- - -
5LAT TAMOXIFENU I CO DALEJ?
Forum Amazonki Net > Rak piersi > Leczenie
1, 2
Sara
Przypomn? krótko . Usuni?to mi obydwie piersi. Lewa receptor hormonozale?ny, prawa ujemny. W styczniu minie 5 lat przyjmowania tamoxyfu. Dzisiaj by?am u onk i spyta?am, co dalej. Odpowiedzia?a, ?e w?a?ciwie na tym ko?czy si? leczenie. Niedawno rozmawia?a z konsultantem krajowym i on te? tak uwa?a. Chocia? Tamoxifen mo?na podawa? do 10 lat. Podobno to zale?y od pacjenta. Pytam w jaki sposób. Podobno od jego psychiki. W sumie niczego si? nie dowiedzia?am . Czu?abym si? bezpieczniej, gdyby mój organizm by? dodatkowo czym? wspomagany, tym bardziej, ?e nie podano mi chemii ani radio.
Mam pytanie do dziewczyn, którym to 5 lat up?yn??o. Jak jest u Was?

Przeczyta?am w?tek Halki w tym?e dziale, ale sprawa nie daje mi spokoju...
kudlatam
Jesli jestes przed menopauza ,to koniec.
Po menopauzie , wg najnowszych badan powinni podawa? Femar?
Sara
Dawno po menopauzie. Dzi?ki za szybka odpowiedz. Zerkn?, bo nie znam tego leku.
lotka4
Saro,witaj.Ja bior? femar? ju? prawie 2 lata.Dosta?am j? zaraz po chemi.Nie dosta?am tamoxifenu.Jestem po menopauzie .Nie wiem do dzi? dlaczego zaraz dosta?am femar????Pozdrawiam
Maja048
Witaj Saro, ja jestem te? 5 lat po i b.d?ugo po menopauzie. 1,5 roku po podawaniu Tamoxyfa okaza?o si?,?e mam przerost endometrium.Przed zabiegiem na endometrium mój onk dr G. zmieni? mi na Femar?.Bior? do dnia dzisiejszego i bed? chyba nadal bra?a, bo nast?pna wizyta wyznaczona za 3 miesi?ce/sko?cz? si? tabletki/ . Po mastektomii mia?am chemi?-te s?absz?/6 m-cy po 2 razy/.Pytaj, ch?tnie odpowiem...Pozdrawiam
Sara
Femara jest lekiem przeciwnowotworowym, niesteroidowym inhibitorem syntezy estrogenów na drodze hamowania aromatazy, przekszta?caj?cej androgeny nadnerczowe (androstendion i testosteron) w estron i estradiol. Wiele form komórek nowotworowych piersi jest stymulowanych przez estrogeny, dlatego przez ograniczanie ich ilo?ci mo?na powstrzyma? rozwój nowotworu. Zalet? Femary jest blokowanie produkcji estrogenów, a nie hamowanie ich dzia?ania, jak w przypadku Nolvadexu. Letrozol jest substancj? bardzo skuteczn? w swoim dzia?aniu. Ju? dawka dzienna równa 1 tabletce (2.5mg letrozolu) mo?e ogranicza? produkcj? estrogenów o ponad 80%. Lek ten stosowany jest wy??cznie u kobiet po menopauzie, chorych na zaawansowanego raka piersi posiadaj?cego receptory dla hormonów.

Dziewczyny , które to bior?, znaj? dzia?anie. Podejrzewam, ze moja onk przyczepi si?, ?e stosuje si? go w zaawansowanym raku piersi. Poza tym cena b?dzie na pewno przeszkod?. Powiedzia?a kiedy? do znajomej, ?e gdyby chcia?a pacjentkom wypisywa? Arimidex ( tak to sie chyba nazywa) to fundusz w nast?pnym roku nie podpisa?by z ni? umowy.


Maju, ?eby mnie zabezpieczy?, po badaniach genetycznych usuni?to mi macic?.
Maja048
Sara ja zachorowa?am maj?c 56 lat.Na Femar? zmieni? sam onk.Faktycznie jest to drogi lek - 3 opakowania kosztuj? prawie 1200,-.Ja oczywi?cie nie p?ac? nic.Mój rak by? ?redniakiem...Te? my?la?am ,?e po 5 latach sko?czy si? moje leczenie Femar?, a trwa nadal...nie pytam si? dlaczego...skoro mam bra? to chyba dobrze...Ja mia?am taka nie?mia?? propozycj? usuni?cia "do?u" po drugiej abrazji...ale endometrium si? zmniejszy?o wi?c gin ju? nie ponowi? próby...ale w przysz?ym tygodniu id? do rodzinnej i poprosz? o szczepionk? p/?ó?taczce.Pora si? zaszczepi?...profilaktycznie...
Sara
Moja onk dostaje sza?u, kiedy jej si? co? sugeruje. Podejrzewam, ?e powie mi, ze jak chc? to mog? dalej faszerowa? si? tamosfyem...
zuzanna
witaj Ula !
mnie p. onk.zapytala jak dlugo biore tomoksyfen ...
3.5 powiedziala zmieniamy co pani chce armidex czy lamette .....
stan??o na tym ze biore lamette ....
nic ju? z tego nie kapuje

Gra?yna1
Na samym pocz?tku leczenia , zaraz po operacji mój onkol poinformowa? mnie - ?e nie dostan? chemii a jedynie Tamoksifen przez 5 lat i po tym czasie zostanie on zamieniony na Femar?. W sierpniu min??o 2 lata od operacjii , nie odczuwam ?adnych skutków ubocznych i tego si? trzymam. Ale nie odpuszcz? i wróc? do tego tematu gdy b?dzie si? ko?czy? 5 -ty rok. Jestem ju? dawno po menopauzie.
Sara
Ja te? z tego nic nie kapuje. Onk da?a mi do zrozumienia, ze je?eli to mnie uspokoi to mog? ?yka? tamosyf nast?pne 5 lat. Zmieni? lekarza?
Czy oni nie rozumieja , ?e my chcemy zrobi? wszystko, niczego nie przegapi?... chcemy ?y? jak najd?u?ej/ p?aka? mi si? chce.

Z innej beczki. Pod koniec listopada mam mie? wymienian? druga expanderoprotez?. Ale.. prawa wymieniana w kwietniu zaczyna ?wirowa?, pobolewa w miejscu dok?adnie tym samym , co wcze?niej. Onk twierdzi, ?e jest ma?y obrz?k. Czy?by znów jaki? stan zapalny? Dosta?am skierowanie na RM piersi, wypisuj?c je zaznaczy?a, ze w tym roku ju? nie zrobi?. Ja na to, ?e by?oby to bardzo potrzebne przed operacj?. Ona, ?e nic nie jest w stanie zrobi?.
Dzwoni?am dzisiaj-faktycznie. W tym roku miejsc nie ma, ale wystarczy , ?eby dr napisa?a PILNE i robi? na drugi dzie?. Przyjmuje tylko w ?rody, chyba zadzwoni? i spytam czy dopisze adnotacj?. Je?eli tak , to wsiadam w samochód i goni? do niej. Mam jednak przeczucie, ?e tego nie zrobi.
My?l?, ?e za cito wi?cej fundusz nie p?aci.
Pat
Saro je?eli nie uda ci za?atwi? cito, to mo?e spróbuj pojecha? gdzie indziej na rm piersi.
W Bydgoszczy zawsze mieli rozs?dne terminy, tylko, ?e to dla Ciebie daleko...
Sara
Bez magicznego PILNE w Bydgoszczy tez si? nie za?api? przed operacj?.
jadwiga61
Saro a ty masz wyci?gni?t? stacyjk? przy ekspanderoprotezie ?
Bo niby ze stacyjk? nie mo?na robi? RM piersi ..... kiedy? ju? by?a
taka dyskusja na forum .
Sara
Tak, ju? dawno wyci?gni?to mi stacyjki. Mój organizm odrzuci? expanderoprotezy. St?d wymiany na mi?kkie wk?adki. Dr ma nadziej?, ?e si? zaflancuj?, ale jak pisa?am prawa zaczyna ?wirowa?. R?ce opadaj?. Ju? nie b?d? walczy? o te piersi. Je?eli znów b?dzie z t? now? co? nie tak, to poddaje si?. I nie dam si? namówi? na ?adne próby.
lulu
Ja dosta?am Tamoxifen zaraz po operacji i mia? by? przez dwa lata ale poniewa? endometrium troszk? szala?o to po 1 roku i 4 miesi?cach moja onka zmieni?a na Egistrozol.
Agaba190
Jak juz pisa?am w którym? w?tku, po 5 latach Tamoksyfenu dosta?am na nast?pne 5 lat Egistrozol. Czy tak powinno byc ?. Nie wiem.
Sara
Czyli wszystkie , które mia?y?cie hormonozale?nego po 5 latach macie dalej leczenie... i nie tamoxyfem.
Kela
Saro
gdzie? juz o tym pisa?am na forum
jestem wyj?tkiem
tamoxifen odstawony z powodu endometrium po 2,5 roku i nic na to miejsce, bo jestem przed menopauz?
Gra?yna1
Saro - mój onkol mi t?umaczy? ?e jest bez sensu bra? Tamoksifen d?u?ej ni? 5 lat poniewa? po tym czasie on po prostu ju? nie dzia?a. Dlatego mam mie? zmieniony na Femar?.
Gra?yna 1955
Wczoraj wróci?am ze szpitala po zabiegu usuni?cia starego w?ókniaka z prawej piersi, bo lewej ju? nie mam 1,5 roku. Onkolog chirurg dc.Zadro?ny, który mnie przedtem i teraz operowa? jest dobrej my?li. Przesz?am poprzednio "zabójcze" chemioterapie,
na?wietlania i od 16 miesi?cy jestem na Tamoxifenie . Teraz mam przerost endometrium 18 mm i na 9 listopada wyznaczony mam zabieg czyszczenia i zobaczymy co dalej w zale?no?ci od wyniku. Onkolog te? mi powiedzia?,?e zmieni mi na inny lek, chocia? mówi? tak?e, ?e tamo jest bardzo dobry i dobrze go bra? minimum rok. Ró?nie go tolerujemy, ale co mamy robi??, musimy si? trzyma? i walczy? dalej.
Pozdrawiam
Sara
Znajomy lekarz rozmawia? ze swoim znajomym - onkologiem na temat nurtuj?cej mnie sprawy. Uzyska? odpowiedz , ?e po tamosyfie konieczne jest dalsze leczenie. Wymienia? femare i inne przez Was podane. Tamosyf podobno po 4 latach juz przestaje dzia?a?. By? w szoku, ?e onkolog sugerowa?a przed?u?enie go do 10 lat. Wie, ze cz?sto na 5 latach ko?czy si? hormonoterapi?, bo leki s? drogie i lekarze niech?tnie je przepisuj?. Zobacz? , co powie w styczniu. Je?eli b?dzie upiera?a si? przy opcji tamosyfu zmieni? onka. Pozdrawiam.
mag_dag
Saro, na wyk?adzie w Krakowie docent Krzemieniecki, zapytany przez amazonk? o branie femary po tamoksyfenie, mówi? tak:
- jak kobieta bra?a przez 5 lat tamoksyfen - to teraz mo?e bra? dwa lata femar?
- jak bra?a taksyfen i arimideks (po sobie w ci?gu 5 lat) to wtedy femary nie

a o tym, ?e po 5 latach tamoks nie dzia?a, to ju? dawno si? mówi - du?o zale?y od wiedzy lekarza, cz?sto daj? sprzeczne wskazówki...


Jolar
Dzisiaj rozmawia?am ze swoj? onk... stwierdzi?a, ?e zako?czy?am ju? leczenie "Tamoxifenem" (5 lat min?lo...) i teraz pozosta?y mi tylko badania profilaktyczne (MM i dodatkowe ewentualnie zlecone przez lekarza) unsure.gif, nie wiem co o tym s?dzi?... dobrze by by?o ju? nie "tru?" si? "Tamoxifenem" (oprócz wszelakiego "dobra" ma on te? i skutki uboczne sleep.gif ), a zostawia? wszystko jakby nic si? nie wydarzy?o???... Troch? czuj? niedosyt..., szczególnie, gdy si? "jedzie" na 3-ch plusach.... huh.gif
Na moj? nie?mia?? propozycj? dotycz?c? "Armidexu" moja onk stwierdzi?a, czy b?d? chcia?a p?aci? po 500 z? miesi?cznie????
.....czyli alternatywy w?a?ciwie brak... angry.gif , dodam, ?e poza "urojonym" przez lekark? gina nadmiarem endometrium... u mnie (nie uda?o si? uzyska? materia?u do bada?)... do dnia dzisiejszego endometrium mam na dobrym poziomie, czyli 5 mm (pisa?am w w?tku u siebie o moich prze?yciach dot. tego problemu).
Wizyt? u onk mo?e uda mi si? "za?atwi?" na stycze?.... na grudzie? nie mam ju? ?adnych szans....(czyli pacjencie lecz si? sam jak potrafisz, ...my tylko we?miemy od Ciebie sk?adki
cool.gif )
hala1962
Jolar ja te? jestem Her2 dodatnia. Na pocz?tku mojego leczenia moja onka zapowiedzia?a leczenie tamoksifenem na 5 lat. Ostatnio z ni? rozmawia?am nt.skuteczno?ci przy herach to stwierdzi?a, ?e poleczy mnie nim ok.2-3 lat a pó?niej przejdziemy na co? innego...
ELAS

Bra?am tamoxifen 4 lata.Od 3 lat nie bior? nic. Nikt nic nie mówi?, ?e mam bra? cokolwiek. Jestem hormonozale?na.

Tamoxifen wywo?a? u mnie menopauz?. Nie miesi?czkuj?.

Daj?c mi leczenie hormonalne pami?tam, lekarka mówi?a, ?e dla mnie dobrze jak przestan? miesi?czkowa?. Podobno wtedy jest bezpieczniej. Tak jak u Jolar powiedziano, ze tylko badania profilaktyczne - robi? je systematycznie.

Czytam co piszecie i my?l? sobie - czy to ?le, ?e nic nie bra?am, nie bior??
zuzanna
mnie po niecalych 3 l.zmienila na lamette
twierdzac ze tak sie robi
co kraj to obyczaj...
Sara
Mo?e si? myl?, ale tu chyba istotny jest fakt (gdzie? o tym czyta?am) w jakim wieku jest kobieta.
Je?eli po menopauzie, to jak najbardziej wskazane dalsze leczenie hormonalne.

Jolar, ja te? us?ysza?am propozycje samofinansowania dalszego leczenia.
Halka
Jolar, nie ust?puj, naciskaj w sprawie dalszego leczenia! I ?adnego op?acania, przecie? na naszym forum s? dziewczyny dostaj?ce dalsze leczenie hormonalne na nast?pne lata bez dop?at! Teraz koniec roku, mo?e dlatego takie czarnowidztwo, ale na pocz?tku roku mo?esz si? zapisa? i jeszcze raz rozmawia? o przed?u?eniu leczenia. Zawsze to jakie? zabezpieczenie. Ju? nie tamoxifenem, ale arimidexem b?d? femar? czy czym? takim. Mnie lekarz zmieni? po 3 latach tamoxifen na arimidex, który mam bra? 2-3 lata, a potem "zobaczymy, mo?e b?dzie co? nowego". Wi?c jednak furtka jest...
MM
CYTAT(Jolar @ 23.11.2009, 20:57) *
czyli pacjencie lecz si? sam jak potrafisz, ...my tylko we?miemy od Ciebie sk?adki cool.gif )i to jest wkurzaj?ce..delikatnie mówi?c.
ja tez czekam , kiedy NFZ za?yczy sobie wyja?nie?, dlaczego bior? Ansyn -Armidex a nie Tamoksyf...pono? wysy?aj? takie zapytania...uprzedza?a mnie onka.
Lonia
Ja bra?am Tamoxifen 2 lata ...teraz bior? Lamett?...
Ana
miesi?c temu min??o mi 6 lat od mastektomii ...
nadal bior? Nolvadex D ...
moja onka powiedzia?a, ?e b?d? bra?a leki co najmniej
kolejne 3 lata ...
czy to b?dzie Nolvadex czy Femara czy inny Arimidex ...
oka?e si? na wiosn?, jak sko?cz? 5 pe?nych lat brania leku ...

ale na bank nie zostan? bez leku, bo takie s? obecnie standardy leczenia
hormonozale?nego raka piersi ...


luska
By?am teraz na wyk?adzie dotycz?cym leczenia raka hormonozale?nego .....tam w?a?nie us?ysza?am( ju? nie pierwszy raz )?e Tamoxifen przez 3 lata , pó?niej lek typu Arimidex ,Aromek,Lamette,(czas branie leku wyd?u?ony zostaje do 7 lat)
to ?e w praktyce u wi?kszo?ci lekarzy jest inaczej, nie wynika to z nie wiedzy ....lecz ograniczenia przez NFZ.....bo te drugie leki s? znacznie dro?sze.....ja osobi?cie uwa?am ?e jest to ?wi?stwo ....?e próbuj? oszczeka? tam gdzie nie powinno si? tego robi?...........
zuzanna
jedno opakowanie Lametty to 400 zl.
Rybka
Jestem zdziwiona, ?e piszecie o p?atno?ci za lek. Przecie? wszystkie leki w leczeniu raka s? bezp?atne. No, oczywi?cie, gdy nie jest si? ubezpieczonym to ju? inna sprawa...
Ja bior? Arimidex od pocz?tku leczenia, ju? 2 lata, ale podstaw? przydzielenia mi go by?a moja wcze?niejsza choroba - zakrzepica ?y?y g??bokiej w nodze. Musia?am dotrzec do archiwum szpitala, ?eby wyci?gn?? histori? choroby, bo zakrzepic? mia?am ju? bardzo dawno, na studiach. Lekarz uzasadni? swoja decyzj?, pisz?c w mojej karcie tendencje do zakrzepicy ?y?. Tamoxifen w swoich dzia?aniach ubocznych wp?ywa na zakrzepice, dlatego przydzielono mi lek bezpieczniejszy. Arimideks nie dzia?a ubocznie na zakrzepice ?y?, ale za to gorzej dzia?a na odwapnienie ko?ci ni? Tamoxifen, dlatego równocze?nie bior? Ostolek.
Od niedawna moja mama bierze Lamette , uzasadnieniem jest jej wiek (82 lata), w którym nie operuje si? ju? guza i nie podaje chemioterapii. Lamette zadzia?a? ?wietnie, nast?puje zmniejszenie guza.
Obydwa leki odbieram z apteki bezp?atnie!
hala1962
CYTAT(Rybka @ 24.11.2009, 13:11) *
Jestem zdziwiona, ?e piszecie o p?atno?ci za lek. Przecie? wszystkie leki w leczeniu raka s? bezp?atne.

Rybko oczywi?cie ?e my lek odbieramy z apteki bezp?atnie - bo zap?aci? ju? za niego NFZ...
A dziewczyny pisz? o cenie leku i o tym, ?e lekarze nie przepisuj? dro?szych leków - bo fundusz szuka oszcz?dno?ci...
Sara
Co maja zrobi? osoby, kiedy onk przyznaje konieczno?? dalszego leczenia hormonalnego ( po 5 latach) a nie chce wyda? darmowej recepty? Proponuje wr?cz ( dla mnie to zabrzmia?o szyderczo) lek pe?nop?atny.
hala1962
Sara popro? niech Ci onk wyda za?wiadczenie, ?e wymagasz nadal leczenia hormonalnego - a recepty niech wystawia lekarz rodzinny. Ja ju? onki nie prosz? o recepty - dzwoni? do przychodni i rodzinna wystawia mi z literk? P i mam za darmo. Mo?e si? uda...
Katty
A ja , w przeciwie?stwie do wszystkich, nie wierz? w te cudowne leki Tamoksyfeny itp. (dla mnie to wszystko trucizny)
Mnie przepisano od razu Aromek na 5 lat. ?yka?am go co? ok 1.5, potem zrezygnowa?am. Ku niezadowoleniu mojej onki ale ja czuj?, ?e mnie nie jest to potrzebne.......?le si? po tym czu?am i w ogóle. ..... Gdybym wcale nie zacz??a ?ykac, mo?e bym nawet nie uty?a, a tak......na tarczyc? te? prawdopodobnie od tego si? rozchorowa?am i to ju? nieodwracalnie......
Po zaprzestaniu ?ykania tego ?wi?stwa, ust?pi?y mi bóle nóg a ju? my?la?am, ?e zaniechodz?.
MOJE i tylko moje zdanie jest takie, ?e co ma by? to b?dzie. Przeciez osoby, które to ?yka?y, te? mia?y potem wznowy..........A ja..........narazie czuj? si? dobrze. Napewno chemioterapia zrobi?a w moim organi?mie swoje ale có?..........
Gra?yna1
Gdy po operacji zapada?a decyzja co do dalszego leczenia poniewa? rak by? u mnie wysoko hormonozale?ny - mój onkol powiedzia? mi , ?e przez 5 lat b?d? bra?a Tamoksifen a potem Femar? ......i ja tego si? trzymam . Min??o ju? 2 lata i 3 miesi?ce .
Zobaczymy jak to b?dzie w praktyce , czy b?dzie to realizowane . W ka?dym razie zamierzam zawalczy? w przysz?o?ci o t? Femar? bo przecie? ja nie mia?am chemii.. Jolu , my?l? ?e te? powinna? tego nie odpuszcza? !!
Pere?ka
Dziewczyny jak to jest z ta odp?atno?ci? za leki?
Ogarn??o mnie zdziwko, bo ja od pocz?tku w ka?dej aptece p?ace za 3 opakowania Nolvadexu ok 30 kilku z?otych.
Kazda recepta jest z literk? P, ale nigdy mi si? nie zdarzy?o dosta? ten lek za zupe?n? darmoch?.

Na pocz?tku leczenia by?am poinformowana, ?e leki b?de bra?a 5 lat. Nie powiedzieli mi czy w tym czasie b?d? mia?a zmieniane.
amado
Pere?ko, bierzesz ten najbardziej "firmowy" tamoxifen tzn. Nolvadex i dlatego p?acisz, tamoxifen innych wytwórców jest zazwyczaj bezp?atny.

Standardem by?o i jeszcze jest 5 lat tamoxifenu, ale teraz powolutku zachodzi tu troch? zmian i pojawiaj? si? nowe opcje, cz?sto zale?y od lekarza i jego zapatrywa? co nam doradzi i zaordynuje.
Sara
Bior? Hexal i te? p?ac?.
Sara
Siedz? w necie od kilku dni i próbuje doczyta? o leczeniu 2 rzutu. Wsz?dzie pisz? , ?e to standard.
Dlaczego moja onk odmówi?a mi , twierdz?c, ?e nie ma potrzeby? 5 lat Tamosyfu starczy.... je?eli chc? , to mog? go bra? nast?pne 5... Kompletny bezsens...
Wiem, ?e ma pacjentów przy których wygl?dam jak okaz zdrowia.
Pisa?am do dra Skokowskiego, prosz?c Go o opini? na ten temat, ale nie odpowiada.
11 mam rezonans piersi i b?d? na genetyce... porozmawiam z lekarzem na ten temat.
Wizyt? u onk mam 10 lutego. Nie wiem , jakich argumentów u?y?. Ju? raz zarzuci?a mi, ?e za du?o czytam, kiedy nie?mia?o co? tam powiedzia?am na temat RTG. dry.gif
zuzanna
witaj Ula !
z tego co czytam to zmien onka jezeli nie idzie sie dogada?...
ja ze swoja rozmawiam jak z kolezanka , o co pytam wszystko mi powie
na temat tomosyfa nie rozmawialam , bo mam jeszcze rok brania
zaczelam brac po skonczonej radioterapii
pozdrawiam
Sara
Uwa?am , ?e do lekarza trzeba miec zaufanie. Do niej nie mam od pocz?tku.
Ktos , kto mówi o sobie - jestem najlepszym onkologiem w województwie- budzi moje w?tpliwo?ci.
Chyba w ?adnym zawodzie nie mo?na powiedzie?, ?e si? jest najlepszym. zawsze mozna cos udoskonali? , rozwin??.
Je?eli dojdzie do ostrej , podbramkowej sytuacji zabior? od niej kart? ( nie wiem czy to mozliwe, ale to przecie? moja karta leczenia).
Sara
CYTAT(Ana @ 24.11.2009, 2:09) *
miesi?c temu min??o mi 6 lat od mastektomii ...
nadal bior? Nolvadex D ...
moja onka powiedzia?a, ?e b?d? bra?a leki co najmniej
kolejne 3 lata ...
czy to b?dzie Nolvadex czy Femara czy inny Arimidex ...
oka?e si? na wiosn?, jak sko?cz? 5 pe?nych lat brania leku ...

ale na bank nie zostan? bez leku, bo takie s? obecnie standardy leczenia
hormonozale?nego raka piersi ...Nolvadex to inna nazwa handlowa Tamoxyfenu..., czyli bierzesz go juz 6 rok?

Inne nazwy handlowe Tamoksyfenu
-Zitazonium
-Nolvadex
-Tamofen
-Tamoxifen Ebewe
-Tamoxifen Hexal
-Kessar

Po kuracji hormonalnej pierwszego rzutu najcz??ciej stosuje si? leki 3 generacji
-Anastrazol (Arimidex)
-Letrazol (Femara)
-Worozol(Rivizor)
-Egzamestan (Aromazin)


Mysl?, ?e problem tkwi w cenie tych leków. Piszecie jednak, ?e lekarze Wam je przepisuj?... przecie? nie powo?am si? na Forum...
betty
Nie wiem, jak to si? sta?o, ?e przeoczy?am ten watek... W?a?nie z ko?cem stycznia up?ywa 5 lat od kiedy bior? tamoxifen. Mam 37 lat, wi?c prawdopodobnie miesi?czka wróci. 28 stycznia mam wizyt?, nie wiem co mi onk zaproponuje. To fajny doktor, ale znam go ma?o, bo przez ca?y czas prowadzi?a mnie dr G?ogowska, a potem wszystkie pacjentki nie wymagaj?ce chemii zosta?y przekazane do gab. 22 (CO Warszawa). Napisz? co mi powiedzia?.
Sara
To jeste?my równolatkami smile.gif
B?dziesz u onka wcze?niej ni? ja, ciekawe, co Ci powie. Pozdrawiam.
zuzanna
ja juz chyba pisalam ...
mnie onk zmienila tomoksyfen po 3,5 roku na lamette...
pytalam ile bede brala powiedziala zobaczymy
lametta kosztuje 400zl opakowanie
ja nie place nic
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.