Pacjenci trafiaj? do nas za pó?noO profilaktyce i najnowszych osi?gni?ciach w leczeniu nowotworów mówili uczestnicy IV Mi?dzynarodowej Konferencji Onkologicznej w Sanoku. Do naszego miasta przyjechali specjali?ci z najwi?kszych o?rodków akademickich w Polsce, ale te? Bia?orusi i S?owacji. Wnioski z konferencji s? niestety ma?o optymistyczne.

- Chcemy zwróci? wi?ksz? uwag? ?rodowiska medycznego na problemy zwi?zane z chorobami nowotworowymi - mówi El?bieta Cipora z Instytutu Piel?gniarstwa w PWSZ w Sanoku. - Mówimy te? o ??cz?cej si? z tym niepe?nosprawno?ci.

Mimo i? o wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych mówi si? coraz wi?cej, to wed?ug specjalistów niewiele zmienia si? w tych statystykach. Pacjenci najcz??ciej trafiaj? do lekarza w momencie gdy choroba jest mocno zaawansowana. Wtedy szanse na wyleczenie, a w przypadku nowotworów - na ratowanie ?ycia, s? znacznie mniejsze.

- Czerniak jest najgro?niejszym z nowotworów, gdy? w bardzo niewielkim stopniu reaguje na tzw. leczenie skojarzone czyli radio-, chemio- czy hormonoterapi?. Pozostaje tylko leczenie chirurgiczne - mówi dr hab. Andrzej Stanis?awek z oddzia?u chirurgii onkologicznej Akademii Medycznej w Lublinie.

- Spo?ywanie produktów z du?? ilo?ci? konserwantów, stres czy nadmiar s?o?ca to jedne z powodów zachorowalno?ci na nowotwory. Zachorowalno?? niestety wzrasta w krajach uprzemys?owionych - dodaje chirurg.

W przypadku czerniaka ryzyko zachorowania wzrasta u osób nadmiernie opalaj?cych si?. Dotyczy to w szczególno?ci ludzi o jasnej karnacji skóry. W wyniku np. emigracji ludzi z pó?nocy do krajów po?udniowych zwi?kszy?a si? tam zachorowalno?? na ten nowotwór. Jak zapewnia dr Stanis?awek, cz?sto okazuje si?, i? onkologiczna opieka medyczna na zachodzie nie jest wcale lepsza od tej w dobrych o?rodkach w Polsce.

- Pacjenci po kontakcie np. z brytyjsk? czy w?osk? s?u?b? zdrowia cz?sto do nas wracaj? - mówi z satysfakcj? Andrzej Stanis?awek. Wed?ug niego recept? na popraw? sytuacji z wczesnym wykrywaniem nowotworów jest zaanga?owanie i praca piel?gniarek ?rodowiskowych. - Powinny one raz w roku przeprowadzi? wywiad medyczny z ka?da rodzin? - twierdzi dr Stanis?awek.

Tak? teori? potwierdza wielu specjalistów z tej bran?y.Twierdz? oni, i? kampanie billboardowe, artyku?y w kolorowych czasopismach czy programy telewizyjne trafiaj? do w?skiej grupy osób.. Problem profilaktyki dotyczy g?ównie tych, którzy s? zamkni?ci na informacje i cz?sto ze wstydu lekcewa?? stan swojego zdrowia.