiecznym Fundacji Dzieciom Zd??y? z Pomoc? mo?na sprawdzi? pod adresem: http://www.fundacja.dzieciom.pl. Numer telefonu daj?cy mo?liwo?? potwierdzenia 022-499-80-51. Wi?cej informacji o naszym synku na stronie http://www.kubaostasz.pl/
Amor
Obiecuje ze bedzie jak co roku....
Parabola
.... pami?tam... biggrin.gif
justa1970
Ja równie?!!!!!!!!!11
Gra?yna1
Ja równie? pami?tam smile.gif
elizka
Pamietam
Eva
Dzi?ki dziewczyny...rok temu zebrali?my poka?n? sumk? z wp?at 1% biggrin.gif . Dzi?ki temu mamy za co rehabilitowa? Kub? w prywatnym o?rodku. Kiedy w lipcu wspomnia?am o kulach rehabilitantce Kuby z pa?stwowego szpitala stwierdzi?a, ?e nie ma szans . Pojechali?my do Neuronu a tam us?ysza?am "spróbujemy". Zdj?cie , które wklei?a Ala jest zrobione w sierpniu. W tej chwili Kuba nadal ?wiczy, przejdzie ju? spory kawa?ek a ci??kie aparaty z fotki na pierwszej strony tego w?tku stoj? w k?cie. Dlatego bardzo Was prosz?, pami?tajcie o nas przy rozliczaniu PIT za 2008 rok, je?li mo?ecie szepnijcie o nas znajomym. W tym roku mamy zaplanowane cztery turnusy w o?rodku Neuron i trzy w ramach NFZ , oprócz tego codziennie ?wiczymy w domu. Kuba bardzo chce chodzi? a ja wierz?, ?e w przysz?o?ci krótkie dystanse pokona na w?asnych nogach.
Alu je?li mo?esz wykasuj informacje dotycz?ce wp?at w roku 2008, zmieni?y si? numery i nazwy rubryk w tegorocznych pitach.
Parabola
Pity z?o?one w U.Skarbowym..... // hmm czekam na ma?y zwrot podatku... laugh.gif //
1% podatku przekazany od nas i od mojego bachora na Kubusia... biggrin.gif
Znajomi powiadomieni na kogo maja odpisac...
Gra?yna1
Wype?ni?am PIT-y , zaznaczy?am 1% dla Kubusia ode mnie i mojego m??a . Jutro wysy?am.
anettus
Ja z?ozy?am PIt-a ju? dwa tygodnie temu i 1 % te? poszed? dla Kubusia. Zycze mu du?o zdrówka !!
justa1970
1% poszed? do was rolleyes.gif
Eva
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.