- - -
Rozwi?zania - zabawy matematyczne
Forum Amazonki Net > Nasze Hobby > Co? dla ducha > rozrywki umys?owe
Kela
Podaj? swoje odpowiedzi

1. owiec w stadzie jest 315

2. kierowca jecha? z pr?dko?ci? 105 km na godz

3. ojciec mia? 84 lata


prosze o sprawdzenie smile.gif
Jola52
podaj? moje odpowiedzi

1.szofer jecha? z predk 55km/h
2.w stadzie by?o 315 owiec
3.ojciec mia? 84 lata
gawron
Kelu sprawdzi?am twoje odpowiedzi....... podajesz pr?dko?? 105 km/h........... jest to te? dobra odpowied? ,
bo je?eli do liczby 15951 dodamy 210 , to te? otrzymamy liczb? palindromiczn? ..... ale pr?dko?? w?a?ciwa to 55km/h jak podaje Jola ,
poniewa? ta pr?dko?? jest osi?gana wcze?niej ni? 105 km/h smile.gif
... pozosta?e odpowiedzi s? poprawne

To by?o ciekawe ... rolleyes.gif
Kela
Moja pierwsza odpowied? tez by?a 55 km / h, ale przy sprawdzaniu cos mi sie pomiesza?o i wyda?o mi si?, ?e wychodzi nie 110 tylko 10, dlatego szuka?am innego rozwi?zania rolleyes.gif

poza tym, co to za kierowca, ktory przez 2 godziny jecha? z pr?dko?ci? 55 km/h ????!!!!! biggrin.gif to go przyspieszy?am
Jola52
Kelu widocznie ten kierowca jecha? ca?y czas w obszarze zabudowanym.

Podaj? odpowiedzi

1 .W koszyku by?o 30 ?liwek
2.Ze szklanki 2 przela? do 5
3.Osio? mia? 5 worków a mu? 7
gawron


Dziewczyny.... zaskakujecie mnie smile.gif smile.gif smile.gif

.... bardzo dobrze !!!
Kela
Moje odpowiedzi by?y takie jak Joli w zadaniu 1 i 3
zadanie 2 - niestety nie rozwi?za?am
Jola52
Rozwi?zania kolejnych zada?


1. 5 kotów
2. z pierwszego naczynia przela? do drugiego polow? wody
nast?pnie z drugiego naczynia przelac do trzeciego polow?
na koniec do pierwszego naczynia wla? zawarto?? drugiego lub trzeciego
i w pierwszym bedzie dokladnie 1/2 litra wody
4. 22+2+2+2=28
888+88+8+8+8=1000
6. 6x12x12=864
1/2x12x12=72
5. liczb? 123456789 nale?y podnie?? do pot?gi 0 otrzymamy 1
nie wiem czy o to chodzi?


dodane po 10 godzinach


3. 112589990684262,4 mm a ile to km niech poda kto? inny to ju? bardzo proste.
Kto nie wierzy,?e tyle wysz?o proponuj? sprawdzi?
gawron

Jolu mam zastrze?enia do odpowiedzi na zadanie nr 3) ....
... nie wczyta?a? si? dobrze w tre?? zadania .... wink.gif ( zadanie pu?apka )

je?li chodzi o zadanie pi?te , to ma ono kilka rozwi?za? ... twoja odpowied? te? jest poprawna ..
.. ja mam inne rozwi?zanie
9-7+8-6-4+5-2-3+1+0=1

smile.gif smile.gif smile.gif
luska
Jolu podaje odpowiedz...Zadanie:
Matka jest o 21 lat starsza od swojego dziecka. Za 6 lat dziecko b?dzie 5 razy m?odsze od matki.
Pytanie: Gdzie jest ojciec ?
Rozwi?zanie:
D, M - wiek dziecka, matki w chwili obecnej.
5 * (D+6) = D+21+6 => 4 D = - 3 => dziecko narodzi si? za 9 miesi?cy,
zatem jego ojciec w?a?nie mi?o sp?dza czas z mam? dziecka ...
Jola52
Lusia odpowied? zabawna ale jak najbardziej prawid?owa .
luska
Jolu czemu zabawna? A Twoja jaka jest?
Jola52
Lusiu moja odpowied? jest taka sama jak Twoja ,bo inna by? nie mo?e -dla mnie jest zabawna a dla Ciebie nie? smile.gif
luska
Jolu ja ?le zrozumia?am ...oczywi?cie ze jest zabawna .....widzisz czasem wy?azi ze mnie takie sztywniactwo .... wink.gif
Kela
CYTAT(Jola52 @ 20.01.2008, 0:45) *
Rozwi?zania kolejnych zada?


1. 5 kotów
2. z pierwszego naczynia przela? do drugiego polow? wody
nast?pnie z drugiego naczynia przelac do trzeciego polow?
na koniec do pierwszego naczynia wla? zawarto?? drugiego lub trzeciego
i w pierwszym bedzie dokladnie 1/2 litra wody
4. 22+2+2+2=28
888+88+8+8+8=1000
6. 6x12x12=864
1/2x12x12=72
5. liczb? 123456789 nale?y podnie?? do pot?gi 0 otrzymamy 1
nie wiem czy o to chodzi?


dodane po 10 godzinach


3. 112589990684262,4 mm a ile to km niech poda kto? inny to ju? bardzo proste.
Kto nie wierzy,?e tyle wysz?o proponuj? sprawdzi?Moje rozwi?zania
1 i 2 tak jak Jola
3 - 5 mm
4 ?
6. tak jak Jola
7. 0( 2+3+4+5+6+8+8+9) + 1= 1
Jola52
Kupuj?cy musia?by zap?aci? za konia 4194303,75 kopiejek

czyli przeliczy? si? o 4193303,75 kopiejek.
Je?li chodzi o serwetk? to jej grubo?? pozostanie 0,1 mm.
gawron
CYTAT
czyli przeliczy? si? o 4193303,75 kopiejek.


Jolu sprawd? swoje obliczenie ... wkrad? Ci si? b??d huh.gif

..............

... serwetka faktycznie nie zmienia swojej grubo?ci ..... bez wzgl?du na to , ile razy j? z?o?ymy

............
liczba 28 jest poprawnie rozpisana

----------------
Brawo , jeszcze raz brawo ..........
Kela
hurrrra , tym razem jestem przed Jola biggrin.gif

1. ?limak dojdzie do ko?ca s?upa po 6 dniach

2. pilot ma na imi? Ela (kiedy ja odpowiadam)

3. Basia
gawron


Fantastycznie tongue.gif ..... potem dorzuc? wi?cej zada? , bo mój kompik b?dzie jaki? czas nieczynny huh.gif
Jola52
Kelu przez najbli?szy tydzie? b?dziesz mog?a spokojnie rozwi?zywa? zadania
gdy? ja mam go?ci (wnusio i córka)a takze zagrypionego ,le??cego m??a .
A wiesz ,jak to jest z chorym facetem?-wymaga opieki.
Boj? si? aby wnusio nie pod?apa? grypki od dziadka.

Gawronku! czy w mojej odpowiedzi o kupowaniu konia jest b??d rachunkowy czy logiczny?
Rachunkowy sprawdzi?am i wysz?o ponownie tak jak poprzednio.
Kupuj?cy przeliczy? si? o 4193303,75kopiejek w stosunku do tego co liczy?,?e zap?aci za gwo?dzie nie wi?cej ni? 10 rubli
czyli 1000 kopiejek,a je?eli mia?by si? przeliczy? w stosunku do pierwotnej ceny konia to przeliczy? si? o 4178703,75 kopiejek.

Opowiedzi na ostatnie zadania 1i 3 s? identyczne jak Keli
2. Jola

Z pewno?ci? b?d? zagl?da? ale rzadziej.
gawron


Jolu .... uk?on sk?adam przed Twoim obliczem.... to ja gapa jestem ..... oczywi?cie ,nie zrobi?a? b??du..... to ja nie odj??am kwoty jak?
kupuj?cy my?la? , ?e zap?aci .......
.... sory , jeszcze raz sory.... narobi?am niepotrzebnego zamieszania blush.gif
Twoje odpowiedzi s? poprawne smile.gif

Jola52
Odpowiedzi do kolejnych zada?

1.zmiesza? w proporcji 1:2 (1 miarka 30% i 2 miarki 3%) ?
2.jajecznica si? jeszcze sma?y ( salmonella)
3.godz 14.24
4.wróbelków jest 36


Odpowied? dotycz?ca zadania nr 2

jedna kobieta mia?a 60 jajek a druga 40.
Kris

...a dokladniej pierwsza przyniosla 40, a druga 60 jajek...
gawron


Brawo, brawo .... Kris to nie tylko chemik , ale i dobry matematyk tongue.gif
... odpowied? idealna ......
zadania wszystkie rozwi?zane ....musz? poszpera? i co? wrzuc? do w?tku....luska
Jolu czy dobrze rozwi?za?am.........

To zadanie ... zak?adam, ?e wiek dzieci wyra?a si? liczbami naturalnymi, to daje soko?czon? liczb? mo?liwych rozwi?za?. Ze zdania ,,najstarszy syn ..." wnosz?, i? s? oni (synowie) w ró?nym wieku, gdy? gdyby dwóch by?o w jednakowym, u?y?aby ,,starszy" (wzgl?dnie ,,m?odszy") rezygnuj?c z przedrostka stopnia najwy?szego. Zatem s? tylko 4 mo?liwo?ci: 1, 2, 18 albo 1, 3, 12 albo 1, 4, 9 albo 2, 3, 6. Poniewa? matematycy spotkali si? po latach - na ogó? jednak rzadko kiedy okres niewidzenia si? trwa a? tak d?ugo - raczej wiek najstarszego syna rz?du 18 czy nawet 12 lat odpada. cho? teoretycznie oczywi?cie jest to mozliwe ...


Zatem stawiam na 2, 3, 6, ewentualnie mo?e te? by? 1, 4, 9 ...
Jola52
Lusia rozumowanie dobre ale nie rozpatrzy?a? wszystkich przypadków ,gdzie iloczyn wieku wynosi 36.
Dla ka?dego przypadku policz sumy wieku dzieci i przeanalizuj dlaczego potrzebna jest jeszcze jedna informacja.
Mysl? ,ze ju? teraz rozwi?zanie Twoje b?dzie w?a?ciwe.Odpowiedzi ale nie calkiem wyczerpuj?ce;

1. Na pastwisku pasie si? 8 krów

2. 999+(9:9)=1000


3. Moje has?o nie jest sko?czone-to co uda?o mi sie odgadn?? brzmi;figuryp?as

mo?na si? domy?la? ,?e powinno by? figuryp?askie ale za nic nie pasuj? mi moje trzy ostatnie odpowiedzi.
Gdyby przesun?? podane litery o 1 miejsce w lewo to uzyskuje przypuszczalne rozwi?zanie.
Kris

...to ja stawiam na roczne blizniaki i syna 36 lat.... rolleyes.gif
Kris

...rozmyslilam sie...stawiam na 2-letnie blizniaki i syna 9 lat...
Jola52
Kris bardzo dobra odpowied? smile.gif
gawron

... OOooo ...... Jolu masz absolutn? racj? ... has?o krzy?ówki : figury p?askie
.. ale jakim cudem wkrad? si? ten chochlik , nie mam poj?cia .......... unsure.gif

.. pozosta?e Twoje odpowiedzi s? dobre
Moje gratulacje smile.gif

Kris

...zadanie 2 latwe...1200 zl...

1 zad. tez latwe - stryjek ma 30 lat....
gawron

.. no , no ... smile.gif ... super ........ wida? procenty Ci nie obce ....

... dobrze kiedy? uczono .... rolleyes.gif


... m?ody stryjek .... brawo ... poprawnie

nie ma chyba trudnych zada? ... tylko niektóre wymagaj? wi?cej my?lenia


--------------
a trzecie ... ???? .... mhm ... wi?cej czasu ... no dobra ...
nie ma po?piechu smile.gif
Jola52
Has?o - matematyka


Przedostatnia litera domy?lna bo nie znam odpowiedzi na punkt 9
Jola52
Widz?,?e nikt nie próbuje rozwi?zywa? zada? oprócz Keli i Kris i mnie.
Nie bójcie si? ,niektóre s? bardzo ?atwe.
Jednak ostatnie zadanie Ajaki dla mnie by?o bardzo trudne,
zapisa?am mnóstwo kartek,rozwi?zanie zaj??o mi du?o czasu
dobrze,?e mam obiad z wczoraj.
By? mo?e jest jaki? schemat do rozwi?zywania tego typu zada??
ja bawi?am si? w typowanie i wreszcie trafi?am.By? mo?e jest kilka rozwi?za??
Nie udziel? jeszcze ostatecznej odpowiedzi
ale podpowiem :cyfry w liczniku to-- 5,7,9,podam jeszcze jeden mianownik
pod 7 jest 68 -macie ju? du?e u?atwienie.

Iwonko czy jest wi?cej rozwi?za??
Ajaka
Jolu staram si? znale?? dla was zagadki niezbyt ?atwe....bo i Ty i Kela i Kris jeste?cie poprostu genialne biggrin.gif ............ciesz? si? ?e ta sprawi?a ci troch? problemów......to wszystko co poda?a? w rozwi?zaniu sugeruje ?e znowu uda?o ci si? j? rozwi?zac bezb??dnie......nie wiem czy jest inne rozwi?zanie.....znam tylko jedno biggrin.gif
Kris

...wydaje mi sie, ze slimak tak sie meczyl 10 dni... ohmy.gif

...a kaczki to zostaly 3...te zestrzelone...

...literki w polaczeniu z cyferkami zdecydowanie nie podobaja mi sie...pasuje...
gawron


..... Kris jedna odpowied? jest poprawna ... dotycz?ca kaczek ..
... a o ?limaku ?le huh.gif
....... przeczytaj to zadanie uwa?nie , mo?e si? uda ....

... literki...cyferki , no to zadanie ... mo?e dla wytrwa?ych wink.gif
Kris

...no dobrze...szostego dnia sie wdrapie na czubek...
gawron

... i o to chodzi?o , super ... to jeszcze dwa Ci zosta?y ..
... a inne damy ... nie g?ówkuj? ??? To naprawd? nic strasznego ....
tongue.gif
Jola52
Nie wpisuj?c odpowiedzi dawa?am szanse innym kole?ankom
ale widz?.?e zagl?daj? a nie rozwi?zuj?.
S?dz? Gawronku,?e jak nie ma kompletnych rozwi?za?
to nie dajesz kolejnych zada? a wi?c odp do zad .1
A 5
B 3
C 1
gawron

... Jolu doskonale poradzi?a? sobie z t? literówk? smile.gif

-------------

.... zadania nowe ... po rozwi?zaniu ... tak robi? smile.gif
Jola52
Zadanie 1

W tym samym momencie postawi? obie klepsydry.
Gdy 6-cio minutowa przeleci trzeci raz wstawi? jajka a gdy 7-mio minutowa zleci trzeci raz jajka wyja?
3x6=18
3x7=21
21-18=3
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.